logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(4 โหวต)

กิจกรรมความสำเร็จทั้งหมดของสหกรณ์

 2019 09 25 11 53 36  2019 08 28 12 12 48  2019 03 19 10 51 29
พันจ่าเอกสิรภพ ไสเกื้อ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทหารหนุ่มที่เห็นคุณค่าของการออม โดยการฝากเงิน และการสะสมทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นอกเหนือจากการฝากเงินกับสหกรณ์ ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธินได้มีการปลูกฝังเรื่องการออมตั้งแต่เริ่มต้น ให้เจ้าหน้าของสหกรณ์เข้าไปให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะนักเรียนจ่านาวิกโยธินก่อนที่จะจบการศึกษาและเข้ารับราชการ การที่มีรายได้และมีโอกาสเก็บออม ก็สามารถทำให้ชีวิตมีความมั่นคง การออมของพันจ่าเอกสิรภพไม่เพียงแต่จะทำให้ตัวเองและครอบครัวมั่นคง มีความอุ่นใจแล้ว แต่ว่ายังเป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้างด้วย  คุณจรัญ คำประเสริฐ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจปลูกกาแฟมากว่า 30 ปี จากกาแฟเพียงไม่กี่ต้น ค่อยๆ ขยายกลายเป็น 10 ไร่ ที่มีต้นกาแฟกว่า 5,000 ต้น ในอดีตเกษตรกรที่นี่จะปลูกใบเมี่ยง หรือใบชาจำนวนมาก แต่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ ไม่มีคนมารับซื้อ และผู้บริโภคมีจำนวนน้อยลง จนเมื่อมีโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากปัญหาหนี้สิน และสุขภาพ ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม จากกลุ่มเกษตรกรเล็กๆ ที่ต้องการลดการใช้สารเคมี และจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2546 หลากสมาชิก หลายที่มา ความสำเร็จเกิดจากองค์ความรู้ที่หลากหลายมาสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรคนรุ่นใหม่ รวมทั้งการรวมตัวกันภายใต้ระบบสหกรณ์ ระบบเกษตรอินทรีย์ และมีสหกรณ์จังหวัดเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการตลาด และรับซื้อเมล็ดพันธุ์ มีการสร้างมาตรฐานอินทรีย์ด้วยระบบรับรอง มีการออกตรวจเยี่ยมสวนเกษตรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งมีกิจกรรมพาผู้บริโภคสัญจรไร่นาของเกษตรกรซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย
2019 03 18 15 37 57 2019 03 18 15 37 04 2019 01 15 10 30 44
โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งโครงการตามนโยบายแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังดำเนินการอยในขณะนี้ โดยสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หรือถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งจะมีการสร้างถนนดังกล่าว จำนวน 75,032 หมู่บ้านๆ ละ 1 กิโลเมตร สามารถเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น และเป็นการพัฒนาคุณภาพถนนและพื้นผิวจราจรให้มีความทนทานแข็งแรงขึ้นแล้วยังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย  สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เป็นสหกรณ์ต้นแบบที่สามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้สำเร็จ โดยได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมการแปรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีวัตถุประสงค์สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ อันนำไปสู่การเพิ่มปริมาณการรวบรวมยางพารา และเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราของสถาบันเกษตรกร การปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ พร้อมกับใช้หลักการตลาดนำการผลิตแก้ปัญหาราคาตกต่ำ จนเกิดโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาปี เพื่อลดพื้นที่นาปรัง และเพิ่มปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลผลิตยังไม่เพียงพอ ซึ่งการจัดทำโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในพื้นที่นำร่องที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เกษตรกรมีกำไรจากการปลูกข้าวโพดไร่ละกว่า 4 พันบาท เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริง
2018 12 13 14 47 19 2018 11 21 16 09 46 2018 11 16 10 41 27
"ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ ด้วยสินค้าสหกรณ์" ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ โดยรวบรวมสินค้าดี มีคุณภาพของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพจากจังหวัดต่างๆ จัดตกแต่งเป็นกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 กล้วยหอมทองของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ส่งไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่น โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการช่วยเหลือจากภาครัฐในการจับคู่ธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผู้บริโภคของญี่ปุ่น กับสหกรณ์ผู้ผลิตของไทย จนเป็นคู่ค้ากันมานานนับ 20 ปี โดยจุดเด่นของกล้วยหอมทองบ้านลาดที่มีความแตกต่าง มีรสชาติอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื้อเหนียวนุ่ม สีเหลืองทอง มีความอร่อย โดยสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด เป็นสหกรณ์ต้นแบบในการส่งเสริมสมาชิกเลี้ยงโคนมจนผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มและ GMP สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และมีรายได้ทุกวัน โดยน้ำนมดิบกว่า 30 ตันต่อวัน ที่รับมาจากสมาชิกสหกรณ์นั้น 90% นำไปผลิตเป็นนมโรงเรียน และอีก 10% จัดทำเป็นนมพาณิชย์ภายใต้แบรนด์ของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์คอยช่วยเหลือและสนับสนุนสมาชิกทุกขั้นตอน ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้เข้าสู่ครัวเรือน มีเวลาให้กับครอบครัว เป็นการสร้างสังคมให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้น
2018 11 15 15 06 34 2018 11 05 11 12 01 2018 11 01 10 11 02
