logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 เมษายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จำกัด ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จำกัด ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เน้นย้ำการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ การปฏิบัติงานของสหกรณ์จะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ร่วมกันสร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และความศรัทธาในสหกรณ์ เน้นผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเป็นหลัก รวมทั้งให้กำลังใจแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ โดยมี นางธิดา จันทินมาธร ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2535 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ดำเนินงานมาจนถึงปี 2547 จึงได้แยกประเภทมาเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปัจจุบันมีสมาชิก 5,712 ราย ดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย มีปริมาณธุรกิจรวมมากกว่า 205 ล้านบาท ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก อาทิ กิจกรรมการส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมะลิ 105 อินทรีย์ กิจกรรมเย็บผ้าและกระเป๋าผ้า กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี การเลี้ยงเป็ดไข่อินทรีย์ และกิจกรรมการปลูกผักอินทรีย์ เพื่อลดรายจ่ายให้กับสมาชิก รวมทั้งได้มีการดำเนินโครงการบริหารจัดการเงินกองทุนฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ภายใต้โครงการ “ลดภาระหนี้เกษตรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ แบบปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลาการชำระคืน 1 ปี ซึ่งสหกรณ์จัดให้มีการศึกษาอบรมเรื่องการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้สมาชิกมีความรู้เพิ่มเติมจากที่ทำอยู่ ทำให้สามารถพัฒนาปรับปรุงผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี 2563 และ 2564 ด้วยการบริหารงานอย่างเป็นระบบเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ มีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกและบุคคลที่สนใจ มีการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกที่มีรายได้น้อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้สมาชิกรักการออม รู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกันและวางใจกัน จนได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง

อ่าน 75 เวลา