สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 พฤศจิกายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 2,3,4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 2,3,4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี โดยมี นายวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับฟังการบรรยายผลสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยได้กล่าวกล่าวเน้นย้ำการกำกับดูแลการดำเนินการของสหกรณ์ หมั่นเข้าไปแนะนำ ส่งเสริม สังเกตความผิดปกติ ทั้งสถานะการดำเนินงานและสภาพคล่องของสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เพิ่มบทบาทในการกำกับดูแลสหกรณ์ให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเข้าไปสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดี แนะนำส่งเสริมการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดผลกำไรแล้วให้สหกรณ์นำไปพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ให้ดีขึ้น เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกอย่างแท้จริง และส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจได้ตัวเอง มีอิสระในการดำเนินงาน พึ่งพาตนเอง สหกรณ์เติบโตและเข้มแข็งได้ด้วยตัวเอง ในการนี้ อธิบดีฯ ได้กล่าวให้กำลังใจและให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้มากขึ้น ซึ่งกรมฯ พร้อมสนับสนุนงบประมาณ และเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่าน 123 เวลา