logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

tab price procurement

icon 22ตารางราคากลาง วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 28 รายการ (13 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ ( 2 กุมภาพันธ์ 2561 )
icon 22ราคากลาง จ้างจัดนิทรรศการภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( 2 กุมภาพันธ์ 2561 )
icon 22งานซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ (24มกราคม 2561) 
icon 22งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (24มกราคม 2561) 
icon 22งานจ้างจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง” รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 ธันวาคม 2560 )
icon 22งานจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังข่าวลบเพื่อชี้แจงข่าวต่อสื่อมวลชนและวางแผนผลิตข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ได้แนบไฟล์มาด้วยแล้ว (1 ธันวาคม 2560)
icon 22เช่าระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (18 กันยายน 2560)
icon 22ดูแลการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 61 (22 สิงหาคม 2560)
icon 22ดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารฯ (15 ส.ค. 60)
icon 22จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ สสพ.2 (15 ส.ค. 60)
icon 22ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของ สสพ.2 (11 สิงหาคม 2560)
icon 22จ้างพิมพ์หนังสือครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย (14 กันยายน 2560)
icon 22จัดพิมพ์คู่มือการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 3 รายการ (8 กันยายน 2560)
icon 22ราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานโครงการวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (17 สิงหาคม 2560)
icon 22ราคากลาง จ้างจัดนิทรรศการ 16-20 สิงหาคม 2560  งานเกษตรไทยก้าวหน้าใต้พระบารมี ณ สวนลุม  (15 สิงหาคม 2560)
icon 22จ้างพิมพ์หนังสือ (11 สิงหาคม 2560)
icon 22จัดนิทรรศการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (7 สิงหาคม 2560)
icon 22จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ SAN Storage ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (22 สิงหาคม 2560)
icon 22จ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบเทมเพลตเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(22 สิงหาคม 2560)
icon 22ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 26 รายการ (18 สิงหาคม 2560)
icon 22ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 34 รายการ (18 สิงหาคม 2560)
icon 22ราคากลาง งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศสำหรับห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (15 สิงหาคม 2560)
icon 22จ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (27 กรกฎาคม 2560)
icon 22จ้างสำรวจความคิดเห็นบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในการจัดส่วนราชการในภูมิภาคระดับอำเภอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (27 กรกฎาคม 2560)  
icon 22จ้างจัดนิทรรศการ โครงการจัดงาน ชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษาเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 (30 มิถุนายน 2560)
icon 22จ้างพิมพ์หนังสือ “รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2559" (22 มิถุนายน 2560)
icon 22จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณกรมฯ (18 ตุลาคม 2559)
icon 22จ้างพิมพ์แผนยุทธศาสตร์ากรมส่งเสริมสหร์ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 (20 ตุลาคม 2559)
icon 22จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแลและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของกรมส่งเสิรมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (24 สิงหาคา 2559)
icon 22จ้างเหมาดูแลรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (22 สิงหาคม 2559)
icon 22จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแลและบำรุงรักษาสวนหย่อมในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (24 สิงหาคม 2559)
icon 22จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล นายช่างโยธา และตำแหน่งพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(20 กันยายน 2559)
icon 22จ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลข้าว สถาบันเกษตกร ภายใต้มาตรการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (27 ตุลาคม 2560)
icon 22จ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (25 ตุลาคม 2560)
icon 22จ้างทำ E - BOOK เพื่อพัฒนาต่อเนื่องระบบห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (5 พฤษภาคม 2560)
icon 22จ้างพิมพ์เอกสารคู่มือการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (27 มีนาคม 2560)
icon 22จ้างพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (13 มีนาคม 2560)
icon 22จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ หนังสืออุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ (ฉบับพกพา) (9 กุมภาพันธ์ 2560)
icon 22จ้างพิมพ์แผ่นพับหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ (3 กุมภาพันธ์ 2560)
icon 22จ้างจัดงานจำหน่ายข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา ภายใต้โครงการข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา (8 ธันวาคม 2560)
icon 22จ้างพิมพ์หนังสือสารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ปี 2560 พร้อมแผ่น CD (26 มกราคม 2560)
icon 22จ้างพิมพ์คู่มือวางแผนการเงินส่วนบุคคล เรื่อง รอบรู้ทางการเงิน (14 ธันวาคม 2560 )
icon 22จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสหกรณ์ฉบับชาวบ้าน (28 เมษายน 2560)
icon 22จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ( 25 เมษายน 2560)
icon 22จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (20 เมษายน 2560)
icon 22การเช้าใช้บริการระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ (10 ส.ค. 2559) 
icon 22จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์พร้อมอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (13 พ.ย.2558)  
icon 22จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
icon 22เช่าสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
icon 22จ้างจัดนิทรรศการภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
icon 22จ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
icon 22งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบเทมเพลตเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
icon 22จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง งานจ้างพิมพ์วารสาร “สารสหกรณ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (6 ต.ค. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง งานจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (11 ต.ค. 2559) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (7 พ.ย. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (7 พ.ย. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง งานจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (11 ต.ค. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง งานจ้างพิมพ์วารสาร “สารสหกรณ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (6 ต.ค. 2559)

 

อ่าน 5315 เวลา