กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew2
sanew22
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
  

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

คำวินิจฉัย นายทะเบียนสหกรณ์
     
สารบัญ
 
หน้า
หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการตอบข้อหารือและแนะนำแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์
     
มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
1
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ (จังหวัดชัยภูมิ)
2
ตอบข้อหารือกรณีคณะกรรมการดำเนินการกระทำการให้เกิดข้อบกพร่อง
 
ทางการเงินของสหกรณ์ (สหกรณ์บริการเคหะชุมชนมหาชัย จำกัด (จังหวัดสมุทรสาคร)
 
3
การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
4
ตอบข้อหารือวิธีปฏิบัติในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ (จังหวัดสุโขทัย)
5
ตอบข้อหารือกรณีปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
  (สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด)  
6
ตอบข้อหารือคุณสมบัติในการเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์
ของนายสมคิด ช่างเรือ (ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จำกัด)
7
ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติกรณีที่ประชุมใหญ่ลงมติไม่เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์
(สหกรณ์การเกษตรบางแพ จำกัด จังหวัดราชบุรี)
     

มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

8
ผลการตรวจสอบการกระทำที่ทำให้สหกรณ์เสียผลประโยชน์
     

มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

9
หารือการอยู่ในตำแหน่งของคณะกรรมการชั่วคราวและการนับวาระการอยู่ในตำแหน่ง
     

มาตรา 41แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

10
หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด)
     

มาตรา 42แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

11
ขอหารือในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์
(สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด)
12
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด)
     

มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

13
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด)
     

มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับสหกรณ์
(สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด)
15
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการตัดสิทธิของผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์
(สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด จังหวัดสงขลา)
     
มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
16
เห็นชอบให้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. มุกดาหาร จำกัด จัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปี โดยขอผ่อนใช้คืนเงินค้างขาดทุน
17
ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
(สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร จำกัด)
18
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์
(จังหวัดสกลนคร)
19
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด)
20
หารือการอยู่ในตำแหน่งกรณีสหกรณ์ควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ใหม่
21
การบริหารคนของคณะกรรมการดำเนินการ (สหกรณ์เดินรถหาดใหญ่ จำกัด)
22
วินิจฉัยผลการเลือกตั้งคณะกรรมการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด

23

ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

37

(สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด)
24
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับประกาศสรรหาประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
25
ข้อหารือการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด)

26

หารือการเป็นกรรมการของสหกรณ์ (จังหวัดสงขลา)

41

27

แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และมาตรา 60

42

(จังหวัดนครราชสีมา)
28
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์

45

(สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด จังหวัดชัยภูมิ)
29
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์

47

(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด)
30
ปัญหาการคัดเลือกกรรมการสหกรณ์ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

49

(ชมรมชาวสวนยางโคกโพธิ์-แม่ลาน)
31
ตอบข้อหารือการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของร้านสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จำกัด

51

32
ขอหารือการถือใช้ข้อบังคับฉบับใหม่

53

(ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทสไทย จำกัด)
33
ตอบข้อหารือการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ

54

(สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 23 จำกัด)
34
ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
(สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด จังหวัดขอนแก่น)
35
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการตีความข้อบังคับสหกรณ์ และพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด)
36
ตอบข้อหารือการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา จำกัด
(จังหวัดปทุมธานี)
37
ข้อคัดค้านและขอทบทวนคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด จังหวัดพะเยา)
38
ตอบข้อหารือการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
(สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์)
39
ตอบข้อหารือวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการสหกรณ์
(สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
40
ตอบข้อหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
(ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด)
41
ตอบข้อหารือการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
(สหกรณ์การเช่าที่ดินลำนารายณ์ จำกัด จังหวัดลพบุรี)
42
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
(สหกรณ์โคนมดำเนินสะดวก จำกัด จังหวัดราชบุรี)
   

มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

43
การมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการดำเนินธุรกิจกับบุคคลภายนอกในนามสหกรณ์
(สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จำกัด จังหวัดลพบุรี)
44
ผลการพิจารณาคำขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด)
   

มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

45
ขอหารือคุณสมบัติของคณะกรรมการดำเนินการ
(สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ)
46
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการดำเนินการสหกรณ์
(ร้านสหกรณ์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำกัด)
47
ขอหารือกรณีกรรมการของสหกรณ์ที่เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอน
(สหกรณ์การเกษตรบางระจัน จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี)
48
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
49
หารือการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
50
แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการดำเนินการสหกรณ์
(ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย จำกัด)
51
ตอบข้อหารือเรื่องการขอเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
(สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จังหวัดราชบุรี)
52
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติในการเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
(ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด จังหวัดพิจิตร)
   

มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

53
ขอหารือเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการและการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
(จังหวัดชัยภูมิ)
54
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
(สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด
55
จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด จังหวัดชัยภูมิ)
   

มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

56
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
(จังหวัดสุโขทัย)
57
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
(ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด)
58
ตอบข้อหารือเรื่องการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่
(สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำกัด)
   

มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

59
แนวทางปฏิบัติในกรณีสหกรณ์ไม่สามารถเรียกประชุมใหญ่ได้เพราะเหตุสมาชิก
ไม่ครบองค์ประชุม (สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปากจั่น จำกัด)
   

มาตรา 60แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

60
หารือการจัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ์
(สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด
   

มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

61
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
(สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำกัด)
   

มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

62
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสุราษฎร์ธานี จำกัด ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
63
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการหักเงินบำเหน็จของสมาชิกเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์
(สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การแก้ว จำกัด)
   

มาตรา 94แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

64
หารือการอยู่ในตำแหน่งกรณีสหกรณ์ควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ใหม่
(จังหวัดนครศรีธรรมราช)
   

มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

65
ขอคำวินิจฉัยหลักเกณฑ์การโอนหุ้นกรณีควบสหกรณ์
(ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด)
   

มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

66
ตอบข้อหารือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด
   

มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

67
ตอบข้อหารือเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ
(ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด)
68
แจ้งผลการวินิจฉัยตีความข้อบังคับของชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
   

มาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

69
ตอบข้อหารือการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
(สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด)
   

มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

70
ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
(ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด)
71
หารือแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
(สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด)
72
หารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด)
73
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
(สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพลเรือนวังปารุสก์ จำกัด)
74
คุณสมบัติของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
(สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด)
75
สหกรณ์ขอคำวินิจฉัยวาระการอยู่ในตำแหน่งของกรรมการดำเนินการ
(ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด จังหวัดลำปาง)
76
ตอบข้อหารือการถือปฏิบัติตามข้อบังคับกรณีการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
(สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด)
77
ตอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอยู่ในตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการ
(สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด)
78
ตอบข้อหารือกรณีการดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการ
(สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม)
79
การพิจารณาคำขอให้เพิกถอนการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการ
(สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด)
80
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
(สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด)
   

เรื่องทั่วไป

81
ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด)
82
เห็นชอบให้สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด ผ่อนใช้คืนเงินค้างขาดทุน
83
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
84
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด
(จังหวัดจันทบุรี)
85
หารือระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
86
หารือเกี่ยวกับการถอนเงินสะสมพนักงานและลูกจ้างสหกรณ์
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด)
87
หารือการหักเงินสะสมพนักงานสหกรณ์
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด)
88
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านโป่งกระทิง จำกัด)
89
การตั้งชมรมหรือกองทุนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
(จังหวัดพัทลุง)
90
การตีความตามข้อบังคับข้อ 77
(สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด)
91
ตีความในข้อบังคับข้อ 41 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
92
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม (จังหวัดสุโขทัย)
93
ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์
(สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด)
94
ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามข้อบังคับ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด)
95
การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินโบนัสกรรมการและพนักงานสหกรณ์
(สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด)
96
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชัยภูมิ จำกัด
97
ขอหารือเกี่ยวกับการตึความตามข้อบังคับ
(สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยฟีลาเมนต์เท็กซ์ไทล์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี)
98
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
(ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดหนองคาย จำกัด)
99
การขอคัดค้านการตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติและกล่าวหากรรมการดำเนินการสหกรณ์
100
สมาชิกอุทธรณ์ตามข้อบังคับ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด)
101
ขอหารือการจ่ายเงินปันผล (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด)
102
จ่ายเงินสะสม เงินสมทบ และเงินบำเหน็จแก่อดีตผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ดอนมดตะนอย จำกัด (จังหวัดราชบุรี)
103
พรรคการเมืองใช้สถานที่สหกรณ์จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
(สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี)
104
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการรับฝากเงิน กรณีสมาชิกนำฝากด้วยเช็ค
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด)
105
หารือกรณีขายทอดตลาดที่ดินเป็นประกันแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด)
106
ตอบข้อหารือเรื่องการเพิ่มวาระการประชุมใหญ่ ของสหกรณ์โดยสมาชิกในวันประชุมใหญ่

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari