logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

1 มีนาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินการโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวนภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง ครั้งที่ 1/2564

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินการโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวนภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบความเป็นมาและแผนการดำเนินงานของโครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนบนพื้นที่สูง โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อลดความเปราะบางและส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวของชุมชนและระบบนิเวศพื้นที่สูง ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและในอนาคต

อ่าน 64 เวลา