logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 เมษายน 2564 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอาหารของไทย ผลการดำเนินการประจำปี 2563 และแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 - 2565 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) การเตรียมการจัดประชุมสุดยอดผู้นำด้านระบบอาหารโลก ปี 2564 ความคืบหน้าการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ รวมทั้งพิจารณาหารือถึงแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)

อ่าน 55 เวลา