logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

9 มิถุนายน 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Vdo Conference ระหว่างห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Vdo Conference ระหว่างห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. ... รวมทั้งหารือในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่าน 53 เวลา