logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

วีดีทัศน์ทั้งหมดของผู้บริหาร

2020 12 09 11 24 01 2020 12 09 11 24 58 2020 06 16 13 36 29
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2564 กล่าวว่า ในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ ได้มอบหมายนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดสรรสินค้าสหกรณ์จากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งผลักดันสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดกระเช้าเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ช่วยเกษตรกรเปิดตลาดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เน้นผลผลิตจากเกษตรกรรุ่นใหม่ สั่งผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 1.3 ล้านบาท กิจกรรมจิตอาสา 904 Ep.2 "Hero ผู้ปิดทองหลังพระ"
99284452 1551506015044347 6020563247181070336 o 2020 04 23 11 38 36 2020 04 23 11 44 38 2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด จึงมีนโยบายให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมศักยภาพการแปรรูปข้าวสารของโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกำลังการผลิต 
120 ตัน/วัน
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการ “ส่งความห่วงใย ถึงพี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ภัยโควิด -19” พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านระบบ Video Conference ไปยังจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
2020 04 20 11 27 37 safe image 12mar2563 2020 03 24 13 48 15
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และทีมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่สหกรณ์จังหวัดทั้ง 73 จังหวัด ผอ.กอง/สำนัก ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ รองอธิบดีไปจนถึงอธิบดี รวม 110 คน พร้อมใจบริจาคเงินประจำตำแหน่ง รวมกว่า 1 ล้านบาท นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ให้กับผู้แทนสหกรณ์ที่สนใจจะจัดตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะทำงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จำนวน 65 คน  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานและเตรียมแผนรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 โดยได้เตรียมมาตรการรับมือโดยใช้กลไกของสหกรณ์ร่วมกันระบายผลผลิตออกสู่ตลาดในประเทศเป็นหลัก ซึ่งได้มีการทำข้อตกลงกับห้างโมเดิร์นเทรดรับซื้อผลไม้คุณภาพจากสหกรณ์ด้วย โดยได้ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมผลไม้ 79 แห่ง 29 จังหวัด เพื่อรับมือในการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดในครั้งนี้ 
2020 03 02 10 52 03 2020 01 30 10 00 45 2020 01 20 13 42 50
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด จังหวัดตรัง ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิก 2,646 คน   สัมภาษณ์พิเศษ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็น "โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร" สัมภาษณ์พิเศษ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประเด็น "โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร"
2020 01 14 13 24 14 2019 12 24 14 17 58 2019 12 24 13 34 43
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดตัว “โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร” เปิดรับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรจากรุ่นพ่อแม่ ได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น และต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ให้หันมาประกอบอาชีพการเกษตร นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดของเกษตรกรในอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ที่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2562 / 63 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรในตำบลบ้านหม้อ ที่ปลูกข้าวโพดหลังนา  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวพันธุ์กข.43 ของสมาชิกสหกรณ์นิคมบางระกำ จำกัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวกข.43 จำนวน 202 ราย เนื้อที่ 3,802 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิต 2,286 ตัน สหกรณ์รับซื้อข้าวจากสมาชิกในราคาประกันตันละ 12,500 บาท
2019 12 18 14 36 31 2019 12 11 11 38 24 2019 11 18 15 18 56
 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ ในชื่อ โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดให้สินค้าของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมฯ ได้คัดสินค้าจากสหกรณ์ เกษตรกร กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เช่น ข้าวหอมมะลิทรีย์ ข้าวสังข์หยด ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง หมูทุบ หมูฝอย มาจัดลงกระเช้าจำหน่ายในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ปัจจุบันสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด
2019 10 31 9 54 58 2019 10 16 14 55 23 3 07oct2562
น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร พร้อมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายในร้านสหกรณ์พระนคร ซอยอารีย์ เขตพญาไท นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ที่ได้มีโครงการรณรงค์ให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทุกชนิด และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชแซมในสวนยางพารา เช่น ถั่วลิสง ถั่วหรั่ง มะละกอ เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการกรีดยาง นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตรที่ประสบภัยน้ำท่วม มีการนำเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้สหกรณ์กู้ปลอดดอกเบี้ยให้กับสมาชิกสหกรณ์ และสั่งการให้กรมฯ สำรวจความเสียหายและผลกระทบจากภัยน้ำท่วมที่มีต่อสหกรณ์และสมาชิก ซึ่งพบว่ามีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 316 แห่ง สมาชิก 84,715 ครัวเรือน
2019 10 02 9 33 39 CPD 47 years 2019 08 28 9 27 15
กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี โดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กว่า 600 คนเข้าร่วมการสัมมนา และได้บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายด้านการเกษตรภายใต้ภารกิจของหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและสหกรณ์ทุกแห่งนำนโยบายและมาตราการต่าง ๆ ของรัฐไปช่วยแก้ไขปัญหา และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศในฐานะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากที่สุด นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปยางพาราของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจังหวัดสตูล จำกัด ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นผู้ผลิตสินค้าตามที่กระทรวงคมนาคมต้องการ
2019 04 09 15 34 09 2019 03 15 9 41 55 2019 03 13 13 20 33
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเครื่องวางแผนผลิตสินค้าเกษตร ไม่ให้ล้นตลาด วางแผนการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรเพาะปลูกพืชตามความต้องการของตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างมั่นคงต่อไป กรมส่งเสริมสหกรณ์สานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสัตวแพทย์ ให้บุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนมทั่วประเทศ ปีละ 3 ทุน  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบายการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลไม้คุณภาพของสหกรณ์ ซึ่งมีตัวแทนจาก 35 จังหวัด เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผลไม้ในขบวนการสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ทั้ง 106 แห่ง
2019 02 27 15 29 40 5 4
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาสหกรณ์ไทย ผู้ทรงมีวิสัยทัศน์ในการนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ยากไร้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจได้รวมตัวกันเพื่อพึ่งพาตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
จนเกิดความเข้มแข็ง
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในพื้นที่นำร่องที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงถึงความสำเร็จตามแผนบริหารโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
     