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการดำเนินการช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้กลไกสหกรณ์ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิก เช่นที่สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา แนวทางส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาของสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการหันมาปลูกข้าวโพดหลังนาแทนการทำนาปรัง เพราะได้ราคาดี รวมทั้งรัฐบาล และกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก เนื่องจากเป็นพืชที่มีอายุสั้น ใช้เวลาตั้งแต่การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน เมื่อสหกรณ์ฯ รับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกร ต้องนำเข้ากระบวนการลดความชื้น เพื่อให้อยู่ในระดับที่โรงงานอาหารสัตว์ต้องการ มีความชื้นไม่เกิน 14.5% ประโยชน์ที่เกษตรกรสมาชิกจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ คือไม่ถูกกดราคา ได้เงินแน่นอน และได้รับเงินปันผลจากสหกรณ์อีกด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่งโครงการนี้จะขับเคลื่อนตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรโดยสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ปลูก การถ่ายทอดความรู้ในการปลูกข้าวโพด การจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพ การจัดหาเครื่องกลการเกษตรมาให้บริการเกษตรกร การรวบรวมผลผลิต พร้อมทั้งประสานภาคเอกชนกำหนดราคารับซื้อล่วงหน้าอีกด้วย
2018 10 25 11 36 09 2018 10 11 10 10 30 2018 10 08 14 08 57
สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 900,000 บาท สหกรณ์ฯ สบทบอีก 239,000 บาท ในการจัดหารถบรรทุกห้องเย็นขนาด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,139,000 บาท ช่วยให้สามารถรักษาคุณภาพกล้วยหอมทองได้ดีมากยิ่งขึ้น รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 4 ปี (2557-2561) กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองนโยบายรัฐบาลโดยใช้กลไกประชารัฐสร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กับภาคเอกชนส่งออกสินค้าอาหารทะเลและโคเนื้อสู่ผู้บริโภคประเทศในภูมิภาค CLMV และจีน พร้อมเปิดตัวตราสินค้ากลางเครือข่ายสหกรณ์ประมงและโคเนื้อ ภายใต้แบรนด์ Fish Coop และ E-coop Beef หวังเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศของสหกรณ์
2018 10 08 14 09 43 2018 10 02 10 16 03 2018 10 02 10 09 23
กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดการสัมมนาวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาฯ พร้อมบรรยายพิเศษการผลักดันนโยบายพัฒนาสหกรณ์ หวังใช้สหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี หนึ่งในสหกรณ์ที่ได้รับงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้สหกรณ์ที่เป็นผู้รวบรวมสินค้าเพื่อส่งจำหน่ายให้กับห้างโมเดิร์นเทรด และโรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ได้พัฒนาสินค้าที่หลากหลายเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่ชื่นชอบกล้วยหอมทอง เช่น กล้วยหอมทองสด กล้วยกวน กล้วยเบรกแตก และเพื่อลดการคัดทิ้งของกล้วยตกเกรด มีผิวที่ไม่สามารถส่งออกและจำหน่ายเป็นผลสดได้จึงแปรรูปเป็นกล้วยปอก กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินงานของโครงการไทยนิยมยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล ถือเป็นหนึ่งโครงการที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้สหกรณ์ได้สามารถพัฒนากิจกรรมของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบดูแลงบประมาณ เพื่ออุดหนุนจ่ายขาดให้กับสหกรณ์การเกษตร นำไปจัดซื้ออุปกรณ์การตลาด และเครื่องมือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งทุกสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เน้นสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานที่โปร่งใส มีการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้เพื่อต่อยอดสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
2018 09 18 17 38 17 2018 09 13 13 45 02 2018 09 13 9 27 57
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์พร้อมมอบนโยบาย ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงนโยบายในการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง โดยสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าว หันมาปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ตลาดมีความต้องการและให้ผลตอบแทนสูง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำ หลังจากประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้นำงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการจัดซื้ออุปกรณ์แบบครบชุด อุปกรณ์ตีฟองเพื่อการแปรรูปหมอนยางพารา และเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบคลื่นวิทยุ พร้อมตู้อบลมร้อน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในการแปรรูปเป็นหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการต่อยอดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับlสมาชิกสหกรณ์ และคนในชุมชน ติดตามได้ในช่วงรอบทิศถิ่นไทย สหกรณ์โคนม ไทย-เดนมาร์ก ลำพญากลาง สระบุรี ปรับตัวจากรูปแบบจากต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างขาย ที่ทำให้อาชีพนี้เป็นรอง และตกเป็นเหยื่อนายทุน จนเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองกับคู่ค้า พร้อมพัฒนาเป็นฟาร์มรุ่นใหม่ที่ได้มาตรฐาน และมีระบบในการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น มีเงินสะสมในหุ้นของสมาชิกกว่า 16 ล้านบาท ติดตามในรายการเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.22 อาชีพพระราชทาน 
สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
2018 09 06 16 20 26 2018 09 06 10 39 55 2018 09 03 15 59 31
สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา นอกจากจะมีภารกิจหลักคือ การให้สินเชื่อ เงินทุนในการประกอบอาชีพแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งความรู้ และจุดรวบรวมผลผลิตที่สามารถสร้างอำนาจการต่อรองด้านราคาให้กับสมาชิก จนปัจจุบันสามารถเข้ามาขับเคลื่อนช่วยแก้ไข และพัฒนาสินค้าเกษตรให้กับสมาชิก และคนในชุมชนได้ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แต่ความสำเร็จในวันนี้ ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนทัศนคติคนในชุมชน ร่วมรับฟังแนวคิดและการดำเนินงานไปพร้อมๆ กันในรายการ เสียงจากแผ่นดิน พื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์กว่า 1 ล้านไร่ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด เป็นหน่วยงานกลางที่รวบรวมผลผลิต และจัดจำหน่ายข้าวให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกว่า 13,000 ครัวเรือน เมื่อเกิดปัญหาข้าวมีปริมาณมากจนสหกรณ์ไม่สามารถรับซื้อและระบายข้าวได้ทันจนเกิดความเสียหาย จึงเกิดกลไกความร่วมมือจากเกษตร และภาคีเครือข่าย ร่วมกันศึกษาวิจัย และพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ จนสามารถกระจายรายได้สู่สมาชิกสหกรณ์ และตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาตามแนวทาง 4.0 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาของสหกรณ์”เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
95ac3e7fd0c4d10621cd72a7069ea0ccd60bf2a2a63ea583adfa72f8b2d72fce 2018 08 29 13 36 23 2018 08 28 14 16 41
สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด 
จับมือสหกรณ์มาเลเซีย เซ้นสัญญาซื้อขาย 
"โคกรุบาน" 3 พันตัว/ปี
สหกรณ์การเกษตร ถือว่าเป็นองค์กรของกลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ รัฐบาลจึงจะใช้กลไกของสหกรณ์การเกษตรให้เข้ามาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร รวมถึงมีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพ สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน และส่งผ่านความช่วยเหลือจากรัฐบาลไปสู่ประชาชน สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการบริหารจัดการ มีการขับเคลื่อนสหกรณ์และช่วยเหลือสมาชิกอย่างไร
ติดตามในรายการรอบภูมิภาค
2018 08 27 14 11 20 2018 08 22 14 52 10 2018 08 22 14 50 37
การพัฒนาการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ เพื่อเกษตรกรที่เป็นชาวบ้านกว่า 6 พันคนจะได้มีอาชีพที่มั่นคงนั้น สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด จังหวัดสกลนคร มีระบบการบริหารจัดการอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ ไปตามฝัน เมื่อเชฟฝีมือดี บุกไปถึงแหล่งผลิตโคเนื้อชั้นดี แห่งเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร "สหกรณ์ฯ โคขุนโพนยางคำ กับการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร" 
ติดตามชมได้ในรายการ ไปตามฝัน
"สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ" ผลิตและกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดี”
สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ ผลิตและกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดี การจะปลูกข้าวให้ได้คุณภาพ บางคนอาจบอกว่า ต้องมีระบบชลประทานดี บ้างก็ว่าต้องดูแลแปลงให้ดี ต้องใส่ปุ๋ย แต่ที่แท้จริงแล้ว ต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นก็คือ “เมล็ดพันธุ์” วันนี้เราจะพาไปดู โครงการ “ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร” กันที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงเกษตรสำราญ
images2 20aug2561 Untitled 2018 08 14 11 17 56
สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด ส่งเสริมปลูกข้าวครบจร เกษตรสำราญ แปลงข้าว กข.43 ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ นี้เป็นของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้ปลูกข้าวคุณภาพแบบครบวงจร ใช้หลักการตลาดมาช่วยวางแผนการผลิต ทำให้สามารถรู้ราคาก่อนที่จะลงมือหว่านเมล็ดพันธุ์ โดยกำหนดราคาผลผลิตที่ความชื้น 15% ไว้ที่ตันละ หมื่น 2 พันบาท กข.43 เป็นข้าวพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาพันธุ์โดยกรมการข้าว มีค่าดัชนีน้ำตาลใกล้เคียงกับข้าวกล้องหอมมะลิ เหมาะสำหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพหรือต้องการควบคุมปริมาณน้ำตาล สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ ช่วยสมาชิกปลดหนี้ พี่น้องเกษตรกรบ้านเราส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาเรื่องหนี้สินสะสม โดยอาจมาจากภัยแล้ง ฟ้าฝนไม่เป็นใจ ผลผลิตไม่ได้ตามที่ตั้งใจ แต่เชื่อหรือไม่ว่า กลไกการทำงานของสหกรณ์การเกษตรสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ วันนี้เราจะพาไปดูตัวอย่างเรื่องนี้กันที่ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ในรายการมองโลกมองเรา ช่วงเกษตรสำราญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เดินหน้าผลักดันโครงการ "ไมซ์เพื่อชุมชน" โปรโมทสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสระบุรี พื้นที่นำร่อง 1 ใน 35 แห่ง เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ครบวงจรต่อไป
images 06aug2561 2018 08 01 13 28 18 2018 07 31 18 59 25
สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการผลิตและกระจายข้าวเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตร เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต และสามารถลดต้นทุนได้
ติดตามได้ในรายการ คาราวานสำราญใจ ช่วงชุมชนน่ารู้

