logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

 

tab news interest
icon 22นางพัชรีย นาคเอี่ยม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1วางแผนขับเคลื่อนระบบ CPS (4 พฤษภาคม 2560)
icon 22นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ ตรวจเยี่ยมสหกรณผูใชน้ำเสาไห จํากัด (4 พฤษภาคม 2560)
icon 22สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประชุมติดตามขับเคลื่่อนตามระบบ CPS (4 พฤษภาคม 2560)
icon 22สหกรณ์จังหวัดราชบุรี สรางความเขมแข็งดวย ‘นโยบายภาครัฐกับการสงเสริมสหกรณ’ (4 พฤษภาคม 2560)
icon 22สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อบรมหลักสูตร "การพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง" ตามแผนพัฒนาความ      
      เข้มแข็งสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 (3พฤษภาคม 2560)
icon 22สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก คัดเลือกสหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร ต้นแบบด้านการขับเคลื่อน
      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3พฤษภาคม 2560)
icon 22สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดสรรเงินทุน 20.60 ล้าน สนับสนุนการดาเนินธุรกิจสหกรณ์ (3พฤษภาคม 2560)
icon 22สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาอัดงบ 20.32 ล้านบาท เสริมศักยภาพธุรกิจสหกรณ์ (3พฤษภาคม 2560)
icon 22สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งโต๊ะเจรจาผลไม้แลกข้าว คาดต้นฤดูนี้ชาวร้อยเอ็ดได้กินผลไม้
      จันทบุรีก่อนใคร (25 เมษายน 2560)
icon 22สหกรณ์จังหวัดกระบี่ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาสหกรณ์ (24 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เชื่อมโยงเครือข่ายการทำแผนธุรกิจ (24 เมษายน 2560 )
icon 22โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดeริสมเด็จพระเทพฯ (24 เมษายน 2560 )

icon 22สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนวันแรก (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการในช่วงวันหยุด (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดชัยยาท ตั้งศูนย์บริการช่วงวันหยุดสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดนครนายก เปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดพิธีรดน้ำดำหัว (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงวันสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พิจารณาคำขอใช้และควบคุมตรวจสอบระบบการผลิต (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรวบรวมผลผลิต (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดยโสธร เปิดศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดระยอง รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนจังหวัดพิษณุโลก (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดตราดร่วมศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์อุดรธานี เสริมสร้างประสบการณ์จริงในงานสหกรณ์
icon 22สตูล ติวเข้มสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล
icon 22เสริมแนวรุกการใช้อำนาจนายทะเบียน กำกับ-ส่งเสริม-ดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (20 มี.ค. 2560)

icon 22สหกรณ์ไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒ พร้อมสำหรับเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของประเทศ (23 ก.พ. 2560)
icon 22กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทัพขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23 ก.พ. 2560)
icon 22อุดรธานีตามรอยพ่อหลวง (23 ก.พ. 2560)
icon 22อุดรธานี อบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ภาคการเกษตร (23 ก.พ. 2560)
icon 22อุดรธานี เร่งส่งเสริมอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม (23 ก.พ. 2560)
icon 22สหกรณ์อุดรฯ ยังคนเดินหน้าตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่๕ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (23 ก.พ. 2560)
icon 22สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดงานข้าวประชารัฐ (23 ก.พ. 2560)
icon 22สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (23 ก.พ. 2560)
icon 22สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงวัดจันทร์ จำกัด (23 ก.พ. 2560)
icon 22สตูล เปิดเวทีสร้างโอกาสเข้าถึงเงินทุนระดับฐานราก (23 ก.พ. 2560)
icon 22วิทยากรการสหกรณ์ ประจำศูนย์เรียนรู้ (23 ก.พ. 2560)
icon 22ยะลา กระจ่ายข้าวอีสานสู่ท้องถิ่น (23 ก.พ. 2560)
icon 22ประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร (23 ก.พ. 2560)
icon 22ธารน้ำใจจากสหกรณ์ ช่วยกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ (23 ก.พ. 2560)
icon 22ตลาดข้าวประชารัฐ จับมือผู้ประกอบการ (23 ก.พ. 2560)
icon 22จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานธนาคารโคนมทดแทนฝูง (23 ก.พ. 2560)
icon 22จังหวัดอุดรธานี เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่๔ (23 ก.พ. 2560)
icon 22กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนงบประมาณ (23 ก.พ. 2560)
icon 22อุดรธานี ออกติดตามการใช้รถเกี่ยวนวดข้าว (13 ม.ค. 2560)

 

อ่าน 6017 เวลา