logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(26 โหวต)

ban report finance

 ที่  ชื่อ เข้าสู่ระบบ
1   ระบบตรวจสอบความครบถ้วนการจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์


   

 ที่  ชื่อ ประเภทไฟล์
1  รายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์
 ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
file extension pdf
2  WorkFlow การจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี 
 สินทรัพย์ ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
file extension pdf
3  System WorkFlow การรายงานข้อมูลทางการเงินของหกรณ์ออมทรัพย์ file extension pdf

 

 ที่  ชื่อแบบรายงาน  ประเภทไฟล์
1  ถาม - ตอบ จากการประชุม Web Conference วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 file extension pdf
2  ถาม - ตอบ (FAQ) แบบรายงานทางการเงิน file extension pdf


ban form finance2

 ที่  ชื่อแบบรายงาน  ประเภทไฟล์
1  แบบรายงาน 1 การลงทุนในหลักทรัพย์ (ปรับปรุง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561) UPDATE

 สิ่งที่แก้ไข

file extension pdf
2  แบบรายงาน 2 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (ปรับปรุง ณ วันที่ 16 พ.ย.2560) UPDATE excel
3  แบบรายงาน 3 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรายใหญ่ (อยู่ระหว่างยกเว้นการจัดส่งรายงาน) excel
4  แบบรายงาน 4 เงินกู้ยืม  excel
5  แบบรายงาน 5 เจ้าหนี้เงินกู้ยืมรายใหญ่ excel
   แบบรายงาน 5 เจ้าหนี้กู้ยืมรายใหญ่่ (สำหรับสหกรณ์ไม่มีข้อมูลเจ้าหนี้เงินกู้) New excel
6

 แบบรายงาน 6 ผู้ฝากเงินรายใหญ่ (อยู่ระหว่างยกเว้นการจัดส่งรายงาน)

excel
7  แบบรายงาน 7 ฐานะสภาพคล่องสุทธิ (ปรับปรุง ณ วันที่ 16 พ.ย.2560) UPDATE excel
8  แบบรายงาน 8 สินทรัพย์สภาพคล่อง
 หมายเหตุ : ทั้งนี้การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ยังคงเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรง   สินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550 (ปรับปรุง ณ วันที่ 13 พ.ย.2560) UPDATE
excel


ban manual report

 ที่  ชื่อคู่มือ  ประเภทไฟล์
1  คู่มือการกรอกแบบรายงานเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์และ   ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ file extension pdf


ban downloadprogram

 ที่  โปรแกรม  ประเภทไฟล์
1  โปรแกรมรายงานทางการเงินสหกรณ์ Version 1  อัพเดท ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 download 32


ban must report

 ที่ ชื่อเอกสาร  ประเภทไฟล์
1  รายชื่อสหกรณ์ที่ต้องรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ file extension pdf


 ban doc suggestion

 ที่ ชื่อเอกสาร  ประเภทไฟล์
1  เอกสารชี้แจงแบบรายงานข้อมูลทางการเงิน (วันที่ 9,12 มิถุนายน 2560) file extension pdf
2  คู่มือการลงโปรแกรมและการกรอกข้อมูลในแบบรายงานทางการเงิน (วันที่ 9,12 มิถุนายน 2560) file extension pdf


ban link finance

 ที่ เว็บไซต์
1  ข้อมูลมูลค่ายุติธรรม (เว็บไซต์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)
2  ข้อมูลมูลค่ายุติธรรม (เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
3  ข้อมูลรหัสหลักทรัพย์ คุณสมบัติของตราสารและผู้ออกตราสาร (เว็บไซต์ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
4  ข้อมูลรหัสหลักทรัพย์ คุณสมบัติของตราสารและผู้ออกตราสาร (เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย)
5  ข้อมูลรหัสหลักทรัพย์ คุณสมบัติของตราสารและผู้ออกตราสาร (เว็บไซต์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)


 คลิกเพื่อค้นหา>>

อ่าน 50799 เวลา