 3  2  1
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เร่งเชิญชวนเกษตรกรร่วมปลูกข้าวโพดหลังนา ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนำร่องการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพดของนางทองเที่ยง สุดจอม เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
     
2018 12 26 22 09 54 2018 11 21 16 08 28 2018 11 15 10 50 37
นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบุบริษัทจัดซื้อในเครืออาลีบาบา กรุ๊ป จากจีน Win Chain Supply Management ได้เจรจาการค้ากับสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ 12 แห่งจากจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อวางแผนส่งทุเรียนไทยจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ในจีน เน้นสินค้าคุณภาพและต้องผ่านมาตรฐาน GAP ความสุกของทุเรียนต้องอยู่ระดับ 80% คาดว่าจะเริ่มส่งทุเรียนรอบแรกได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 โดยล็อตแรกจะมีปริมาณ 20 ตัน กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาปรัง ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการศึกษาและวางแผนมาหลายปี เนื่องจากที่ผ่านมาความต้องการข้าวโพดที่นำไปเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถปลูกได้เพียงพอ สวนทางกับการทำนาที่เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่ำ จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยสร้างสมดุลให้กับโครงการสร้างการผลิตและภาคการเกษตรของประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
     
2018 10 31 16 34 29 2018 10 16 14 36 30 2018 10 16 14 23 41
วีดิทัศน์ การสร้างการรับรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยคิดช่วยทำครอบครัวข่าวเช้า เปิดใจ กฤษฎา บุญราช" รมว.เกษตรและสหกรณ์ ..."ประชาชนอย่าตกใจกับเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์เลี้ยง .. นายกรัฐมนตรีย้ำต้องไม่สร้างภาระให้ประชาชน"
     
