logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

1 มีนาคม 2564 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 1/2564

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์นม การสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนเรื่องการฑูตพหุภาคีและบทบาทของประเทศไทยในสหประชาชาติ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

อ่าน 95 เวลา