logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

ban survey cpd

 

bullet icon หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กษ 1113/69 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง สรุปผลการสำรวจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-2
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการยกระดับการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

bullet icon รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

bullet icon แบบรายงานผลการดำเนินตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภายใน 15 สิงหาคม 2562)

bullet icon แบบรายงานแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

bullet icon หนังสือกลุ่มพัฒนารับบบริหาร กษ 1113/131 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง การดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

อ่าน 91 เวลา