logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 เมษายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการตอบแบบประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการตอบแบบประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ รวมทั้งได้ถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
สำหรับในการประชุมครั้งนี้ เป็นการซักซ้อมและทำความเข้าใจก่อนเข้ารับการประเมิน โดยอธิบดีฯ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้ และการบริหารจัดการทรัพยากร และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เพื่อเป็นการยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 ต่อไป

อ่าน 692 เวลา