2018 09 10 16 04 12 2018 09 10 16 02 46 2018 09 10 16 00 45
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ ลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 61/62 โดยสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวให้ปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น ข้าวโพด ที่ตลาดต้องการมากกว่า และให้ผลตอบแทนสูง เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรมากขึ้น  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหาสภาพคล่อง และตรวจสอบปัญหาในทุกด้าน รวมถึงการบังคับใช้ตามข้อระเบียบ พบที่ผ่านมามีบางส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงสภาพคล่องชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยยังมั่นคง จากกรณีมีข่าวสภาพของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีปัญหาสภาพคล่องและอยู่ในภาวะเสี่ยง ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ยืนยันว่ายังมีสภาพคล่องและมั่นคง มีสินทรัพย์รวมกว่า 1 แสนล้านบาท
     
2018 09 10 10 28 51 2018 09 06 10 23 57 2018 08 30 16 35 21
LIVE…การประชุมชี้แจงโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์ จากห้องประชุมแซฟไฟร์ อิมแพคฟอรั่ม (Hall9) เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงสภาพคล่องชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยยังมั่นคง จากกรณีมีข่าวสภาพของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีปัญหาสภาพคล่องและอยู่ในภาวะเสี่ยง ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ยืนยันว่ายังมีสภาพคล่องและมั่นคง มีสินทรัพย์รวมกว่า 1 แสนล้านบาท และมีหนี้เสียไม่ถึงร้อยละ 0.1 เจาะลึกประเด็นร้อน "วิกฤต "สหกรณ์ออมทรัพย์" เผือกร้อนในมือรัฐบาล" รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น.
     
2018 08 29 14 56 34 2018 08 29 14 19 49 2018 08 24 12 09 52
สหกรณ์การเกษตร ถือว่าเป็นองค์กรของกลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ รัฐบาลจึงจะใช้กลไกของสหกรณ์การเกษตรให้เข้ามาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร รวมถึงมีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพ สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน และส่งผ่านความช่วยเหลือจากรัฐบาลไปสู่ประชาชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ได้เดินหน้าผลักดันโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” (MICE) พื้นที่นำร่อง 35 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ครบวงจร และศึกษาดูงานภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุสาหกรรมไมซ์ของประเทศ ให้เป็นกลไกหลักในการสร้างรายได้เข้าประเทศ พร้อมสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น พร้อมขยาย และพัฒนาทุกสหกรณ์ทั่วประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป การส่งเสริมธุรกิจชุมชน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ทีเส็บ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดตัวโครงการไมซ์เพื่อชุมชน ทั้งสองหน่วยงานจะเข้าไปช่วยกลุ่มสหกรณ์ที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ธุรกิจไมซ์ โดยนำจุดเด่นของแต่ละชุมชนมาพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ คาดว่าปีแรกของการนำร่องโครงการจะมีภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐใช้บริการใน 35 ชุมชนสหกรณ์รวมประมาณ 10,000 คน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นราว 25 ล้านบาท
     
2018 08 21 12 56 25 2018 08 10 16 17 19 2018 08 10 15 19 00
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ห่วงสมาชิกสหกรณ์ประสบอุทกภัย สั่งเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 300 ล้านบาทฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด
Cr. รายการเช้าชวนคุย ช่วงเกษตรสร้างชาติ ช่อง 9 MCOT HD
บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักด้านการเกษตรในระดับอำเภอ" ณ หอประชุมกองทัพอากาศ โดย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปาฐกถาพิเศษ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวข้อ “การขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยระบบสหกรณ์
     
pic rongnayok 2018 07 17 16 37 06 2018 07 17 14 46 32
จุดประกายสหกรณ์เกษตรแกนหลักเคลื่อนฐานราก โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันการจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือประกอบธุรกิจการเกษตรโดยสหกรณ์ได้รับการคัดเลือกภายใต้การจัดสรรงบประมาณกลางปี 2561 จำนวน 1,768 ล้านบาท ในพื้นที่ 67 จังหวัด เป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพ มีผลการดำเนินงานที่โปร่งใส มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เข้มแข็ง สามารถตรวจสอบได้ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ยืนยัน งบฯ ไทยนิยมยั่งยืน 2.5 หมื่นล้านบาท ยังไม่พบเหตุทุจริตและการจัดซื้อเครื่องมือประกอบธุรกิจการเกษตรและได้ในราคาที่ต่ำสุด
     
