logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(15 โหวต)

tab act school

 icon 22สื่อการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน(PPT)

       นิทานสหกรณ์

หนูหนีน้ำ (23 ก.พ. 2559)
สองพี่น้อง (23 ก.พ. 2559)
เรียนรู้เรื่องสหกรณ์จากมด (23 ก.พ. 2559)
มัดแขนงไม้ (23 ก.พ. 2559)
มดง่าม (23 ก.พ. 2559)
เปลือกกล้วย (23 ก.พ. 2559)
นิทานภาพ (23 ก.พ. 2559)
นกกระจาบ (23 ก.พ. 2559)
เต่ากับปลา (23 ก.พ. 2559)
เด็กเลี้ยงแกะ (23 ก.พ. 2559)
คนตัดฟืน (23 ก.พ. 2559)
คนขี่เกวียน (23 ก.พ. 2559)
การรวมกลุ่ม (23 ก.พ. 2559)
ปัญหาสังคมไทยและการรวมกลุ่มแก้ป้ญหา (19 ก.พ. 2559)
สหกรณ์คืออะไร (19 ก.พ. 2559)
ความหมายของสหกรณ์ (19 ก.พ. 2559)
อุดมการณ์สหกรณ์ (19 ก.พ. 2559)
กำเนิดสหกรณ์ของโลก (19 ก.พ. 2559)
กำเนิดสหกรณ์ของในประเทศไทย (19 ก.พ. 2559)
การจัดตั้งสหกรณ์ (19 ก.พ. 2559)
หลักการสหกรณ์ (19 ก.พ. 2559)
วิธีการสหกรณ์ (19 ก.พ. 2559)
คุณค่าของสหกรณ์ (19 ก.พ. 2559)
ประเภทของสหกรณ์ (19 ก.พ. 2559)
โครงสร้างสหกรณ์ (19 ก.พ. 2559)
การจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียน (19 ก.พ. 2559)
เปรียบเทียบสหกรณ์กับร้านค้า (19 ก.พ. 2559)
การจัดประชุมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (19 ก.พ. 2559)
เศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์ (19 ก.พ. 2559)
การประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ (19 ก.พ. 2559)
การบรูณาการกิจกรรมและหลักสูตร (19 ก.พ. 2559)

icon 22คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา

คู่มือการสหกรณ์ตามหลักสูตรแกนกลาง ชั้นป.1-ม.6

icon 22สื่อการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน (VDO)

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสหกรณ์ (27 เม.ย. 2559)
การสหกรณ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (27 เม.ย. 2559)
การบัญชีสหกรณ์นักเรียน (27 เม.ย. 2559)
การประชุมสหกรณ์นักเรียน (27 เม.ย. 2559)
การบูรณาการกิจกรรม และหลักสูตร (27 เม.ย. 2559)
การจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียน (27 เม.ย. 2559)
การเปรียบเทียบสหกรณ์กับร้านค้า (27 เม.ย. 2559)
ประโยชน์ของสหกรณ์ (27 เม.ย. 2559)
โครงสร้างและการบริหารสหกรณ์ (27 เม.ย. 2559)
ประเภทของสหกรณ์ (27 เม.ย. 2559)
คุณค่าสหกรณ์ (27 เม.ย. 2559)
วิธีการสหกรณ์ (27 เม.ย. 2559)
หลักการสหกรณ์ (19 ก.พ. 2559)
การจัดตั้งสหกรณ์ (19 ก.พ. 2559)
ประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย (19 ก.พ. 2559)
กำเนิดสหกรณ์ (19 ก.พ. 2559)
อุดมการณ์สหกรณ์ (19 ก.พ. 2559)
สหกรณ์คืออะไร (19 ก.พ. 2559)
ปัญหาสังคมไทย และการรวมกลุ่ม การแก้ไขปัญหา (19 ก.พ. 2559)

icon 22การส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน

การส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน (30 ธ.ค. 2559)

icon 22ตารางสรุปคะแนนประเมินโรงเรียน (19 ก.พ. 2559)
icon 22คู่มือการประเมินสหกรณ์นักเรียน (19 ก.พ. 2559)
icon 22แบบประเมิน (19 ก.พ. 2559)
icon 22หลักเกณฑ์การประเมิน คัดเลือก และตัดสิน (19 ก.พ. 2559)
icon 22ใบสมัคร (19 ก.พ. 2559)

icon 22โครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของโรงเรียน

icon 22สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (17 พฤษภาคม 2561)
icon 222 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมโรงเรียนในโครงการ "ด้วยรักและห่วงใย" ตามพระราชดำริในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

อ่าน 40086 เวลา