MOU พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราสหกรณ์ แบรนด์ "เอราวัณ"
สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด MOU กับหอการค้าจังหวัดตราด ตามโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์
ายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน ข้าว กข.43 ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวพันธุ์ใหม่ที่กำลังมาแรงโดยเฉพาะในตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าว กข.43 ข้าวพันธุ์นี้มีดีอย่างไร ติดตามชมได้ในรายการเดินหน้าประเทศไทย
31 jul2561 1 3 31jul2561 2 31jul2561
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับงบประมาณจาก โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับการแปรรูปน้ำนมวัวให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ติดตามได้ในรายการ สหกรณ์ก้าวไกล เกษตรไทยก้าวหน้า
สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด จังหวัดพระนครศีอยุธยา ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มาสร้างฉาง และลานตากข้าว ช่วยชะลอปริมาณข้าวที่ออกสู่ตลาด ช่วยให้ข้าวมีราคาสูงขึ้น
ติดตามได้ในรายการ สหกรณ์ก้าวไกล เกษตรไทยก้าวหน้า
สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน มาใช้ในกระบวนการ รวบรวมน้ำยางเพื่อผลิตยางแผ่น ช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้อีกทางหนึ่ง
ติดตามได้ในรายการ สหรณ์ก้าวไกล เกษตรไทยก้าวหน้า
2018 07 31 18 18 32 2018 07 19 14 49 37 2018 07 19 10 22 26
เกษตรกรแทนภาครัฐ โดยสหกรณ์จะเป็นตัวกลางระหว่างรัฐกับประชาชนนั่นเอง ไปฟังจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในรายการสหกรณ์ก้าวไกล เกษตรไทยก้าวหน้า จากความร่วมมือของเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พลิกฟื้นพื้นที่ปลูกข้าวพื้นถิ่น และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวขึ้นในชุมชน ทำให้มีผูัสนใจเดินางไปเยี่ยมชมและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอนาโยง จังหวัดตรังในปัจจุบัน สหกรณ์ก้าวไกล เกษตรไทยก้าวหน้า 
ส่งเสริมการผลิตข้าว กข. 43 
วันนี้จะพาไปที่สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรีไปติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว กข. 43 แบบครบวงจร เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลใส่ใจห่วงใยสุขภาพ
2018 07 19 10 10 57 2018 07 19 9 18 49 2018 07 10 15 44 24
สหกรณ์ต้นแบบช่วยสมาชิกปลดหนี้ วันนี้จะพาไปที่สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ไปดูวิธีารปลดหนี้ให้กับสมาชิกจนได้รับรางวัล
สหกรณ์ดีเด่น
“กลุ่มผู้ปลูกผักลุ่มน้ำยาง”สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด จังหวัดน่านจากพื้นการเกษตรที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ต่างคนต่างปลูก ต่างคนต่างขาย ต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง ผลผลิตที่ได้ถูกตัดราคาโดยพ่อค้าคนกลาง แต่ปัญหาดังกล่าวกลับนำมาซึ่งการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น “สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด” ติดตามได้ในรายการ เสียงจากแผ่นดิน season3 9 ก.ค.2561 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการสถาบันเกษตรกร จัดเก็บพืชผลทางการเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน
2018 07 06 11 19 00 2018 07 05 11 12 12 2018 06 29 9 16 28
นายนิรุทธิ์ อุทธา สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมกับเน้นย้ำการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง จำกัด จังหวัดชลบุรี ต้นแบบแก้ปัญหายางพารา ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำของรัฐบาล ที่เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร เริ่มเห็นผลชัดเจนแล้ว สามารถรวบรวมผลผลิตยางพาราของเกษตรกร นำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นอัดก้อน และยางแท่ง ได้คุณภาพตามมาตรฐาน จนผลิต ไม่ทันกับคำสั่งซื้อ นายนิวัฒน์ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปยางแท่งของสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด จังหวัดชลบุรี พร้อมยกให้เป็นสหกรณ์ตัวอย่างที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพาราจนเป็นที่ยอมรับของตลาด และสามารถผลักดันสินค้ายางพาราไปตีตลาดที่ประเทศจีนได้สำเร็จ
TRH212 TRH01 S 11624643
