logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มิถุนายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ผ่านทางจอภาพ (Vdo Conference) โดยถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ผ่านทางจอภาพ (Vdo Conference) โดยถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แจ้งผลการขับเคลื่อนโครงการของกรมฯ สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รีบการสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 37 เวลา