logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมสหกรณ์เจ้าหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมสหกรณ์เจ้าหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้ที่ทำให้สหกรณ์เสียหาย ข้อสังเกตและความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ฯ รวมทั้งหารือถึงผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหาของสหกรณ์เจ้าหนี้ฯ โดยมีผู้แทนสหกรณ์เจ้าหนี้ 15 สหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 142 เวลา