logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

4 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น มีแผนงานและโครงการที่จะร่วมกันดำเนินงานขับเคลื่อน เช่น โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อเข้าสู่เกณฑ์การกำกับดูแลตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจการค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล การประเมินและจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การคัดเลือดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น เป็นต้น โดยมีนายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 180 เวลา