logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือ นำเสนอข้อเท็จจริงและปัญหาเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

อ่าน 162 เวลา