กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew2
sanew22
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English

  นายโอภาส  กลั่นบุศย์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ตรวจเยี่ยมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี  ปีการผลิต 2554/55 ของสหกรณ์การเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด  เมื่อวันที่  18 ตุลาคม  2554  ซึ่งรับจำนำได้แล้ว  จำนวน 1,200  ตัน คลิ๊กรายละเอียด
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการรวบรวมและส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในโครงการผลิตเมล็ดถั่วเขียว ปี 2554  ณ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  และตรวจเยี่ยมแปลงถั่วเขียวในพื้นที่  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2554  คลิ๊กรายละเอียด
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ตรวจเยี่ยมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด ที่ผ่านระบบ GMP ซึ่งมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย  ใส่ใจลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2554  คลิ๊กรายละเอียด 
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการส่งเสริมสหกรณ์"(Cooperative Promotion System:CPS) ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2554 คลิ๊กรายละเอียด
  นายโอภาส กลั่นบุศย์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดนิทรรศการมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554  เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2554 คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับมอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภค รวมมูลค่า  50,510 บาท จากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสระแก้ว โดยนายศุภขัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วม  ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายอาทร ช่วยณรงค์ ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด และผู้แทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 สหกรณ์ เข้าเยี่ยมคารวะและ มอบไข่ไก่จำนวน 10,000 ฟอง จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อนำไปช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 39 ปีสหกรณ์ไทยและได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  เรื่อง “นโยบายการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรไทย บทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์” คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ  เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๗  ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเมาเทนพาร์ค จำกัด เซอร์แลนด์ รีสอร์ท คลิ๊กรายละเอียด
  นายพรศักดิ์  เจริญประเสริฐ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕แก่ผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่มีโรงสีข้าว ณ ห้องประชุม สทส.๓ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับมอบนม UHT จำนวน 3,600 กล่องและน้ำดื่มจำนวน 2,400 ขวด จากนายสุบิน ป้อมโอชา ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์) เพื่อนำไปช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วม    ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรบทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ  ณ เมาเทนพาร์ค สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.) เพื่อตรวจสอบ รับรองการวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554   คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารกิจกรรมร้านสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯและเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร  จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  และคณะชมรมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ( MBA co-op ) รุ่นที่ 1 - 5  มสธ.เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายโอภาส  กลั่นบุศย์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์    ณ โรงแรมชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร  คลิ๊กรายละเอียด
  นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายกับผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาและแนะแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554   คลิ๊กรายละเอียด>>
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อปลูกฝังและเผยแพร่ค่านิยมให้แก่บุคคลากรได้ทราบและยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามค่านิยมอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด>>
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 39 ปี โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  คณะผู้บริหารกรม ข้าราชการและพนักงานให้การต้อนรับ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 คลิ๊กรายละเอียด>>
  นายธรรมรัต  หวั่งหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ และมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีผลประเมินการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์วัดผลระดับดี จำนวน 5 หน่วยงาน คลิ๊กรายละเอียด>>

ประมวลภาพบรรยากาศการลงทะเบียนการงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ คลิ๊กรายละเอียด>>
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้การต้อนรับ Mr. Takao Kurihara   นำคณะสมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร JA HADANO ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 13 คน เข้าเยี่ยมคารวะ  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด>>
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม   โครงการฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสถาบันเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  คลิ๊กรายละเอียด>>
 นายโอภาส  กลั่นบุศย์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์    ณ โรงแรมชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร
คลิ๊กรายละเอียด>>
 นาย โอภาส  กลั่นบุศย์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันหว่านถั่วเขียว เก็บเกี่ยวข้าวโพด  ปี  2554 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว  ปี 2554 และโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด  จังหวัดตาก 
คลิ๊กรายละเอียด>>

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ประจำปี 2554 “ งานอยู่ก็รัก จากก็คิดถึง” ..
อ่านรายละเอียด>>

นาย สมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และเปิดตลาดข้าวสารสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายข้าวหอมมะลิของสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวสารในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ...
อ่านรายละเอียด>>
  นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ "สหกรณ์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้" พร้อมทั้งปล่อยคาราวานรถบรรทุกถุงยังชีพ ข้าวสาร กล่องยารักษาโรค น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ใน 6 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎ์ธานี กระบี่ พัทลุง ตรัง คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายธานี เทือกสุบรรณ สส.จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร ยารักษาโรค และเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก “โครงการสหกรณ์ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้”  โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  มอบผ่านผู้แทนสหกรณ์ใน 6 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์  นายวินัย  กสิรักษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   ร่วมปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้   "เพื่อนช่วยเพื่อน..............สหกรณ์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้"   คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว  ในสถาบันเกษตรกร    ณ นิคมสหกรณ์พระร่วง  ตำบลนาทุ่ง  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย   โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (โอภาส กลั่นบุศย์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจราชการกรมฯ ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร สหกรณ์จังหวัดในภาคเหนือ และภาคกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์   รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสถาบันเกษตรกร ตามโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณปี 2554ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  เป็นเงิน 9,321,000 บาท สำหรับช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2551และปี 2553   คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์   รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จำกัด โดยมีนายผจญ ก้งซุย ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จำกัด  ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์   รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ติดตามและแนะนำแนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์แก่ข้าราชการและพนักงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิโดยมีนายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดงานสามทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ทรงบรรยายพิเศษ และทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีนายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถวายรายงานในส่วนนิทรรศการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับมอบเงินจากนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรและคณะ โดยความร่วมมือของขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชั้น6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 จำนวน 213,100 บาท เพื่อบริจาคสมทบทุนสร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ในฐานะประธานคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2554 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้ารับเกียรติบัตร และ เข็มเชิดชูเกียรติ“ครุฑทองคำ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน   คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554  นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “การเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย”  ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ รายละเอียด 
  นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายจิรากร  โกศัยเสวี  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวิชาการเกษตร"วิชาการเกษตรก้าวไกล  ใต้ร่มพระบารมี" รายละเอียด 
  นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับมอบเงินจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย เป็นจำนวนเงิน  122,611 บาท รายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมการปกครองและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ที่จะร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ ๘๔ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยสำหรับบุคคลากรสหกรณ์และเกษตรกร กับนางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คปภ. และนายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  คลิ๊กรายละเอียด
  ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยจำนวน 100,000 บาท โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับมอบ เงินบริจาคเงินดังกล่าว จากขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้เกียรติร่วมสังเกตการณ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร " ๗ อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง " รุ่นที่ ๒ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรที่ออกโดย Franklin Covey,USA.&PacRim Leadership center Co.,ltd.ให้แก่ผู้บริหารที่ผ่านโครงการ ซึ่งจัดโดย สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ณ บึงฉวาก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิจัยจังหวัด (ครั้งที่ ๑) โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม( Participatory Action Research : PAR) ณ ห้องประชุม สทส.  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์   รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตนม ยู เอช ที และพาสเจอร์ไรส์ ขนาดกำลังการผลิต 50 ตัน/วัน  ของสหกรณ์โคนมปากช่อง  จำกัด อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง   2555 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมตามแนวคิดการจัดทำโครงการ(Project Idea) โครงการสัมมนาผู้บริหารสหกรณ์สามฝ่าย ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา  ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Income Generation/Generating Activities for rural Development of wemen and youth Groups (ll) จำนวน ๑๗ คน จากพม่า , ลาว , เวียดนาม , ไทย ณ ห้องประชุม สทส.  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ หลักสูตร ก้าวทันกลลวงการทุจริตในธุรกิจสหกรณ์ รุ่นที่ ๒ ให้กับข้าราชการทุกจังหวัด ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้การต้อนรับนางจินตนา ชัยยวรรณาการ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ และคณะในโอกาสที่เข้าเจราหารือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการให้ความรู้ด้านเขตการค้าเสรี แก่ข้าราชการ ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในหลักสูตรการประชุมสัมมนาต่างๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554แก่ข้าราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ ฟาวเท้นส์ วิว เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  รับมอบเงินจากนายจำรูญวิทย์ จันนรานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 100,000 บาท เพื่อบริจาคสมทบทุนสร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่  คลิ๊กรายละเอียด
  หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นประธานวางพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย พร้อมทั้งพิธีมอบโล่สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ โดยนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ บริเวณห้องโถงชั้น๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิด งานเกษตรอินทรีย์  สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีการให้ความรู้แก่เกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดทำแปลงสาธิต การรณรงค์ให้คำแนะนำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  คลิ๊กรายละเอียด
 

