logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

2 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือและเสนอรายละเอียดโครงการกองทุนฟื้นฟูแท็กซี่ โดยมีนายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายเฉลิม อมฤกษ์ ประธานชมรมแท็กซี่มีจินตนาการ และคณะกรรมการแท็กซี่ชมรมมีจินตนาการ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือและเสนอรายละเอียดโครงการกองทุนฟื้นฟูแท็กซี่ โดยมีนายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายเฉลิม อมฤกษ์ ประธานชมรมแท็กซี่มีจินตนาการ และคณะกรรมการแท็กซี่ชมรมมีจินตนาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือถึงปัญหาของชมรมแท็กซี่ แนวทางที่จะสามารถช่วยเหลือเยียวยาหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูอาชีพแท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด -19 และหารือในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่าน 132 เวลา