logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ข้อมูลพื้นฐาน

       1.1 โครงสร้างแสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
       1)แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
       2)กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 

      1.2 ข้อมูลผู้บริหารแสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วยชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

      1.3 อำนาจหน้าที่ ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

     1.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแสดงแผนการดำเนินการภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563     
      1) แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563 – 2565)
      2) แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
      3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2560 - 2564

     1.5 ข้อมูลการติดต่อแสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
     
1) ที่อยู่หน่วยงาน 
     2) หมายเลขโทรศัพท์ 
     3) หมายเลขโทรสาร
     4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
     5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน

    1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
    
1) กฎหมายสหกรณ์
    2) กฎหมายเกี่ยวกลุ่มเกษตรกร     
    3) กฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
        - พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
    4) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560
    5) ระเบียบและข้อปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    6) กฎ ระเบียบ คำสั่ง กระทรวงเกษตรฯ
    7) คู่มือแนวทางการปฏิบัติ (Download)
    8) มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
    9) ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2563
   10) กฏหมายระเบียบ การเงิน การคลัง

    1.1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (O๖) แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มี 7 รายการ ดังนี้
   
1) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
    2) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
    3) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) การจ่ายเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว
    4) กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
    5) กฎกระทรวง การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
    6) กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
    7) กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

    1.7 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานและเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 
   
1) เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
    2) Facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์  

    1.8 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความ ถาม - ตอบ เป็นต้น และสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
   
1) กระดานถาม-ตอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

    1.9 Social  Network แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น และสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
   
1) Line@ กรมส่งเสริมสหกรณ์
   2) Facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์

2. การบริหารงาน
   2.1 แผนดำเนินงานประจำปี แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
   1) แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการค้นหาแผนปฏิบัติงานฯ สามารถแจ้งขอ username และpassword ได้ที่กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณกองแผนงาน 
   2) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
   3) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

  2.2คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   
1) คู่มือการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน (Work Manual)
   2) ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
   3) คู่มือแนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ แผนธุรกิจระยะสั้น/ระยะยาว
   4) การใช้อำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   5) ซักซ้อมแนวทางการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์สั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่อง
   6) ซักซ้อมแนวทางการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี
   7) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ
   8) คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
   9) คู่มือการจัดการความรู้ (KM)
  10) คู่มือการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  11) แบบพิมพ์สำหรับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
  12) ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
  13) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
  14) คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการจัดทำ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์
  15) คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารโครงการฝึกอบรม
  16) คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
  17) คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน
  18) คู่มืองานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

  2.3 การให้บริการ
  2.3.1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
1) 
การให้บริการคู่มือประชาชน
  2) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ขอกู้/ขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
  3) จัดให้มีห้องสมุด online สำหรับให้บริการ ในการสืบค้นองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์

  2.3.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
1) 
สารสนเทศสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
  2) ทำเนียบสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

  2.3.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการ
  2) ความพึงใจของสหกรณ์ที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาสหกรณ์

  2.3.4 E-Service 
 
1) จองชื่อสหกรณ์ออนไลน์
  2) เอกสารแบบคำขอกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถดาวน์โหลดได้
  3) ตารางคำนวณการวิเคราะห์ MCR
  4) ตารางคำนวณการวิเคราะห์ IRR (ผลตอบแทนจากการลงทุน)
  5) รายงานข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
  6) ทำเนียบสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

3. การบริหารเงินงบประมาณ
   3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
        3.1.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
        3.1.2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
        3.1.3 
ายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
   3.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        3.2.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
        3.2.2 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
             1) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563
             2) ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
       3.2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุุรายเดือนรายเดือน
       3.2.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       4.1.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          1) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564
          2) แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563      
       4.1.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         1) 
ผลการดำเนินปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562
         2) เส้นทางก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
         3) ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
         4) วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
      4.1.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         1) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา
         2) หลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้
         3) คู่มือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
         4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
     4.1.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
         1) ผลการดำเนินปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

5. การส่งเสริมความโปร่งใส
     5.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     5.1.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        1) การพัฒนามาตรฐานกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง
        2) การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัย
        3) ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ แสดงแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประกอบด้วยขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
    5.1.2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        1) ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของกรม ทำให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
        2) แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Line @coopthai
        3) แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Facebook – กรมส่งเสริมสหกรณ์ – cpd
        4) แสดงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่องทางต่าง ๆ
    5.1.3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
       1) ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
       2) รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำแนกเป็นรายเดือน)
    5.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       5.2.1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
       1) แจ้งข้อเสนอแนะ ผ่าน Line @coopthai
       2) แจ้งข้อเสนอแนะ ผ่าน Facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

    5.2.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       1) การรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
       2) ร่างข้อบังคับสหกรณ์ทุกประเภท
       3) ร่างระเบียบสหกรณ์
       4) การประชุมคัดเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการบริหาร กพส. 
       5) Facebook นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้

6 . การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 6.1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       6.1.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       1) หนังสือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์
       6.1.2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
       1) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
       2) โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
   6.2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
       6.2.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
       1) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
       2) คู่มือบริหารความเสี่ยง
       6.2.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       1) คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาสหกรณ์
       2) โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
       3) คู่มือการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
       4) ข่าวกิจกรรม/สำรวจความคิดเห็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัด  
       5) แบบสำรวจความคิดเห็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2563
  6.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       6.3.1การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       1) กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี 2554 ได้ประกาศค่านิยมองค์กร “ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์
       2) มีการเผยแพร่ค่านิยมองค์กรผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรในกรมทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
       3) มีการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมฯ ในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต อุทิศตนให้กับงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
         3.1) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
         3.2) นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ปี 2560 - 2562
         3.3) พนักงานราชการดีเด่น
       4) พิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
       5) คำขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์   
  6.4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      6.4.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
      1) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
      2) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
      6.4.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
      1) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)
      6.4.3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
      1) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 

7. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 7.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    7.1.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    1) แผนปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนงานอย่างเป็นระบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
   7.1.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนงานอย่างเป็นระบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
          

      

       

 


 

 


 


 

 

 

 


   
   
 
  

 

อ่าน 1492 เวลา