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2554 จังหวัดนครพนม” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีนายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมงาน  คลิ๊กรายละเอียด

  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการปลูกจิตสำนึกสมาชิกสหกรณ์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกในการดำเนินงานของสหกรณ์และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจของสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด  ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด จังหวัดสกลนคร ซึ่งประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายเนื้อโคขุนคุณภาพ “เนื้อโพนยางคำ”  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมเพื่อติดตามและวางแผนการปฏิบัติงานตามแผนงาน ปีงบประมาณ 2554 กับข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "บริการด้วยใจ "(Service Mind) รุ่นที่ 1 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2554 คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์การเกษตรนิคมฯระยอง จำกัด เลขที่ 91/8 หมู่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยมี นายปรีชา ขจรกลิ่น ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ  คลิ๊กรายละเอียด
 

นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสาร ระหว่างสหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ กับ บริษัท ซี.เอ.เอส.อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อทำสัญญาซื้อขายข้าวหอมมะลิและช้าวกล้องหอมมะลิ ให้บริษัท แอมเวย์(ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 800 ตัน มูลค่า 25,048,000 บาท  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด

  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี อ่านสาสน์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล    เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบโฉนดชุมชนแก่สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด และเปิดป้ายโฉนดชุมชนพร้อมทั้งเสวนาผ่านระบบ TV – Conference กับผู้แทนชุมชนแม่อาว อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน ชุมชนเกตุแก้วบ้านมั่นคง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามในสัญญาบริการรับชำระหนี้ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ในนามกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ธกส. สำนักงานใหญ่ คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง" รุ่นที่ ๗  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น  คลิ๊กรายละเอียด
 

นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานกับข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554และร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานกับข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม รวมทั้งลงพื้นที่ดูความพร้อมสถานที่เตรียมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ  คลิ๊กรายละเอียด

  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Buichio Daikuhara และ Mr.Yuji Haraผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นภายใต้โครงการStrengthening of Partnership among Japan and ASEAN Countries เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากเดินทางไปให้คำแนะนำด้านการบริหารการจัดการธุรกิจของสหกรณ์แก่สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2554  คลิ๊กรายละเอียด
  พลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์   องคมนตรี  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด (รุ่นที่ ๒) จำนวน ๘๖ ราย โดยมีผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทรงตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “การสัมมนาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย”ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1,2  และผู้สังเกตการณ์รวม 110 คน   คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทรงตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมฯร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์  เนื่องโอกาสในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 68 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี 2554 กับผู้ตรวจราชการกรม/สหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10,11,12,13 และ 14 ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5,6,7,8 และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น   ณ  ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  7  จังหวัดขอนแก่น  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อบูรณาการการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรในฤดูกาลผลิตปี  2554”ให้กับผู้แทนสถาบันเกษตรกร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลางและภูมิภาค ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กทม คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสามัคคี CPD SPORTDAY 2011 สามัคคีคือหัวใจ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะนักจัดการงานทั่วไป   ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ : ผู้ที่เป็นเลิศ ทีมที่เป็นเลิศ ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ : ผู้ที่เป็นเลิศ ทีมที่เป็นเลิศ ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายระดับประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ปี ๒๕๕๔จัดโดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท   คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานปิดการอบรมโครงการ"การบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์"และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรม จำนวน ๘๓ คน ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตร ปี ๒๕๕๔ โดยสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ณ ห้องประชุม สทส. คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตการการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตภาคเกษตรกรสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและได้บรรยายพิเศษหัวข้อ "การส่งเสริมสหกรณ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๔โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมรับเสด็จและถวายรายงานในส่วนของกิจกรรมสหกรณ์  ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค. ) อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  บริเวณหน้าอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมฯข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2554 ณ บริเวณลานจอดรถ กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกรมฯข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ ร่วมอวยพรและขอพรจากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2554 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเจรจาซื้อขายข้าวหอมมะลิระหว่าง สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด กับ Mr. Yang Ju  ผู้จัดการบริษัทไท้หยาง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าอวยพรและขอพรจากนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2554 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ และรับฟัง นโยบายพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย ซึ่งในปีนี้มีสหกรณ์กว่า ๕๐๐สหกรณ์มาร่วมประชุมเพื่อลงมติรับรองงบประมาณการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอุปกรณ์การตลาดโครงการรวบรวมผลผลิตข้าว ของสหกรณ์การเกษตรหัวไทร จำกัด และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 550 ชุด  ณ สหกรณ์การเกษตรหัวไทร จำกัด อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ ห้องประชุม ชสอ. คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Ms.Takahashi Tetsu ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะสั้นและคณะในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะและเดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศไทยณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวเทศกาลกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่   ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดการประชุมชี้แจงพร้อมทำความเข้าใจวิธี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแนวทางการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ สหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่ประสบภัยน้ำท่วม หลักสูตร “ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็ก”  ซึ่งจัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  6 จังหวัดนครราชสีมา คลิ๊กรายละเอียด
  ฯพณฯ ธีระ วงศ์สมุทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดีในขบวนการสหกรณ์  โดยมี  นายสุภัทร์  ศรีสุนทรพินิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน " ๕ ธันวา ทำดี เพื่อพ่อ "โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ ๑ ร่วมกับสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ ได้ร่วมกันจัดงานโดยปล่อยรถแท็กซี่และรถสามล้อ จำนวน ๒๐๐ คัน  คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการฝึกอบรม หลักสูตร “ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็ก”  ซึ่งจัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  6  จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมล็ดพันธุ์ข้าว ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ในเขตพื้นที่ภาคกลางที่ประสบอุทกภัย  ณ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือการบริหารงานและการส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับผู้แทนขบวนการสหกรณ์  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่ประสบภัยน้ำท่วม หลักสูตร “ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็ก”  ซึ่งจัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  6  จังหวัดนครราชสีมา  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นำคณะข้าราชการ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สทส. คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ข้าราชการของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสหกรณ์เข้มแข็ง ปี ๒๕๕๓ พร้อมทั้งมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ที่ได้ผ่านการประเมินเป็นสหกรณ์ที่มีธรรมาภิบาลในสหกรณ์ระดับดีเลิศ จำนวน ๒๐ สหกรณ์ คลิ๊กรายละเอียด
 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สามัคคี เขต 1,2 และส่วนกลาง ครั้งที่ 6 "บางระจันเกมส์" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสิงห์บุรี  คลิ๊กรายละเอียด

  นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่ประสบภัยน้ำท่วม หลักสูตร “ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็ก”  ซึ่งจัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  6  จังหวัดนครราชสีมา ณ สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จำกัด จ.นครราชสีมา คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ เดินทางไปมอบของช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย ณ สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จำกัด จ.นครราชสีมา คลิ๊กรายละเอียด
  นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยมีคณะข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี   ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ เดินทางไปมอบของช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย ณ สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์ลพบุรี ร่วมการกุศลทอดกฐินสามัคคี กลุ่มเกษตรกร 76 จังหวัด และเกษตรกรทั่วประเทศ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2553 โดยมี นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดพยัคฆาราม(วัดเสือ) ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี คลิ๊กรายละเอียด
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงติดตามความคืบหน้าศูนย์ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ   คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์”  ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช กรุงเทพฯมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการนิเทศงานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดทั่วประเทศและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนากลุ่มเกษตรกร”ณ โรงแรมเมาเทน สวิสเอร์แลนด์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553  คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรอีสานใต้ประจำปี2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29 ตุลาคม ถึงวันที่  7 พฤศจิกายน  2553มพร   คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด และเยี่ยมชมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของสหกรณ์ ณ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร คลิ๊กรายละเอียด
  นางวรรณี รัตนวราหะ ประธานชมรมข้าราชการบำนาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะกรรมการชมรมฯมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่    ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิ๊กรายละเอียด
 

นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมทอดกฐิน ประจำปี 2553 กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ วัดมงคลนิมิตร  อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2553 และเดินทางไปตรวจเยี่ยมนิคมสหกรณ์สวรรคโลกและนิคมสหกรณ์หนองบัว จ.สุโขทัย คลิ๊กรายละเอียด

  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับมอบน้ำดื่มจำนวน 760 โหล จากนายพยงค์ พรศิริรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด และคณะผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐมเพื่อนำไปช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วม   ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้อนรับนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในชุมชนถนนใหญ่ อำเภอเมือง คลิ๊กรายละเอียด
  คณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิศุภนิมิตประเทศออสเตรเลีย เข้าพบนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อหารือและรายงานผลการศึกษาและวิจัยสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
 

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ( คพช.) ครั้งที่ 4/2553 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด

  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr. Chistian J. Megemer, Director มูลนิธิ Hanns Seidel แห่งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมด้วย ร.ศ.เปรม บุญเรือง ผู้แทนมูลนิธิ Hanns Seidel ประจำประเทศไทย  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553   คลิ๊กรายละเอียด
 

นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมฯร่วมแสดงความยินดีกับนายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553  คลิ๊กรายละเอียด

  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เดินทางมารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งรับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากข้าราชการลูกจ้าง และหน่วยงานต่างๆ    คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 38 ปี ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเพื่อสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ บริษัทบางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน)ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบสัมฤทธิ์บัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 202คน คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร Supply Chain Management System and Market Mechanism of producer in Agriculture Secture จำนวน 20 คน ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2553  ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ (Creative Co-op) สู่การแข่งขันในระบบสากลและแสดงปาฐกถาพิเศษ  ณ โรงแรมอิมพิเรียล ควีนส์ ปาร์ค สุขุมวิท 22  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการงานสารบรรณ เรื่อง เทคนิคการร่างหนังสือราชการ จัดโดย สำนักงานเลขานุการกรม  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างของสหกรณ์ร่วมกับนักสหกรณ์แห่งชาติและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในการทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการสหกรณ์และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกที่ถึงแก่กรรมตั้งแต่ปี 2493-2553 จำนวน 2,822 ราย ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Christian Albrecht ผู้อำนวยการโครงการ  Deutscher Genossenschafts-und Raiffeisenverband ( DGRV ) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี    ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
 

นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Shibata Shigenari และ Mr.Okabe Atsuo ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นภายใต้โครงการStrengthening of Partnership among Japan and ASEAN Countries  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด

