สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 มกราคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไตรมาสที่ 2 โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์ถ่ายถอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยมีนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุม

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไตรมาสที่ 2 โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์ถ่ายถอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยมีนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานโครงการสำคัญที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการติดตามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่าน 125 เวลา