logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

2 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการหลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ zoom meeting รุ่นที่ 3 พร้อมทั้งบรรยาย เรื่อง “ศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง” และมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการหลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ zoom meeting รุ่นที่ 3 พร้อมทั้งบรรยาย เรื่อง “ศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง” และมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ
สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ จำนวน 93 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ศักยภาพ มีองค์ความรู้ ทักษะด้านการส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการบริหารสหกรณ์ การวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำ ส่งเสริม และกำกับการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสหกรณ์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด Smart CPG (Cooperative Promotion Group) หรือ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์อัจฉริยะ ผู้นำมีความแข็งแรงทั้งกาย ใจ มีสติปัญญา มีความฉลาดทางสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว รู้จริงในเรื่องที่ทำ มีความรู้รอบด้าน รู้และเข้าใจงานในหน้าที่เป็นอย่างดี ใฝ่ศึกษาเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ เน้นการทำงานเป็นทีม รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดี มีความเป็นธรรม บริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้า คณะกรรมการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์มีองค์ความรู้สามารถแก้ไขปัญหาได้ รวมถึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบ กำกับดูแลเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในสหกรณ์ โดยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะต้องแนะนำ ฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ มีทักษะที่สามารถนำไปใช้ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีอาชีพ มีรายได้อย่างมั่นคงต่อไป

อ่าน 107 เวลา