logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” พร้อมด้วย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเปิดโครงการฯโดยถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” พร้อมด้วย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเปิดโครงการฯโดยถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการอบรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมการสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงาน อันจะนำมาซึ่งปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สุจริต โปร่งใสต่อไป

อ่าน 792 เวลา