14 พ.ค. 61 ภาพรับโล่ห์พระราชทานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 14 พ.ค. 61 ภาพรับโล่ห์พระราชทานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ประเดิมส่งออก
นมไปจีน
29339552 871413849720237 4685263051635556352 n 2017 12 12 13 44 35 2017 12 10 16 59 40
สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี 
ส่งเสริมสมาชิกปลูกถั่วแระญี่ปุ่นในช่วงหน้าแล้งเพื่อสร้างรายได้และขยายช่องทางการตลาดของสหกรณ์
"ชาวนาอุทัยธานีโกยรายได้จากถั่วแระญี่ปุ่น"
ออกอากาศในรายการรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 33 เวลา 11.47น.
การพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบสู่นมโรงเรียน
รายการคนไทยหัวใจเกษตร 
12 ธันวาคม 2560
ส่งความสุขปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ 
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ข่าวเช้า NBT2HD
2017 11 14 13 05 00 1 2017 11 09 23 54 58 021160 1
ข้าวหอมมะลิประชารัฐ : รายการคนไทยหัวใจเกษตร 14 พฤศจิกายน 2560  แค่ไร้เลขรหัสส่งออก นาจะหลวย..วิมานล่ม สร้างรายได้เสริม จากการปลูกหญ้า 
1 ไร่/ 10ตัน
MG 1917 678x381 2017 10 04 15 42 24 2017 09 23 07 29 20
  ยโสธร -- MOU ซื้อขายข้าวอินทรีย์  สร้างความเชื่อมั่น สถาบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และผู้ประกอบการค้าข้าว เชิญซื้อสินค้าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในงานตลาดนัดดาราวิก 3 พระราม 4 “คำสอนพ่อ สานต่อทำกิน” รายการแจ๋ว ช่อง 3 สารคดีชุดบารมีคุ้มเกล้าชาวสหกรณ์ไทย ตอน โรงสีข้าวพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พระราชทาน "โรงสีข้าวพิกุลทอง" ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2017 09 21 13 40 04 2 2017 08 25 20 30 30
คนไทยหัวใจเกษตร 21 สิงหาคม 2560 B3 โรงงานยางแท่งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูที่ดิน
ท่าแซะ จำกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบที่ดินโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง ให้ราษฎร 8 ครอบครัว เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรม
S 7766031 2017 08 19 13 19 46 20770041 746068492254774 3283828087549954232 n
เจาะกลยุทธ์เกษตรพิมาย ฝ่าความท้าทาย
ตลาดยุคใหม่ ในวันที่โลกไร้พรมแดน
รายการ "คำรณพารวยด้วยเกษตร" 
ตอนลำไย ลำพูน1 ปลูกลำไยอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากขึ้น คุณคำรณพาไปดูสวนลำไยที่ จ.ลำพูน เขามีนักวิชาการมาแนะนำให้ปลูกลำไยระยะชิด 1 ไร่ ได้ผลผลิตเกือบ 4,000 กิโลกรัม
มอบที่ดินโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง เพื่อให้ราษฎรใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย
20729348 746117098916580 1678115015275066645 n cpdnews 09jul2560 1234 02jul2560
รมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์โคกขาม จังหวัดสมุทรสงคราม ทำนาเกลือแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ ข่าว Mono 29 VTR แถลงผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 3 ปี (2557 - 2560) โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
รายการเดินหน้าประเทศไทย วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ระบบสหกรณ์กับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับคุถภาพชีวิตของประชาชน
19275052 709025129292444 8653526250538366942 n 1 newkorngan 21jun2560 newscpd 1234
พลเอก.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด รายงานพิเศษ สหกรณ์โคนมขอนแก่นก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจความพร้อมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ที่สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จังหวัดขอนแก่น
Khao Hin Son newcpd KasetHuaiSatYai17jun2560 9b8bb3eb74bd3cd97bb3679c60950d61 L
เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ชุด สืบสานงานของพ่อ ตอน สานต่ออาชีพที่พ่อ : 
การส่งเสริมอาชีพของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อนจำกัดศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ราคาดีตัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง : รายการเป็นข่าวเช้านี้ ช่อง 3 สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวบรวมทุเรียนป่าละอู ทุเรียน GI จากสมาชิกเพื่อจำหน่ายได้ ข่าวในพระราชสำนัก:สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตามโครงการในพระราชดำริในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
     