  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “ การเพิ่มประสิทธิภาพ  ยางล้านไร่ ”  ณ  ศูนย์วิจัยยางหนองคาย  จ.หนองคาย  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ประเมินผลโครงการ JICA นำโดย Dr.Koichi MIYOSHI อาจารย์ภาควิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิกอเมริกัน ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่น  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ( คพช.)ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เข้าร่วมการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา คลิ๊กรายละเอียด
  ท่านผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 7 และเขตตรวจราชการที่ 6,8 เข้าพบท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมท่านสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการ มอบของที่ระลึกในโครงการสัมมนา หลักสูตร การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จัดขึ้นที่โรงแรม ภูเก็ต เมอร์ลีน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีบูชาศาลประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยมี นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ  และพนักงานของทั้งสองกรมร่วมพิธี  ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายประจวบ ตยาคีพิสุทธิ์  ผู้อำนวยการสายงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กรีนสปอร์ต (ประเทศไทย) ร่วมลงนามการเซ็นข้อตกลงขายผลผลิตถั่วเหลืองระหว่างสมาชิกนิคมสหกรณ์แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กับบริษัท กรีนสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจรวบรวมลำไยของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด จังหวัดน่าน  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดการอบรมและให้นโยบายผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 จำนวน 74 คน  ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในการเปิดสถานีบริการน้ำมันและร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ของสหกรณ์การเกษตรกระทุ่มแบน จำกัด  จังหวัดสมุทรสาคร  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “โครงสร้าง บาทบาท หน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์”ในการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ชลบุรี จำกัด ณ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 6/2553 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายนิกิต อารยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมบริโภคผลไม้ไทย ปี 2553 ณ ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต เมื่อ 29 กรกฎาคม 2553 พร้อมกันนี้นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ไปเยี่ยมชมงานดังกล่าวด้วย คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร“การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง รุ่นที่ 2”พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “กลยุทธ์ในการพัฒนาสหกรณ์”แก่ผู้นำสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการรวบรวมลำไย และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อบริการจัดการผลไม้ภาคเหนือ ในสถาบันเกษตรกร  ที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลบริโภคผลไม้ไทยปี 2553 ณ ห้างสรรพสินค้า เจ เจ มอลล์ เมื่อ 17 กรกฎาคม 2553  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการรวบรวมผลไม้ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อบริการจัดการผลไม้ภาคใต้ในสถาบันเกษตรกร   จังหวัดในเขต 6 และ 8 ในระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2553  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์บรรยายพิเศษหัวข้อ “กลยุทธ์ในการพัฒนาสหกรณ์”แก่ผู้นำสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร“การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง ”ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สทส คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โครงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมร้อยเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี  คลิ๊กรายละเอียด
  หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการครบรอบ 135 ปี พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์” รุนที่ 2 จัดโดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 (เพิ่มเติม) จำนวน 7,330,500 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน ณ เลขที่ 206/2 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา  คลิ๊กรายละเอียด
  ฯพณฯ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม "รักษ์สหกรณ์"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก "รักบ้านเกิด" ให้แก่เยาวชนลูกหลานชาวสหกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจตามแนวคิด "หมู่บ้านสหกรณ์" คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานและเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชิพ ปี 2553 จัดโดยสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมชี้แจงทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง "มิติใหม่ของการพัฒนากรรมการสหกรณ์" ณ ห้องส่งออกอากาศอาคารชิณวัตร ทาวเวอร์3  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์  มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการป้องกันการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอปะคำ ณ สหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคม ผู้ค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการตตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยเคมี ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างของสหกรณ์ร่วมกับนักสหกรณ์แห่งชาติและคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามและวางแนวทางการปฏิบัติในการรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในภาคใต้ กับสหกรณ์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน 5 จังหวัดภาคใต้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม”ของกองการเจ้าหน้าที่ ณ โรงแรมการ์เด้น ซิวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดจันทบุรี และเยี่ยมชมศูนย์รวบรวมผลไม้คุณภาพของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด   คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมการผลิตยางคอมปาวด์ ยางแผ่นรมควัน และการรวบรวมน้ำยางสด ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”จัดโดยสถาบันวิชาการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารการจัดการสหกรณ์”  ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 ณ โรงแรม รอยัลซิตี้  กรุงเทพฯ คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธิเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีนายชะลอ พีระณรงค์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมฯให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ไทย CO-OP FAIR จัดโดยเครือข่ายกลุ่มอาชีพ พื้นที่ 2 และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 ณ ห้างสรรพสินค้า เจเจ มอล์ล จตุจักร กรุงเทพฯ คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรกิจการโครงการส่วนพระองค์และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศเข้าเฝ้า ฯ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย  โพธิ์สุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขสถานะการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง และสาธิตวิธีการแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งก่อนนำไปปลูก โดยมีนายฉกรรจ์  แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้การต้อนรับ    คลิ๊กรายละเอียด
  งานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อ 13 พฤษภาคม 2553  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมและแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย ที่ได้คุณภาพมาตรฐานในสถาบันเกษตรกรโดยได้รับเชิญผู้แทนบริษัทที่จำหน่ายปุ๋ยไม่ได้คุณภาพ ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร(พืชมงคล) พร้อมทั้งมอบเงินให้สหกรณ์ดีเด่นทั้ง 7 ประเภทด้วย  ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กทม  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย  ปี 2553  จัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ  โรงแรมริเวอร์วิวเพลส   คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานปิดการอบรมการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมอบรางวัลให้กับผู้เข้าอบรมที่ได้ลำดับ 1 - 3 และเป็นเกียรติมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมริชมอนด์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงาน อสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนที่ได้คัดเลือกจากโรงเรียนที่ผลการประเมินผลดีเด่นจากการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้ระบบสหกรณ์ จากทั่วประเทศ จำนวน 66 คน ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.DU Kang รองอธิบดีกรมการเกษตร มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้นำชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์  ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เชี่ยวชาญผู้อำนวยการส่วน/กลุ่มจากสำนักและกองที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการยกร่างแผนปฏิบัติการตามกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553     คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ารดน้ำขอพรจาก นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกมล จิตระวัง ผู้ช่วยรัฐมนตรี และนายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2553  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันผู้สูงอายุ มีพิธีรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญู และเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางการค้าผลไม้ระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระยอง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดรจตุรวัฒน์ เพื่อส่งออกมังคุดและทุเรียนไปประเทศเวียดนาม  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายธีระ  วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในโอกาสเยี่ยมชมส่วนจัดนิทรรศการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่เข้ารับรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ “ครุฑทองคำ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน  ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กทม  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ประจำปี 2553 ณ ฟิวเจอร์ ปาร์ครังสิต จ.ปทุมธานี คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติราชการที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ โดยประชุมสหกรณ์จังหวัดในเขต 7 ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  และเดินทางไปตรวจเยี่ยมนิคมสหกรณ์อ่าวลึก ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มกระบี่ จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"การวิเคราะห์สภาพปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะสหกรณ์อำเภอ" ณ โรงแรมวสุ จ.มหาสารคาม  คลิ๊กรายละเอียด
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร"Intensive English conversation Course"ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่  ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน จ.นนทบุรี   คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2553 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ   คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและวิกฤตภัยแล้งประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ   คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งงานนี้จัดที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ในวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 นี้ โดยจะนำสินค้าจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศ มาจำหน่ายจำนวน 500 บูธ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและร่วมอภิปรายหัวข้อ“บทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรณีการพัฒนาสหกรณ์”กับผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิติการทำงาน”ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิติการทำงาน” ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลไม้คุณภาพของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด และงานฉลองครบรอบ 15 ปี รวมน้ำใจสหกรณ์ เอื้ออาทรต่อชุมชน  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของกองคลัง”ณโรงแรมชลจันทร์ พัทยา จ.ชลบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"Intensive English conversation Course"ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 80 คน ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน จ.นนทบุรี    คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุม “Strengthening of Agricultural Cooperatives Business Networking and Alliance in Support of the ASEAN Integration 2015”  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  บรรยายพิเศษเรื่อง ทักษะการบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะการบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ณโรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ทำอย่างไรให้ระบบสหกรณ์มั่นคง ประชาชนมั่นใจ ชุมชนไทยเข้มแข็ง" จัดโดยคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  คลิ๊กรายละเอียด
  หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นประธานวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และพิธีมอบโล่สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค จำนวน 33 สหกรณ์ คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ บริเวณห้องโถง กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ คลิ๊กรายละเอียด
  หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ พระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ณ อาคารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2553 "สหกรณ์ไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยมั่นคง  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  บรรยายพิเศษเรื่อง ทักษะการบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะการบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์” ณโรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์ แก่สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้แทนสหกรณ์ที่มีโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตตรวจราชการที่ 17และ18 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ติดตามการดำเนินโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพลังงานทดแทน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 คลิ๊กรายละเอียด
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี บันทึกเทปการอ่านสารเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2553 ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2553  คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยเสด็จไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุ่งไม้ด้วน 2 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการเงิน กพส. และการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร” ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศุภชัย โพธิ์สุ) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้วิถีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553  คลิ๊กรายละเอียด
  คณะกรรมมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2553  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Income Generation/Generating Activities For Rural Development of Women and Youth Group จำนวน 20 คน ประกอบด้วยผู้นำกลุ่มสตรีและเยาวชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มประเทศ CLMV ( กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม )ณ ห้องประชุม สทส.  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธีบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประธานในที่ประชุมคณะทำงานติดตามผลการจัดทำแบบทดสอบเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ จากคณะทำงานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2553 “CPD SPORTDAY 2010 ”  ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "ทิศทางการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลาม" ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม “การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทร” ร่วมกับการเคหะแห่งชาติและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ดูสถานที่ก่อสร้างโรงนมในเขตภาคเหนือ และวางแผนปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในเขต 15 จ.เชียงใหม่  จ. ลำพูน  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ แก่บุคลากรจากรมส่งเสริมสหกรณ์จากทั่วประเทศ ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์  แกรนด์ รีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดในเขต 6,8 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จ.สุราษฎร์ธานี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการทำงานเชิงคุณภาพ”ณ โรงแรมจ้าวหลาวทอแสงบีช อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษและตรวจเยี่ยมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน” โดยมีนายเสนอ ชูจันทร์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่และคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน”ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดิน) แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสหกรณ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดนิคมพัฒนา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี   คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการเงิน กพส.และการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมหินสวย น้ำใส รีสอร์ท จังหวัดระยอง  คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเด็กไทยหัวใจเกษตร 7 ตอน สวนเกษตรสนุก สุขแบบพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง  คลิ๊กรายละเอียด
 

นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และคณะเข้าเยี่ยมคารวะและเข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด

  คณะข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างเข้าอวยพรและขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2553 จาก นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเลอพงษ์ มุสิกะมานและนายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายอนันต์ ภู่สุทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 83 รูป  ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าอวยพรและขอพรจาก นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2553 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ และ นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าอวยพรและขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2553 จาก จากศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงฯและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจการสหกรณ์ หลักสูตรเทคนิคในการตรวจการสหกรณ์ รุ่นที่ 2 จำนวน 180 คน ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ กรุงเทพฯ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ เป็นประธานปิดการอบรมโครงการ การพัฒนาข้าราชการใหม่ ณ โรงแรมชลจันทร์พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ การบริหารสำนักงานและการส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สทส.  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์  มุสิกะมาน  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบายและบรรยายพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2553 ณ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดซ์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552   คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการ  กพส.และแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ประจำปี 2553”ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา   คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ และมอบแนวคิดการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีนายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดชลบุรี และคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ"การส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์" ณ โรงแรมรอยัลซิตี้  กรุงเทพมหานคร  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามแก่คณะเจ้าหน้าที่ เฉพาะกิจภายใต้กระทรวงเกษตรและป่าไม้ จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 10 คนที่มาศึกษาดูงานกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Yosuke ota และ Mr.Kenji Takeuchi ผู้แทน  JA-Zenchu จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ที่จะเผยแพร่และนำเสนอในเว็บไซต์ www.Asean-japan-farmersinfo.org   คลิ๊กรายละเอียด
 

นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการชี้แจงทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและปฏิบัติงาน ณ อาคารชินวัตร 3  คลิ๊กรายละเอียด

