logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 สิงหาคม 2561 ที่ตลาดกลางสินค้าเกษตร สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด ซอยวรพันธ์ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตลาดกลางสินค้าเกษตร สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด ซอยวรพันธ์ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายนันทวัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยขบวนคาราวานสินค้าผลไม้ กระจายไปยังเครือข่ายสหกรณ์ผลไม้ทั่วภูมิภาค ตามที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ใช้ระบบสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ โดยส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และอุปกรณ์การตลาด ซึ่งที่ผ่านมามีสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ จำนวน 6 สหกรณ์ ปริมาณผลผลิตที่รวบรวมประมาณปีละ 2,000 ตัน และในฤดูการผลิตปี 2561 สหกรณ์ผู้รวบรวมผลไม้ทั้ง 6 สหกรณ์ มีแผนการรวบรวมและกระจายผลไม้ประมาณ 5,000 ตัน ในการนี้ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด เป็นแกนนำเครือข่ายในการรวบรวมผลผลิตผลไม้ กระจายให้การตลาดคู่ค้า โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตให้มากและเร็วที่สุด โดยในวันนี้ได้มีการปล่อยคาราวานเงาะโรงเรียนนาสาร จำนวน 25 ตัน เพื่อกระจายไปยังเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายภาคกลาง ณ ตลาดไทย จ.ปทุมธานี จ.สมุทรสงคราม และ จ.ชัยนาท ต่อไป

อ่าน 957 เวลา