logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และได้ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ web conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด จำนวน 60 แห่งด้วย
สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้การปฎิบัติมีความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร จะดำเนินการในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและผ่านหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด จำนวน 251 แห่ง 60 จังหวัด เพื่อยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรในระดับชุมชน สามารถรองรับผลผลิตได้เพิ่มขึ้นประมาณ 864,000 ตัน และสนับสนุน ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกหลักในระดับชุมชนในการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในการเพาะปลูก การรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สมาชิก และเกษตรกรทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทาง จำหน่ายผลผลิตการเกษตรในภาวะความผันผวนของตลาดสินค้าเกษตร ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไทยให้ได้มาตรฐาน พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนสหกรณ์ภาคการเกษตรของไทยให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจชุมชนและฐานรากอีกด้วย

อ่าน 148 เวลา