logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พบปะพูดคุย และให้คำชี้แจงแก่เกษตรกร ประมาณ 50 คน ที่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ส่วนราชการภาครัฐช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาราคามังคุดตกต่ำในช่วงต้นฤดูการผลิตนี้ และการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น ณ ศาลา 100 ปี อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายประสาน พะนอจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังเกษตรกรชาวสวนมังคุดร้องขอความเป็นธรรมให้ภาครัฐช่วยเหลือจากกรณีราคามังคุดตกต่ำ

  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พบปะพูดคุย และให้คำชี้แจงแก่เกษตรกร ประมาณ 50 คน ที่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ส่วนราชการภาครัฐช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาราคามังคุดตกต่ำในช่วงต้นฤดูการผลิตนี้ และการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น ณ ศาลา 100 ปี อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายประสาน พะนอจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังเกษตรกรชาวสวนมังคุดร้องขอความเป็นธรรมให้ภาครัฐช่วยเหลือจากกรณีราคามังคุดตกต่ำ และได้แนะนำให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันหรือสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เพราะระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ตามอุดมการณ์สหกรณ์ที่กล่าวไว้ เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนกล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาของเกษตรกร ตกอยู่ในมือพ่อค้าคนกลาง จึงขอความช่วยเหลือจากภาครัฐว่า ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ภาครัฐจะมีมาตรการ หรือแนวทาง ช่วยเหลืออะไรแก่เกษตรกรได้บ้าง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พบปะพูดคุย และให้คำชี้แจงแก่เกษตรกร ประมาณ 50 คน ที่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ส่วนราชการภาครัฐช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาราคามังคุดตกต่ำในช่วงต้นฤดูการผลิตนี้ และการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น ณ ศาลา 100 ปี อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
  นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายประสาน พะนอจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังเกษตรกรชาวสวนมังคุดร้องขอความเป็นธรรมให้ภาครัฐช่วยเหลือจากกรณีราคามังคุดตกต่ำ และได้แนะนำให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันหรือสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เพราะระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ตามอุดมการณ์สหกรณ์ที่กล่าวไว้ เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนกล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาของเกษตรกร ตกอยู่ในมือพ่อค้าคนกลาง จึงขอความช่วยเหลือจากภาครัฐว่า ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ภาครัฐจะมีมาตรการ หรือแนวทาง ช่วยเหลืออะไรแก่เกษตรกรได้บ้าง  ดร.ประธาน กล่าวว่า ขณะนี้ให้สหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด เข้ามามีบทบาทรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมตามท้องตลาด เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ ซึ่งสหกรณ์จะแจ้งราคาในช่วงบ่ายของทุกวัน และให้เกษตรกรที่สามารถแปรรูปได้ให้ประสานงานกับห้องเย็น ตำบลนนทรีย์ เพื่อเก็บรักษาและแปรรูปในบางส่วน และในฤดูการผลิตหน้าทางจังหวัดตราด จะประชุมวางแผนการตลาดผลไม้ ในวันพรุ่งนี้ (12 กรกฎาคม 2560) เวลา 15.0 น เพื่อวางแผนการบริหารจัดการผลไม้ทั้งระบบ และย้ำเน้นให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตโดยเน้นให้มี GAP เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลให้ราคาผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น 
  ด้านนายเสกสรร คำปลิว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด ได้ชี้แจงว่า สหกรณ์จะช่วยรับซื้อและพยายามดันราคาให้เต็มที่ในเบื้องต้น ทั้งนี้ เกษตรกรควรสมัครเป็นสมาชิสหกรณ์ เพราะสมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์ ๆ สามารถกำหนดบทบาททิศทางของสหกรณ์เองได้ตามที่เราต้องการ จะมีการประชุม กันมาก่อนว่าแนวทางจะเป็นอย่างไร ตามฉันทามติจากเสียงส่วนใหญ่ ในรูปของสหกรณ์จะปรึกษาหารือกัน สหกรณ์เป็นเพียงองค์กรเล็ก ๆของตลาด ๆส่วนใหญ่เป็นของพ่อค้าคนกลางในมือล้ง หรือในมือผู้ส่งออก มากกว่า 90% เข้ามามีอิทธิพลในเรื่องของราคามาก คือต้องยอมรับในส่วนนี้ สหกรณ์มีอิทธิพลเพียงนิดเดียว เกี่ยวกับราคาตลาด อย่างไรในระยะยาวเพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง เป็นสหกรณ์อย่างแท้จริง ใช้พลังสหกรณ์ผลักดันขจัดพ่อค้าคนกลางออกไป จึงต้องรวมตัวกันเพื่อทำให้ได้คุณภาพ GAP ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในการส่งออก เกษตรกรยังทำเองไม่ได้มากนัก จึงให้เกษตรกรมาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เพราะสหกรณ์บริหารงานโดยคณะกรรมการฯ การบริหารจัดการเป็นระบบ มีแนวทางที่ชัดเจนสามารถช่วยเหลือสมาชิกเมื่อสมาชิกประสบกับปัญหาได้อย่างยั่งยืนได้ตลอดไป


อ่าน 4686 เวลา