logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

4 มกราคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ แนวทางปฏิบัติ แผนงานและงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ แนวทางปฏิบัติ แผนงานและงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ที่จะร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อน พร้อมพิจารณาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการยืนยันเข้าร่วมโครงการ แนวทางปฏิบัติงานส่งเสริมกิจกรรมของเป้าหมายโครงการ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
ทั้งนี้ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมของเกษตรกรเป้าหมาย โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เน้นให้มีการจัดทำฐานข้อมูลเป้าหมายโครงการ คัดแยกกลุ่มเป้าหมายสำหรับการส่งเสริม จัดทำแผนการผลิต แผนธุรกิจ แผนการตลาด เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ สนับสนุนความรู้ตามความต้องการของเกษตรกร ในเรื่องการเกษตรทั่วไป เกษตรปลอดภัย/GAP/เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ ปัจจัยการผลิต เงินทุน ความรู้ด้านบัญชีและด้านการประกอบการ รวมทั้งให้มีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรหรือหน่วยงานอื่นๆ และให้มีการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการผลิตต่อไป

อ่าน 158 เวลา