สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 ตุลาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายถาพร ณ นคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด โดยมีนายนิพนธ์ อิงภู ประธานกรรมการ นางศิริพร เครือวรรณ ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายถาพร ณ นคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด โดยมีนายนิพนธ์ อิงภู ประธานกรรมการ นางศิริพร เครือวรรณ ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำ แนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพ จัดตั้งแปลงใหญ่กลุ่มพุทราขึ้น จึงได้แนะนำให้มีการแบ่งขายทั้งแบบสดและแปรรูป ปรับปรุงแพคเกจจิ้ง กล่องบรรจุภัณฑ์ให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่ง รวมไปถึงการแปรรูปผลผลิตของสมาชิก เช่น พุทราแห้ง พุทราเชื่อม ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน เน้นย้ำให้สหกรณ์ขับเคลื่อนกลุ่มสมาชิกหรือรวมกันเป็นแปลงใหญ่ มีการสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ และควรมีสหกรณ์ใหญ่ในระดับอำเภอ 1 แห่ง โดยมอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าไปร่วมจัดทำและขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และให้การจัดทำระบบการควบคุมภายในเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีการดูแลในเรื่องของเงินฝากและเงินหุ้น เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยกันฟื้นฟูในเรื่องการดำเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสหกรณ์ในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้ให้กำลังใจแก่คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกให้อยู่ดีกินดีต่อไป
สหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2523 ปัจจุบันมีสมาชิก 2,865 คน สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 367 ล้านบาท สหกรณ์รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ได้แก่ รวบรวมข้าวเปลือก จำนวน 6,319 ตัน เป็นเงิน 73,000,000 บาท รวบรวมยางพารา จำนวน 1,242 ตัน เป็นเงิน 27,400,000 บาท รวบรวมมันสำปะหลัง จำนวน 13,240 ตัน เป็นเงิน 24,300,000 บาท รวบรวมปาล์ม จำนวน 1,382 ตัน เป็นเงิน 4,700,000 บาท และรวบรวมพุทรา จำนวน 349 ตัน เป็นเงิน 5,800,000 บาท ปัจจุบันสหกรณ์มีแผนที่จะแปรรูปข้าวและแผนแปรรูปพุทราอบแห้ง ในส่วนการส่งเสริมอาชีพนั้น สหกรณ์ได้จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่พุทรา มีสมาชิก 435 คน เนื้อที่ 1,832 ไร่ ผลผลิตประมาณ 8,000 ตัน และส่งเสริมอาชีพผลิตพันธุ์ข้าว มีสมาชิก 32 คน ซึ่งได้เริ่มเป็นปีแรก โดยได้ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จำกัด ที่ได้มาให้ความรู้และเมล็ดพันธุ์ข้าวอีกด้วย

อ่าน 107 เวลา