logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 ตุลาคม 2564 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ….

นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ…. โดยมี นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อ่าน 100 เวลา