2018 07 12 9 42 10 2018 07 03 15 42 49 2018 07 03 15 54 08
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลง MOU ซื้อขายทุเรียน ระหว่างตัวแทนบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป ของจีน กับสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก 3 แห่ง 
ณ ห้องประชุม115 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2561
2 ก.ค 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ออกรายการเดินหน้าประเทศไทย เกี่ยวกับประเด็น "การส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ผลิตผลไม้คุณภาพและการบริหารจัดการผลผลิตโดยระบบสหกรณ์เพื่อกระจายสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ” ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด และสวนประกอบทรัพย์ จังหวัดจันทบุรี 30 มิ.ย.61 ตอน “โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เสริมฐานรายได้ความมั่นคงให้เกษตรกร” 
     
2018 06 21 14 13 06 2018 05 24 13 42 16 23may2561
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีการซื้อรถยก(โฟล์คลิฟต์)ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อรวบรวมและแปรรูปยางพารา ให้เสร็จภายใน 15 วัน ถ้าพบทุจริตให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า บริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป ของจีน ได้ประสานมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งซื้อทุเรียนไทยล่วงหน้าอีก 800,000 ลูก หรือประมาณ 3,000 ตัน เพื่อนำไปขายผ่านตลาดออนไลน์ โดยจะเริ่มซื้อขายกันในปีหน้า สารคดีข่าว 
"การส่งเสริมธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์
ภาคตะวันออก" 
     
2018 05 02 9 47 21 pic video 18april2561 2018 04 04 20 44 01
อาลีบาบา เตรียมซื้อทุเรียนตรงจากสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก้โกงสหกรณ์ การปฏิรูประบบราชการไม่ใช่แค่เชิงระบบ แต่ต้องปฎิรูปการเรียนรู้ของตัวข้าราชการด้วย จึงเป็นที่มาของหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
29594841 881551655373123 5106302917291462810 n 2018 04 04 13 25 07 hqdefault
ลงนามข้อมูลสารสนเทศ 3 หน่วยงานหลัก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว และกรมการปกครอง
รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ 4 เม.ย. โครงการคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืน นำบุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เรียนรู้แนวพระราชดำริ และลงมือปฎิบัติจริง ให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ 4 เม.ย. โครงการคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืน นำบุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เรียนรู้แนวพระราชดำริ และลงมือปฎิบัติจริง ให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2018 03 14 12 33 59 2018 03 06 14 28 55 2018 03 16 13 27 12
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งช่วยเหลือชาวนาเกลือทะเล พร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้า สู่ตลาดโลก คนไทยหัวใจเกษตรทางช่อง 9 หมายเลข 30 "กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าสร้างแก้มลิงแก้ผลผลิตล้นตลาด"
ออกอากาศรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
รมช.เกษตรฯ เน้นย้ำชาวสหกรณ์หุบกะพงสร้างความสามัคคีและสานต่อพระราชประสงค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในรายการ "จับกระแสเกษตร โครงการหุบกะพง" คนไทยหัวใจเกษตรช่อง 9 หมายเลข 30
36 2018 02 26 11 39 51 1 2018 02 21 15 56 19
26 กุมภาพันธ์ 2561 “วันสหกรณ์แห่งชาติ 
ครบรอบ 102 ปีสหกรณ์ไทย" 
ภายใต้แนวคิด “สหกรณ์เข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ”
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม 20 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม
2018 02 20 07 47 39 2018 02 09 9 33 26 2018 02 08 17 05 00
19 กุมภาพันธ์ 2561"การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ" ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงจับกระแสเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ "การยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ เป็นแก้มลิงทางการเกษตร" สหกรณ์เป็น "แก้มลิง" แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเกษตรรอบวัน เสนอข่าว อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ "นายพิเซษฐ์ วิริยะพาหะ" เป็นประธานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย
     
