logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

1 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ปฐมนิเทศ) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ปฐมนิเทศ) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ได้เน้นย้ำการทำงานเป็นทีม ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง มีการวางแผน การวิเคราะห์ การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎหมาย ระเบียบ กติกาต่างๆ มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร และมีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 44 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

อ่าน 89 เวลา