logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(10 โหวต)

tab royal project

icon 22ปาฐกถาพิเศษ กรมสมเด็จพระเทพ ฯ เรื่อง สหกรณ์นักเรียน
icon 22โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
icon 22โครงการกองทุนข้าวพระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าวและเป็นกองทุนข้าวสำรองช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนและผู้ประสบภัยพิบัติในอนาคต
icon 22โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน เปิดรับสมัครบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563
icon 22โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
icon 22โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะ เดินทางไปยังศูนย์สาธิตโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
icon 22สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
icon 22โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล พุทธศักราช 2561
icon 22โครงการจัดพัฒนาที่ดินในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งลุยลาย

icon 22สหกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด
icon 22โครงการจัดการที่ดินหมู่บ้านห้วยมะนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
icon 22โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
icon 22โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็ง – ป่าละอู
icon 22โครงการสหกรณ์หมู่บ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
icon 22โครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
icon 22โครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
icon 22โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงปลากระพง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
icon 22โครงการทุ่งลิปะสะโง ในโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
icon 22โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก
icon 22โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
icon 22โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
icon 22โครงการตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง
icon 22สหกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
icon 22โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์โป่งกระทิง
icon 22โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
icon 22โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา และหมู่บ้านทับทิมสยาม

 

 

อ่าน 15793 เวลา