logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ , นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ , นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ , ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ , นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ , นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ , ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ HR Scorecard เพื่อค้นหาจุดแข็งขององค์กรที่ควรนำมาใช้ประโยชน์และจุดอ่อนขององค์กรที่ควรได้รับการพัฒนามาจัดทำเป็นกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามมิติต่างๆ 5 มิติ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กรให้มีทิศทางที่ชัดเจน โดยได้อนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 ในครั้งนี้ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป
. ขณะที่นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแผนฯ ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจคณะทำงานทุกคน โดยหวังให้ทุกคนร่วมกันระดมสมอง แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน เพื่อให้การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง และห้องประชุม ชั้น 4 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

อ่าน 80 เวลา