logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 มิถุนายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรยายหัวข้อนโยบายการพัฒนาและฟื้นฟูสหกรณ์ภาคการเกษตร สถานการณ์/ปัญหา/ผลกระทบ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์รวมทั้งสมาชิก จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรยายหัวข้อนโยบายการพัฒนาและฟื้นฟูสหกรณ์ภาคการเกษตร สถานการณ์/ปัญหา/ผลกระทบ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์รวมทั้งสมาชิก จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้สหกรณ์มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ให้สามารถลดจำนวนหนี้ค้าง และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลลากรของสหกรณ์ภาคการเกษตรมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 44 เวลา