logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ตำบลกู่ อำเภอกู่ จังหวัดศรีสะเกษ เเละโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ตำบลกู่ อำเภอกู่ จังหวัดศรีสะเกษ เเละโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพสามเณร เช่นเทศน์เเหล่ทำนองอีสาน การทำไม้กวาดจากใยตาล การทำน้ำยาล้างจาน การจัดทำโต๊ะเก้าอี้ไม้ไผ่ การทอเสื่อกก เครื่องรดน้ำอัตโนมัติและพระราชทานพระราโชวาทให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบ ZOOM โดยมีนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น6 อาคาร1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหนึ่งหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตาม
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองพระบาทในครั้งนี้ด้วย

อ่าน 90 เวลา