logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 มกราคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรและโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ตามนโยบายการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 มกราคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรและโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ตามนโยบายการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมกลุ่มกันเพื่อผลิตพืชผักผลไม้ในรูปแบบของการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้มีความปลอดภัยตั้งแต่ตัวเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าไปจนถึงตัวผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนและพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย โดยกรมฯได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยและการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 49 นิคม 29 จังหวัด เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์พัฒนาเป็นพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาสู่การผลิตแบบอินทรีย์ในที่สุด และเป็นการสร้างพื้นที่ผลิตสินค้าปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค (Food Safety Zone) ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนเงินสร้างโรงเรือนพร้อมระบบน้ำ จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคปฏิบัติและการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตและส่งเสริมช่องทางตลาด ทำให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ห้างโมเดินเทรดและตลาดในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นพืชผักสวนครัว เช่น ผักสลัด ผักกาดขาว กว้างตุ้ง คะน้า ฟักทอง ผักบุ้ง พริก ตะไคร้และบางรายปลูกผลไม้ เช่น เมล่อน ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเดือนละ 6,000 บาท/ราย ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ ซึ่งการบันทึกเทปในครั้งนี้จะเผยแพร่ในรายการเรื่องง่ายใกล้ตัว เวลา 20.50 - 21.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

อ่าน 144 เวลา