logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตของสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ และเป็นประธานในพิธีมอบวัสดุและเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ อาหารสัตว์ หญ้าแห้ง รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวข้าว รถตัก รถบรรทุกพืชผล ให้แก่ตัวแทนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตของสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ และเป็นประธานในพิธีมอบวัสดุและเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ อาหารสัตว์ หญ้าแห้ง รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวข้าว รถตัก รถบรรทุกพืชผล ให้แก่ตัวแทนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8,9,13 และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ แปลงใหญ่แพะ หมู่ 7 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
กลุ่มแปลงใหญ่แพะ เป็นการรวมกลุ่มขึ้นทะเบียนในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ มีสมาชิกเริ่มต้นในปี 2560 จำนวน 35 ราย พื้นที่ดำเนินการ 300 ไร่ จำนวนแพะเริ่มต้นในปี 2560 มีจำนวน 500 ตัว มีสมาชิกที่เป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงแพะ จนสามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนและผู้ที่สนใจ ด้านการตลาด ทางกลุ่มได้มีการจำหน่ายแพะในประเทศ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และมีการจำหน่ายไปยังประเทศเวียดนาม ลาว มาเลเซีย โดยมีพ่อค้ามารับถึงหน้าฟาร์ม มีปริมาณการจำหน่ายอยู่ที่ 4,500 ตัวต่อปี ราคากิโลกรัมละ 100 - 150 บาท ส่วนด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป ได้มีการนำเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องจักรกล เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้แก่ การทำส้มแพะ แพะฮ่องเต้ แพะหยอง เป็นต้น โดยช่องทางการจำหน่าย มีการจำหน่ายที่หน้าฟาร์ม การออกงานแสดงสินค้าของหน่วยงานต่างๆ ทั้งจำหน่ายผ่านทางแอพพิเคชั่น เพจ เฟสบุ๊ค นอกจากนี้กลุ่มแปลงใหญ่แพะ ได้มีการใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมแพะ เข้ามาปรับปรุงพันธุ์ให้กับสมาชิก และยังเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์
ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการในการเลี้ยงแพะ การจัดการฟาร์ม การแปรรูปและการตลาด โรคระบาดและการบริการในการตรวจโรค การยกระดับฟาร์มให้ได้รับมาตรฐาน และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้วย

อ่าน 57 เวลา