logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “การส่งเสริมแปลงใหญ่ในสหกรณ์” กับการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ซึ่งการบันทึกเทปครั้งนี้จะเผยแพร่ในรายการเรื่องง่ายใกล้ตัว เวลา 20.50 21.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “การส่งเสริมแปลงใหญ่ในสหกรณ์” กับการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ซึ่งการบันทึกเทปครั้งนี้จะเผยแพร่ในรายการเรื่องง่ายใกล้ตัว เวลา 20.50 21.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD
ทั้งนี้ การส่งเสริม “แปลงใหญ่” เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันทั้งในด้านการผลิต และการจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญและเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ในระยะแรกดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 600 แปลง และขยายผลการดำเนินงานเรื่อยมา จนปัจจุบันมีแปลงใหญ่เกิดขึ้นแล้วกว่า 7,000 แปลง ในจำนวนนี้เป็นแปลงใหญ่ที่มีการรวมกลุ่มและมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นระบบและเข้มแข็งในรูปแบบสหกรณ์ จำนวน 590 แปลง จาก 497 สหกรณ์ นอกนั้นเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกร การรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เข้มแข็งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนั้นการวางรากฐานการทำเกษตรที่เป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ยังต้องมีการยกระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรควบคู่กันไป โดยให้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกหลักในระดับชุมชนให้การขับเคลื่อนระบบฐานรากการทำเกษตรเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน

อ่าน 110 เวลา