logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มิถุนายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ข้าราชการของกรมที่ปฏิบัติภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนงาน และนำความรู้ทางวิชาการ รวมถึงแนวคิดในการพัฒนางานมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง สามารถแก้ไขหรือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ข้าราชการของกรมที่ปฏิบัติภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนงาน และนำความรู้ทางวิชาการ รวมถึงแนวคิดในการพัฒนางานมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง สามารถแก้ไขหรือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของกรม โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกเพื่อทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับเป็นระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 23 คน และได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยให้คำแนะนำ แนวคิดในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เชื่อมั่นในหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีความเข้มแข็งในการทำงาน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการลงพื้นที่ ช่วยเหลือ ดูแลพี่น้องประชาชน เน้นย้ำเรื่องการศึกษาทำความเข้าใจงานในหน้าที่ของตนเอง เพื่อที่จะสามารถสอน แนะนำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนงานนโยบายต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจ แนะนำ ส่งเสริม เพื่อให้สหกรณ์ทุกแห่งสามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวงได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งนำองค์ความรู้ที่มีขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรต่อไป

อ่าน 68 เวลา