logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มกราคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (น้ำท่วม)

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (น้ำท่วม) โดยมี นางรอซนานี สันหมุด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6,7 พร้อมด้วย นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ สหกรณ์จังหวัดยะลา และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นผู้ส่งมอบถุงยังชีพให้กับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เพื่อส่งมอบให้พี่น้องสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา ตามบัญชาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาต่อไป

อ่าน 141 เวลา