  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแท็กซี่สามล้อที่เข้าร่วมโครงการ"5 ธันวาทำดีเพื่อพ่อ " จำนวนกว่า 200 คัน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์  แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะข้าราชการลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2552 ณ ห้องประชุมส่วนกลาง ชั้น 3 สทส. คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงขอบคุณสหกรณ์ผู้ลงทุนรายใหญ่ใน FSCT และบรรยายพิเศษเรื่องแนวนโยบายในการพัฒนาสหกรณ์  ณ โรงแรมริชมอนด์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "มหัศจรรย์...มะพร้าวไทย พบกับความหลากหลายของมะพร้าว พืชที่รับใช้คนไทยมานาน" ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมข้าราชการใหม่ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร"การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่" ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่สหกรณ์จังหวัดและข้าราชการในเขตตรวจราชการที่ 6,8  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี นำอธิบดี รองอธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด จ..สุราษฎร์ธานี คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสหกรณ์ผู้บริโภคโตโตะ และบริษัทนิปปอนโคเอ จำกัด ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยม คณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่" ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA)และสัมมนาเผยแพร่/แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพ คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์  แสงรักษาวงศ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่” พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้เข้าอบรม  ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รุ่นที่ 2  ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จ.พระนครศรีอยุธยา คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม สทส. คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่"ปีงบประมาณ 2553 จำนวน 165 คน  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รุ่นที่ 1  ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา  คลิ๊กรายละเอียด
 

นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือกับนางสาวฉันท์สุดา รักตะบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการกำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของสหกรณ์จากกรณีที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประสงค์จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 คลิ๊กรายละเอียด

  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ดร.อดิศร พร้อมเทพ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับการเตรียมการสร้างความร่วมมือและสร้างกลุ่มเกษตรกรผลิตผักและผลไม้ปลอดภัย เพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ Mr. rolf Speit ผู้แทนจากสำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน(GTZ)  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ณ โรงแรมริชมอนด์ กรุงเทพฯ  คลิ๊กรายละเอียด
  พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายสุรชัย ขันอาสา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธาน และนายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Dr. Peter Witterauf, General Manager และ Mr. Karl – Peter Schoenfisch, Director มูลนิธิ Hanns Seidel แห่งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้การต้อนรับคณะผู้แทนญี่ปุ่นภายใต้โครงการ ASEAN - Japan  Strengthening  of  Partnership  Project  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน  พระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2552 ณ วัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คลิ๊กรายละเอียด 
  นายฉกรรจ์  แสงรักษาวงศ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ ระยะที่ 3 คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการศึกษาการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประสานงานพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster Development Agent : CDA) โครงการพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ณ โรงแรมเวียนนารีสอร์ทแอนด์สปา  คลิ๊กรายละเอียด
 

นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่  คลิ๊กรายละเอียด

 

นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการสัมมนาเปิดตัว”โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด  คลิ๊กรายละเอียด

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ในงานวันลองกอง ประจำปี 2552  คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานและเยี่ยมชมผลการดำเนินการก่อสร้างโรงสีข้าวพระราชทานพิกุลทอง 2 อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีกับ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้าราชการและพนักงานร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 37 ปี” 1 ตุลาคม 2552  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับสินค้าเกษตรในท้องถิ่นหรือในชุมชนแต่ละแห่ง  ณ โรงแรมวินด์เซอร์ กรุงเทพ เมื่อ 28 กันยายน 2552  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานสหกรณ์อำเภอ” รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 6  จ.นครราชสีมา  คลิ๊กรายละเอียด
 

นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมหารือระหว่างสหกรณ์การเกษตรมหาราช จำกัด กับแกนนำกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมทั้งสมาชิกสหกรณ์ในเขตภาคกลางที่มาชุมนุมเรียกร้องให้สหกรณ์ดำเนินการขายหนี้ให้กับกองทุนฟื้นฟูฯ  คลิ๊กรายละเอียด

  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายและชี้แจงนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจะได้นำนโยบายไปปรับใช้ในการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีธรรมาภิบาล  ณ อาคารชินวัตร3 กรุงเทพฯ  คลิ๊กรายละเอียด
 

นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายภูเวียง ลัดดาวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยกสิกรรมและป่าไม้ และคณะผู้บริหารกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  คลิ๊กรายละเอียด

  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือการทำประโยชน์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ดงเย็น ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ดงเย็น จำนวน 200 ราย ณ นิคมสหกรณ์ดงเย็น จ.มุกดาหาร  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Hossein Rahmaninia ประธานสภาการสหกรณ์กลางแห่งประเทศอิหร่านและคณะในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการสหกรณ์ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2552 ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประเมินสถานะสหกรณ์ เพื่อจัดระดับการส่งเสริม ครั้งที่ 3/2552ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์    คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบริหารงานสหกรณ์อำเภอ" ระหว่างวันที่ 8 -11 กันยายน 2552 ณ โรงแรมนครพิงค์ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภาระกิจ และตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  โดยได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงของนิคมสหกรณ์ธัญบุรี     คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในการถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธี "๙ ในดวงใจ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้จัดงานสัมมนาทางวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2552 ( ACCU Open Forum 2009 )จาก Association of Asian Confederation of Credit Unions(ACCU)   โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่โรงแรม ดิ อิมเมอรัล กรุงเทพฯ คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปเยี่ยมชมโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของสหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมชี้แจงโครงการ "หนึ่งสหกรณ์ หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2552" ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม NADAC Grneral Assembly  ณ โรงแรม  Prince Palace   คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานบรรจุก๊าซ LPG ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมฯ เข้าเยี่ยมอวยพรนายบรรหาร ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่ 77 ณ บ้านพักย่านถนนจรัญสนิทวงศ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์  มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารงานสหกรณ์อำเภอ"ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ชั้น 2 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรตามระดับชั้น หลักสูตร วิทยากรการสหกรณ์ รุ่นที่ 4 และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม ณ ห้องประชุม สทส  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย  โพธิ์ศุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ จ.ราชบุรี   คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย  บานพับทอง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ   คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน 100 ปี พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ ฯ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"มหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไทย 2552"  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย  บานพับทอง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมชี้แจงทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง การจัดกรอบโครงสร้างบุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ อาคารชินวัตร 3 จตุจักร กรุงเทพฯ  คลิ๊กรายละเอียด
นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อน้อมรำลึกและแสดงความเคารพ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552  คลิ๊กรายละเอียด
 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงาน  สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด  โดยมีนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    และข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การต้อนรับ  คลิ๊กรายละเอียด

  นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบูชาศาลประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในการประชุมหารือเพื่อพิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “การพัฒนาระบบสหกรณ์ไทย” ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน ที่สหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัด จ.นราธิวาส  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามระดับชั้น รุ่น 4 หลักสูตร "วิทยากรการสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 3 - 14 สิงหาคม 2552 คลิ๊กรายละเอียด
  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี รับมอบปฏิญญาคุณธรรมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ  ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 โดยสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินลำพญากลาง จำกัด สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัดได้รับรางวัลสหกรณ์คุณธรรม ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย  บานพับทอง  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถวายรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง และมอบของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์สหกรณ์ต่อหม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ในพิธีประทานรางวัลแก่สหกรณ์และบุคคลดีเด่น ในพื้นที่โครงการหลวง   คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย  บานพับทอง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 36 ของสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด  โดยมี นายประสาร  เพชรมอญ  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ และนายชูชาติ  อินสว่าง  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ กล่าวต้อนรับ   คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คนดีในหน่วยงานของฉัน”และมีการบรรยายธรรม เรื่อง “อย่างไรถึงเรียกว่าคนดี”โดยท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกรเรื่อง “การพัฒนากลุ่มเกษตรกรและการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ”เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกร  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ   คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายโยชิโนริ คาซามา กรรมการผู้จัดการสหกรณ์ผู้บริโภคโตโตะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อเจรจาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายกล้วยหอมทอง  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการหนึ่งสหกรณ์หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์ จากนายล้วน  ชอบรัก  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเข้าประชุมเจ้าหน้าที่กำหนดแนวทางจัดตั้งสหกรณ์จังหวัดสาขาและสหกรณ์อำเภอ ณ ห้องประชุม สทส.และเยี่ยมชมสำนักงาน สทส.   คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับแกนนำและผู้ประสานงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ที่สหกรณ์ไม่ขายหนี้ที่สมาชิกสหกรณ์เป็นหนี้ให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การวัดธรรมาภิบาลในสหกรณ์เพื่อพิจารณาร่างคู่มือการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552  คลิ๊กรายละเอียด
  นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎรและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมฯให้การต้อนรับ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552   คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและส่งมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์ให้แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จ.พิษณุโลก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมโครงการ “นักบริหารการสหกรณ์”หลักสูตร 2 ระดับก้าวหน้า จำนวน 80 คน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แถลงนโยบายของภาครัฐในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ ต่อที่ประชุมนานาชาติ หัวข้อ “Enhanced Role of Cooperatives in the Recovery from Economic Crisis”  ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552  คลิ๊กรายละเอียด
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด และเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์ พื้นที่ 2กับศูนย์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร CQM มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา   คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจและติดตามการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ตามพระราชดำริฯ ในโรงเรียนบ้านโพนแพง ต.โพธิไพศาล และโรงเรียนบ้านสนามบิน ต. อุ่มจาน อ. กุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด
  ฯพณฯ  พลอากาศเอกกำธน  สินธวานนท์  องคมนตรี  มาเป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตย์ใหญ่  หุบกะพง ดอนขุนด้วย  หนองพลับ – กลัดหลวง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี”โดยมี นายวินัย  กสิรักษ์   รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุม   คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ หัวข้อ “Enhanced Role of Cooperatives in the Recovery from Economic Crisis” โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การ ICA หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสหกรณ์ทุกประเภทเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดการสัมมนาตลาดกลางทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมเปิดตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ แห่งแรกของภาคอีสาน และเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จังหวัดบุรีรัมย์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“วิธีปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ”รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ”ซึ่งจัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา  ณ ไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์  มุสิกะมาน  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การประเมินสถานะสหกรณ์เพื่อจัดระดับการส่งเสริม”(ครั้งที่ 2) ณ  โรงแรมริเวอร์วิว  เพลส  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนนรู้การสหกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการทำงานและห้องออกอากาศของสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งตั้งอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล   คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์  มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 และ 16 จังหวัดเพชรบุรี    คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการวางแผนและการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์อย่างครบวงจรหลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 2  ณ โรงแรมเดอะ ทวิน  ทาวเวอร์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดอบรม โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการวางแผนและการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์อย่างครบวงจรหลักสูตรที่ 2 รุ่นที่1  ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยมีนายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์  มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์” ของกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีด้านธุรกิจสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสที่เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามระดับชั้น หลักสูตร วิทยากรการสหกรณ์ รุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันที่ 1 -12 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม สทส.  คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ  วงศ์สมุทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ไทยแลนด์แดนผลไม้ โดยมีนายวินัย  กสิรักษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พาเยี่ยมชม โดยมีสมาชิกสหกรณ์จาก 16 จังหวัดนำผลผลิตมาจำหน่าย ณ ศูนย์การค้าซีคอนแสควร์ กรุงเทพ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์(CQA)การประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินการบริหารการจัดการสหกรณ์เบื้องต้น ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ กรุงเทพ คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารช่องทางการตลาดข้าวของสหกรณ์ ภายใต้โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2552 ของสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ณ โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพ  คลิ๊กรายละเอียด
  ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำลาตำแหน่งรัฐมนตรี โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารระดับสูงเข้ามอบดอกไม้ให้กำลังใจในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประเมินสถานะสหกรณ์เพื่อจัดระดับการส่งเสริม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนภาคราชการ ภาคเอกชนและผู้แทนสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ เทิดไท้องค์ราชัน”เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 46 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน   คลิ๊กรายละเอียด
  ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวร่วมกับมรว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เรื่องการจัดกิจกรรม "ผลไม้ไทยช่วยชาติ" ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม.(เสาชิงช้า)  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยอุทกภัยแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้ง 15 แห่ง จำนวน 3,113 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 105,403,994.22 บาท ณ สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การต้อนรับ คลิ๊กรายละเอียด
  นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมข้าราชการบำนาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ    คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2552 แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปางและเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการหนี้ กพส.” แก่เจ้าหน้าที่จากจังหวัดในเขต 15 – 18 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน ณ อาคารชินวัตร 3 และให้ข้าราชการในส่วนกลางเข้ารับชมที่ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง ชั้น 3 สทส. เมื่อ 19 พฤษภาคม 2552   คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาในโอกาสเปิดป้ายที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนา ณ ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ   คลิ๊กรายละเอียด
   ดร.ชาติชาย พุยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวเรื่องผลการเจรจาขยายตลาดพืชผลการเกษตรไทยและความร่วมมือการสหกรณ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 124  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้จัดการสหกรณ์  ซึ่งจัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5,6 และ 8 ณ เดือนฉายรีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์  มุสิกะมาน  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเผแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์ หลักสูตร“การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  คลิ๊กรายละเอียด
  ดร.ชาติชาย  พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการแถลงข่าวการเจรจาขยายตลาดพืชผลการเกษตรไทยและความร่วมมือการสหกรณ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ณ ห้อง ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 123  คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำสมาชิกสหกรณ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  คลิ๊กรายละเอียด
  ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศ จำนวน 300 คน พร้อมทั้งมอบเงินให้กับสหกรณ์ดีเด่น สหกรณ์ละ 100,000 บาท ณ โรงแรม เอสดีอเวนิว กรุงเทพ  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 5,000 บาท แก่นายบำรุง อิสรกุล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานโครงการประกวดเครื่องหมายกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ และมอบโล่เกียรติคุณแก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 24 สหกรณ์ ณ โรงแรม เฟิสท์ กรุงเทพ   คลิ๊กรายละเอียด
  ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าผลไม้ระหว่างสหกรณ์ในภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติโดยมีน.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสิมสหกรณ์ นำเยี่ยมชมคลินิกสหกรณ์ที่ร่วมให้บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งสหกรณ์  ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  คลิ๊กรายละเอียด
  ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ในประเทศไทย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2   ณ โรงแรม รัชดา ซิตี้ กรุงเทพ   คลิ๊กรายละเอียด
  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 “ ผ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม ”ร่วมลงนามความร่วมมือของเครือข่ายคุณธรรมในภาครัฐและภาคธุรกิจ ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นกลไกการสร้างคุณธรรมให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ณ โรงแรม อโนมา กรุงเทพ   คลิ๊กรายละเอียด
  ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช) ครั้งที่ 2 /2552 เมื่อ 27 เมษายน 2552 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจถั่วเหลืองและกระบวนการคัดคุณภาพถั่วเหลืองของสหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด  ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอลงกรณ์  พลบุตร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ “เครดิตยูเนี่ยนไทยกับการพัฒนาประเทศ” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายภาครัฐกับการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการเครดิตยูเนี่ยน ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการนักบริหารการสหกรณ์” (Training Courses For CPD EXECUTIVE Officers)ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จ.ปทุมธานี  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2552 โดยมีกิจกรรมรดน้ำขอพรจากอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์โคนมให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสหกรณ์คุณธรรม เพื่อเตรียมร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เยี่ยมชมและให้กำลังใจสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์  ที่นำผลิตผลผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในงานกาชาดภายในร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน  กรุงเทพฯ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระดับรัฐมนตรี  ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ วงศ์สมุทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “๑๑๗ ปี เกษตรนำไทย พ้นภัยเศรษฐกิจ”  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายจิตรกร สามประดิษฐ์และนายเลอพงษ์ มุกสิกะมาน รองอธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2551 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2552 ณ ตลาดสหกรณ์ ใกล้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และประชาชนเข้าร่วมในงานครั้งนี้   คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Joketani Cokanasiga, Minister for Primary Industries ประเทศฟิจิ ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ณ ห้องรับรองพิเศษ สนามบินสวุวรรณภูมิ  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ โอกิ จากมหาวิทยาลัยมะฟู คณะกรรมการพิเศษของสหกรณ์โตโตะเซเคียว เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกสหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Alfred Maesulia รองปลัดกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ประเทศเกาะโซโลมอน ในโอกาศที่เดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ครั้งที่ 29 ณ ห้องรับรองพิเศษ สนามบินสวุวรรณภูมิ   คลิ๊กรายละเอียด
  ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในทีดินนิคมสหกรณ์(กสน.5)แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมในจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และข้าราชการในจังหวัดสุโขทัยให้การต้อนรับ  คลิ๊กรายละเอียด
 