001 30jan2561 2018 02 05 10 04 25 2018 02 05 10 04 25
30 มกราคม 2561 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เฝ้ารับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2561 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี จะเดินทางไปประชุมครม.สัญจรในจังหวัดจันทบุรี และในช่วงบ่ายเดินทางไปเยี่ยมชมกระบวนการบริหารจัดการผลไม้อย่างครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี จะเดินทางไปประชุมครม.สัญจรในจังหวัดจันทบุรี และในช่วงบ่ายเดินทางไปเยี่ยมชมกระบวนการบริหารจัดการผลไม้อย่างครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด 
2018 01 31 14 52 27 2017 12 15 19 15 44 2017 12 12 15 37 57
28 มกราคม 2561 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์หลังตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ คทช. ที่อยู่ในความดูแลของสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การใช้ศาสตร์พระราชา ในการ kick off โครงการ "คืนชีวิตให้แจ่ม" ณ อำเภอเเม่เเจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 15 ธ.ค.60 ก.เกษตรฯ เตรียมแผนแก้ปัญหาความยากจน ส่วนความคืบหน้าการเเก้ปัญหาความยากจน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวเกษตรและสหกรณ์ เร่งลงพื้นที่กำชับหน่วยงานสังกัด บูรณาการทำงาน พร้อมปรับฐานข้อมูลพื้นที่ใชประโยชน์ทางการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่อ.พบพระ จ.ตาก แก้ปัญหาด้านการตลาดกล้วยหอมของสมาชิกสหกรณ์ รายการคนไทยหัวใจเกษตร 12 ธันวาคม 2560
     
2017 11 28 8 42 58 12 2017 11 16 14 22 25 2017 11 16 11 57 22
สัมภาษณ์นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ : การนำสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร # รายการไทยฟาร์ม ช่อง 3 SD สัมภาษณ์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
imges 25oct2560 1 2017 10 11 9 24 45  
ปล่อยหมัด สหกรณ์ 20-10-60 นโยบายในการกำกับดูแลส่งเสริมสหกรณ์  สัมภาษณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
  im 23stb2560 2017 08 24 16 21 12
   ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์สงสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์ จ.นราธิวาส ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ซื้อขายผลผลิตระหว่างผู้แทนเกษตรกรแปลงใหญ่นาข้าว   ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สัมภาษณ์รายการคุยข่าว 10 โมง ช่อง 5 ประเด็น : การเชื่อมโยงสินค้ากับตลาดในสหกรณ์ 7 ประเภท เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่หลากหลายขึ้น
2017 08 22 11 03 31  2017 08 15 9 43 37  newsmanager11aug2560 
นโยบายในการกำกับดูแลส่งเสริมสหกรณ์  สัมภาษณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจให้สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปที่ประสบอุทกภัย  ข่าว NBT รายการคุยข่าวสิบโมง ออกอากาศวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบอุทกภัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
     
 newsmanager magoteen29jul2560 messageImage 1497782887171  Cooperativeinspection 24may2560 
ไทยฟาร์ม : มังคุดราคาตกต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี (1/3) [29 ก.ค. 60] รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมแผนผลิตข้าวครบวงจรที่ร้อยเอ็ด ข่าว NBT อีสานใต้ ตรวจสอบสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ
     
Setupframework cooperativeacts19may2560  newcpdth7 19may2560   Taxicooperative 9may2560
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งระดมความคิดสมาชิกฯ วางกรอบแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ หวังแก้ไขปัญหาฉ้อโกง  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งแก้ไขพ.ร.บ.สหกรณ์ คุมเข้มสหกรณ์ออมทรัพย์ รายการเคลียร์ คัด ชัดเจน ในประเด็น การกำกับสหกรณ์แท็กซี่ให้การควบคุมสมาชิกและผู้ขับขี่รถแท็กซี่สหกรณ์  
     
อ่าน 7481 เวลา