สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(4 โหวต)

ข้อมูลกฎหมาย ปปง.

bullet icon รหัสสถาบันการเงิน สำหรับกิจการสหกรณ์
bullet icon
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมการเงินของสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
    และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2551
bullet icon สรุปหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับสหกรณ์

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

bullet icon รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน
bullet icon สมุดภาพอินโฟกราฟิก ข้อมูลกฎหมายสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
bullet icon การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

เอกสารประกอบการบรรยาย
bullet icon การประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT และการกำหนดนโยบาย
bullet icon แนวทางการปฏิบัติตามกฎว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

 

 

อ่าน 10337 เวลา