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ประจำปี 2552  ระหว่างวันที่ 26 -30 มีนาคม 2552 ภายใต้แนวคิด “สินค้าสหกรณ์ ล้ำคุณค่า ราคายุติธรรม”ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด

  คณะผู้เข้าอบรมด้านสหกรณ์สำหรับผู้นำและบุคลากรขององค์กร ต่าง ๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม 100 คน เข้าพบ น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ในโอกาสที่ได้มาอบรมและดูงานที่ชุมชนบ้านลำไทร เขตหนองจอก กรุงเทพ  คลิ๊กรายละเอียด
  ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค โดยมีนางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมงาน ณ ซิตี้ คอมเพล็กซ์ ประตูน้ำ กรุงเทพ   คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ. ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2552 และงานฉลองครบรอบ 36 ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) พร้อมทั้งทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ ฯ และนิทรรศการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 14 มีนาคม 2552  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายประเสิฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 3 ปี ณ กรมการข้าว คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้การสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์” ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  คลิ๊กรายละเอียด
  กิจกรรมการจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มอาชีพในสหกรณ์การเกษตร ในประเทศไทย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก   คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Christian Hegemer, Executive Director,   Mr. Karl – Peter Schoenfisch, Director ของมูลนิธิ Hanns Seidel แห่งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ2552  คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อสส.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอเนก ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสาร ระหว่างสหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ กับ บริษัท ซี.เอ.เอส.อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อทำสัญญาซื้อขายข้าวหอมมะลิ ให้บริษัท แอมเวย์(ประเทศไทย) จำกัด  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 2 มีนาคม 2552  คลิ๊กรายละเอียด
  พิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และพิธีมอบโล่ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ดีเด่นโดย ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2552 แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมในพีธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ 2552 โดยนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นประธานในพิธี ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2552 ณ บริเวณห้องโถง กรมส่งเสริมสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ วงค์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อระบบสหกรณ์เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2552  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ารับรางวัล “ส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น”จากมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา โดยมี พลตำรวจเอก เภา สารสิน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552     คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและร่วมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ ในการศึกษาการดำเนินงานและปฏิบัติงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อปรับปรุงแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย    คลิ๊กรายละเอียด
   นายชาติชาย พุคยาภรณ์ รมช.ก.เกษตร ฯ เยี่ยมชมการดำเนินการส่งออกกล้วยหอมไปประเทศญี่ปุ่นและตลาดกลางของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด    คลิ๊กรายละเอียด
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ  “นักสหกรณ์แห่งชาติ” แก่นักสหกรณ์แห่งชาติ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552    คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ชุดที่ 40 ปี ธ.กส. ชุดแผ่พระเมตตาสู่ปวงชน ครั้งที่ 26 ชุดกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 8 บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันดูแลสุขภาพกายและจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลากรของกรมฯ  ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมงานพบปะสังสรรค์กับเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและหอการค้าจังหวัดตราด โดยมีนายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสุพจน์ เลียดประถม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราด นายแก่นเพชร ชวงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดร่วมงานดังกล่าวณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด จังหวัดตราด  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรตามระดับชั้น หลักสูตร วิทยากรการสหกรณ์ รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 9-20 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด

  นายธีระ วงค์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อระบบสหกรณ์เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2552  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ารับรางวัล “ส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น”จากมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา โดยมี พลตำรวจเอก เภา สารสิน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552     คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและร่วมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ ในการศึกษาการดำเนินงานและปฏิบัติงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อปรับปรุงแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย    คลิ๊กรายละเอียด
   นายชาติชาย พุคยาภรณ์ รมช.ก.เกษตร ฯ เยี่ยมชมการดำเนินการส่งออกกล้วยหอมไปประเทศญี่ปุ่นและตลาดกลางของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด    
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ  “นักสหกรณ์แห่งชาติ” แก่นักสหกรณ์แห่งชาติ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552    คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ชุดที่ 40 ปี ธ.กส. ชุดแผ่พระเมตตาสู่ปวงชน ครั้งที่ 26 ชุดกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 8 บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันดูแลสุขภาพกายและจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลากรของกรมฯ  ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมงานพบปะสังสรรค์กับเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและหอการค้าจังหวัดตราด โดยมีนายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสุพจน์ เลียดประถม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราด นายแก่นเพชร ชวงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดร่วมงานดังกล่าวณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด จังหวัดตราด  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรตามระดับชั้น หลักสูตร วิทยากรการสหกรณ์ รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 9-20 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 35 ปีและพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2552 
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2552 “CPD Sport Day 2009” ณ สนามกีฬาน้ำแก้จน กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี    คลิ๊กรายละเอียด(1) (2) 
  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารร้านค้าสหกรณ์ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านตุน (ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทยอุปถัมภ์)  โดยโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมปีที่ 6 มีครูผู้สอน 4 ท่าน มีนักเรียนทุกชั้นเรียนจำนวน 59 คน จากนั้น ได้ร่วมแจก อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน และแจกผ้าห่มพร้อมเครื่องกันหนาวให้กับนักเรียน และชาวบ้าน คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้จะเป็นสหกรณ์ต้นแบบ ด้านการให้สวัสดิการกับสมาชิกและการช่วยเหลือด้านสังคมกับชุมชน ที่ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น จะใช้เป็นกรณีศึกษา หลังจากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชม หมู่บ้านโอมเสตย์ ในพื้นที่โครงการหลวงหมู่ที่  5 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยหมู่บ้านแห่งนี้มีสินค้าเด่นคือ ผ้าทอขนแกะ(ส่งเข้าโครงการหลวง)  และกาแฟ (ผลิตส่งให้ สตาร์บัค) คลิ๊กรายละเอียด
  นายชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมโครงการส่งเสริมธุรกิจถั่วเหลืองครบวงจรให้สหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ กับบริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด 
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร AccessBranding Master Auditors Training Quality Assurance for Credit Excellenceand Soundness โดยสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งเอเชีย (ACCU) ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิก  (ACCU) และผู้ตรวจสอบบัญชีจากประเทศต่างๆ ในเอเชีย จำนวน 40 คน ณ โรงแรม Dynasty กรุงเทพ 
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประเมินสถานะสหกรณ์เพื่อจัดระดับการส่งเสริม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาคราชการ ภาคเอกชนและผู้แทนสหกรณ์ทุกประเภท เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อจัดระดับและแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้เหมาะสมในแต่ละระดับและติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
 

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เปิดประชุมการใช้อำนาจแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด 75 จังหวัด , ผ.อ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1,พื้นที่ 2 และหัวหน้ากลุ่มต่างๆในแต่ละสำนักงานสหกรณ์จังหวัด  ณ โรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  คลิ๊กรายละเอียด

