logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

4 มกราคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเดินหน้าขยายผลโครงการฯ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา สามารถพัฒนาและผลักดันให้สหกรณ์เป็นจุดศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเดินหน้าขยายผลโครงการฯ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา สามารถพัฒนาและผลักดันให้สหกรณ์เป็นจุดศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ดำเนินการส่งเสริมพัฒนา อบรมให้ความรู้ด้านการบริหารซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เทคนิคการจัดร้านค้า การพัฒนาการให้บริการ การจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าและผลผลิตการเกษตรกับร้านค้าสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีมากถึง 94 แห่ง ใน 42 จังหวัด สามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจหมุนเวียนในระบบสหกรณ์กว่า 86 ล้านบาท พร้อมขยายผลยกระดับคุณภาพผลผลิตและคัดสรรสินค้าปลอดภัย ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ช่วยสร้างรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ ขณะนี้มีสหกรณ์ที่เป็นผู้ผลิตได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แล้ว 170 แห่ง สินค้าหลักที่นำมาจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ได้แก่ ข้าวสาร นม ไข่ไก่ กาแฟ ผักสด ผลไม้ สินค้าประมงแปรรูป และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป เป็นต้น ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ ซึ่งการบันทึกเทปในครั้งนี้จะเผยแพร่ในรายการเรื่องง่ายใกล้ตัว เวลา 20.50 - 21.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

อ่าน 160 เวลา