KasettakonYukMaiThailae 4.0 Khrongkan Faifa 12jun2560 18920492 700403153487975 9204459371751968588 n
รายการเที่ยงเปิดประเด็น ช่อง 3 : เกษตรกรยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตและการตลาด รายการคนไทยหัวใจเกษตร : การดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการบริหารจัดการ การเกษตรแปลงใหญ่ 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
     
chanthaburi June072560 Agriculturefieldgoal 21may2560 RatchaburiLambCooperative 17may2560
รายการเที่ยงเปิดประเด็น ช่อง 3 : เกษตรกรยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตและการตลาด  รายการคนไทยหัวใจเกษตร:การดำเนินโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดิน ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร
รายการเกษตรสร้างชาติรายการเกษตรสร้างชาติ นำเสนอเรื่องสหกรณ์แพะแกะราชบุรี จำกัด
     
KCHdaylabor 010560 Projecttopromotegoatfarmingsystem new dairycattle
รายการเดินหน้าประเทศไทย:ใช้ระบบสหกรณ์ปรับปรุงคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

รายการสหกรณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล : 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะระบบแปลงใหญ่
ของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะแกะราชบุรี จำกัด

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุดสืบสานงานของพ่อ ตอน การเลี้ยงโคนม อาชีพพระราชทาน และจุดกำเนิดสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด
     
newiamges ytd5 v007 newimages yt3
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งปีนี้ให้กับเกษตรกร   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีด
ความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรโคน
สหกรณ์แปลงใหญ่ประมงบ้านสร้างพัฒนา 
จ.ปราจีนบุรี
     
newimages yt1 newimages_yt2          v004 
จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คสช.) ในเขตปฏิรูปที่ดินฯจ.อุทัยธานี กสส.ได้เข้าไปช่วยเหลือจัดสรรพื้นที่ให้เข้ารวมกลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์ จ. สระแก้ว  อุทัยธานี จัดตลาดนัดปัจจัยการผลิต
คุณภาพประชารัฐ
     
v005  v006          
 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  ผลดีต่อชุมชนของการรวมกลุ่มกัน
เป็นสหกรณ์
 
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน 9263 เวลา