logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มกราคม 2564 นายสราวุธ ทรงวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำหนดราคากลางแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายสราวุธ ทรงวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำหนดราคากลางแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแผนงานและโครงการที่จะดำเนินการร่วมกัน และร่วมพิจารณาและสรุปราคาเบื้องต้นของราคากลางแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตและหลักนำทางยางธรรมชาติ รวมทั้งแนวทางการคำนวนค่าใช้จ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) RSS3 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของโครงการในด้านความพร้อมและกำลังการผลิตเพื่อหารือให้ได้ข้อสรุปต่อไป

อ่าน 85 เวลา