A- A A+

 icon music3 i fb i sitemap  i search  i thai  i eng 

logonewcpd V3

new vision cpd88

banner info
icon all cat

Wisit Sisuwan 22nov2560
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ban good boss

ban actcpd icon all cat

2 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการหลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ zoom meeting รุ่นที่ 3 พร้อมทั้งบรรยาย เรื่อง “ศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง” และมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

2 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ รศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด จำกัด และคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่านต่อ

2 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ รศ. พล.ท. ดร. วีระ วงศ์สรรค ประธานชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด และคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่านต่อ

1 มีนาคม 2564 นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร (กฟก.) โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่านต่อ

1 มีนาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินการโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวนภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ

1 มีนาคม 2564 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ

1 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Coop Financial Analyst ระยะที่ 1 ภาคทฤษฎี ผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM

อ่านต่อ

1 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ปฐมนิเทศ) และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่

อ่านต่อ
banner product banproduct more
productnew001 productnew002 productnew003 productnew004
see detail see detail  see detail see detail
       

 

 

วิดิทัศน์ผู้บริหาร

     
2021 02 03 14 01 26 2020 12 09 11 24 01 2020 12 09 11 24 58
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรในหลายจังหวัด ซึ่งในวันนี้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อส่งเสริมให้ทายาทเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากดควิด – 19และกลับมาอาศัยอยู่กับครอบครัว นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2564 กล่าวว่า ในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ ได้มอบหมายนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดสรรสินค้าสหกรณ์จากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งผลักดันสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดกระเช้าเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ช่วยเกษตรกรเปิดตลาดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เน้นผลผลิตจากเกษตรกรรุ่นใหม่ สั่งผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 1.3 ล้านบาท


     
2020 06 16 13 36 29 99284452 1551506015044347 6020563247181070336 o 2020 04 23 11 38 36

กิจกรรมจิตอาสา 904 Ep.2 "Hero ผู้ปิดทองหลังพระ"

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด จึงมีนโยบายให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมศักยภาพการแปรรูปข้าวสารของโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกำลังการผลิต 
120 ตัน/วัน

     
2020 04 23 11 44 38 2 2020 04 20 11 27 37 safe image 12mar2563
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการ “ส่งความห่วงใย ถึงพี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ภัยโควิด -19” พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านระบบ Video Conference ไปยังจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และทีมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่สหกรณ์จังหวัดทั้ง 73 จังหวัด ผอ.กอง/สำนัก ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ รองอธิบดีไปจนถึงอธิบดี รวม 110 คน พร้อมใจบริจาคเงินประจำตำแหน่ง รวมกว่า 1 ล้านบาท
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ให้กับผู้แทนสหกรณ์ที่สนใจจะจัดตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะทำงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จำนวน 65 คน 
     
     
     icon all cat
     
icon poll2
 
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

icon fb coopnewsicon fb coopshop

banner line cpd
 
ban mobile appcpd

ban Information 1
 
ban egove

ban bomb
ban coopshopth
ban connect led

ban law

ban stat growth2561
 
 administrative court 

 AERS 2018 08 28 15 35 24

IMG ITA

ban bumnech
 
logo TARR03 


 
 
ban pic ita
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ (ทั่วไป)ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) และ
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 icon new