logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

29 มีนาคม 2562 นางสุรีย์รัช อวนสกุล ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 3,4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม คณะที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

นางสุรีย์รัช อวนสกุล ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 3,4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม คณะที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับจังหวัดราชบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จำกัด ณ ห้องประชุมกรม 129

อ่าน 464 เวลา