สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

4 กุมภาพันธ์ 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ 1 ตำบล 1 ทฤษฎีใหม่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประชาสัมพันธ์ชี้แจงแก่เกษตรกร ตามแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ 1.ตลาดนำการผลิต ปฏิรูปภาคการเกษตรให้มีตลาดออนไลน์ (แพลตฟอร์มรายสินค้า เพื่อรองรับ New Normal) ตลาดออฟไลน์ (Modern Trade) 2.เทคโนโลยีเกษตร 4.0 การใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทานและมูลค่า ตั้งแต่การผลิตการแปรรูป การตลาด 3. 3’S (Safety- Security-Sustainability) 4.บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย)
5.เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ำเรื่องการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิสภาพสูงสุด และร่วมหารือในประเด็นติดตามอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่าน 137 เวลา