สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(9 โหวต)

ban plan year

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

tab stryears

1) แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563 – 2565)

2) แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2560 - 2564

tab 20years

icon 22การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายให้บริการ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด กรมส่งเสริมสหกรณ์
icon 22
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ทบทวนเพิ่มเติมโครงการเป้าหมาย ตามนโยบายกระทรวงเกษตรสหกรณ์
icon 22การประชุมทบทวนแผนงาน/โครงการภายใต้ยุธศาตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
icon 22แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
icon 22หนังสือขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579

อ่าน 25177 เวลา