logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

2 ธันวาคม 2564 นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการสนับสนุนทุนการศึกษาของบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์

 นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการสนับสนุนทุนการศึกษาของบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 2 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา และการเพิ่มสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร – หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร กำหนดสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 50 ทุน และระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จำนวน 20 ทุน เพื่อเข้าเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค และสถานศึกษาประเภทเกษตรกรรมและประมงที่ร่วมโครงการ จำนวน 50 แห่ง รวมทั้งการเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาประเภทเกษตรกรรมและประมง
 นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้สมัครขอรับทุน ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 สาขาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน จะพิจารณาผู้ที่เป็นบุตร - หลาน ของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือบุตร - หลาน สมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนตามลำดับ ดังนี้ 1. บุตรสมาชิกสหกรณ์โคนม 2. หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม (บุตรของบุตรสมาชิกสหกรณ์) 3. บุตรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม 4. หลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (บุตรของบุตรสมาชิกสหกรณ์) และร่วมหารือในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปต่อไป
{gallery{}02dec2564_1{/gallery}

 

อ่าน 181 เวลา