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน " เทศกาลงานโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2552 " โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ฯ   ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมฯเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล    คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร " สร้างสรรค์วัฒนธรรมการบริการด้วยใจ "รุ่นที่ 1 ให้กับข้าราชการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 42 คน ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพ  
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สหกรณ์รวมใจ เพื่อผู้ประสบภัยธรรมชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
  นายชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมมอบนโยบายกับผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยเน้นหลัก “คนแข็งแรง องค์กรเข้มแข็ง” และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและร่วมชี้แจงต่อคณะผู้แทนสำนักงาน กพร.และบริษัททริสในการมาติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์    คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน เด็กไทยหัวใจเกษตร 6 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
  นายชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร " ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง " ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   คลิ๊กรายละเอียด
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามนำโดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  และหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 2ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชอนุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  คลิ๊กรายละเอียด

  นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน  “เด็กไทยหัวใจเกษตร 6”  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดจัดขึ้น เพื่อเชิญชวนเยาวชนไปเที่ยวชมงานในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552 เวลา08.00 น - 17.00 น.   ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมฯเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมอวยพรแก่นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสิมสหกรณ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2552 ณ บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552  คลิ๊กรายละเอียด
   นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นายบรรหาร ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ณ บ้านพักย่านถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551   คลิ๊กรายละเอียด
  ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 
   นายวีรวิทย์  วิวัฒนวานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงและสัญญาซื้อขายมะม่วงล่วงหน้าปี 2552 ระหว่างสหกรณ์ชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด กับบริษัทเอกชนจำนวน  10 บริษัท  ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เมื่อ 26 ธันวาคม 2551 
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ ปี 2551 ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551   คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมฯเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีกับนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551  คลิ๊กรายละเอียด
   นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งโดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีตัวแทนสหกรณ์ 19 แห่ง จาก 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 17  ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมร่มอินทนิล จังหวัดร้อยเอ็ด 
นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  " การส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์และบรรยายพิเศษในหัวข้อ สถานการณ์สหกรณ์ไทย 2550 " ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพ ฯ เมื่อ 17 ธันวาคม 2551 คลิ๊กรายละเอียด
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่าที่นายกรัฐมนตรี รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพจากตัวแทนสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และตัวแทนเกษตรกรจากสาขาอาชีพต่างๆทุกภูมิภาคเพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมสันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 คลิ๊กรายละเอียด
   นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ณ แควริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คลิ๊กรายละเอียด
  นายปาจรีย์  นินนานนท์  สหกรณ์จังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ครั้งที่ 7 ซึ่งขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคามจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่อำเภอกันทรวิชัย  โดยมีสหกรณ์ทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรแฟ้นมากยิ่งขึ้น  เมื่อวันที่  10 ธันวาคม  2551  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  คลิ๊กรายละเอียด
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวเทศกาลกระเช้าสินค้าสหกรณ์’52  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551  คลิ๊กรายละเอียด
  พลตรี สนั่น ขจรประสาสน์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ.ห้องประชุม กษ 134-5 เมื่อ 4 ธันวาคม 2551 คลิ๊กรายละเอียด
นายสมชาย วงค์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานราชพฤกษ์ รวมใจภักดิ์ รักพ่อหลวง ณ.สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เมื่อ 1 ธันวาคม 2551โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ คลิ๊กรายละเอียด
การเปิดและการแข่งขันกีฬาจากวันแม่ถึงวันพ่อ  116 วัน สร้างสามัคคี  ณ สนามน้ำแก้จน กรมชลประทาน ( ปากเกร็ด ) นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 คลิ๊กรายละเอียด
  กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดสัมมนา " บริหารเงินสหกรณ์อย่างไร...ในภาวะวิกฤตการเงิน "พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง " การบริหารความเสี่ยงวิกฤตการเงิน "  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551  คลิ๊กรายละเอียด
นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปรับมอบเกียรติบัตรในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ สร้างชื่อเสียง และคุณประโยชน์แก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสังคม  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2551 คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  บรรยายหัวข้อวิชา “การบริหารสหกรณ์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด  และมอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนที่ขาดแคลน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและโรงฝึกงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 ภายหลังการรับฟังข้อเสนอแนะจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานช่างที่เข้าประชุมโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและบำรุงรักษา ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานปุ๋ยยูเรียราคาถูกเพื่อเกษตรกรซึ่งสั่งนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียจำนวน 1 แสนตัน  ณ ศูนย์ธุรกิจการเกษตรอยุธยา ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย อำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2551  คลิ๊กรายละเอียด
คณะข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับคณะวิจัยจากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์และสำนักงบประมาณ  ศึกษาวิจัย  เรื่องการบูรณาการยุทธศาสตร์ 5 กระทรวงเศรษฐกิจ  กรณีศึกษายุทธศาสตร์ข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้  ในวันที่  20  พฤศจิกายน  2551 ณ  สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย  จำกัด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม   คลิ๊กรายละเอียด
นายปาจรีย์  นินนานนท์  สหกรณ์จังหวัดมหาสารคามนำทีมงานจากกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ร่วมกับสำนักงานจังหวัดมหาสารคามออกหน่วยบริหารจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชนตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนโดยให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสหกรณ์  เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน  2551 คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับตัวแทนจากสหกรณ์ผู้บริโภค ToTo เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งออกกล้วยหอมทองของสหกรณ์การเกษตรท่ายางจำกัด จ.เพชรบุรี ไปยังประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ 226 เมื่อ 18 พ.ย. 51 คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์  มุสิกะมาน  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ปี 2552” และ “ โครงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ” เมื่อวันที่ 4 -7 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “ 1 ปีกับ JTEPA  การค้าสินค้าเกษตรและ Food Safety  “ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด และกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรม Grand Millennium Sukumvit  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Seisuke KogaและMr.Fufio Seiki ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นเพื่อหารือและรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นที่สหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม จำกัด จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 คลิ๊กรายละเอียด
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2551 ณ วัดป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2551 โดยมียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศลรวมทั้งสิ้น 1,012,783 บาท
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากสมาคมชาวอ่างทอง ในฐานะที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2551 คลิ๊กรายละเอียด
นายบรรชา พงศ์อายุกูล ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภาและคณะเดินทางมาพบปะสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์และเยี่ยมชมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์โดย มีน.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะผู้บริหารกรมฯให้การต้อนรับ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2551 คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Training Course on Planing and Marketing for Agricultural Cooperative ระหว่างวันที่ 2 - 12 พ.ย. 51 โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนาม  คลิ๊กรายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผอ.สทส.จัดเวทีการเจรจาธุรกิจ เชื่อมโยงขยายตลาดสินค้า
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ไปเยี่ยมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด และเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่นิคมสหกรณ์โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หอย ปู ปลา) การทำนาเกลือและการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นน้ำพริกต่าง ๆ  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคุณมิโยโกะ ซาวาดะ อาสาสมัครอาวุโสด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และคุณเรโกะ ไดโดจิ อาสาสมัครอาวุโสด้านหัตถกรรม จากประเทศญี่ปุ่นในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะ และมาปฏิบัติงานที่สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2551-13 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 22 ตุลาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  คลิ๊กรายละเอียด
  ขอแสดงความยินดีกับนายวินัย กสิรักษ์ และนายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสที่ได้เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่  คลิ๊กรายละเอียด
น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 20 ตุลาคม 2551 คลิ๊กรายละเอียด
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง เดินทางเพื่อส่งมอบธงจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคีให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีเลขาธิการ ส.ป.ก. ( นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล ) เป็นประธานรับมอบ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2551 คลิ๊กรายละเอียด
นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาของกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ “โครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างความสามัคคี”   เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานรับมอบธงสัญลักษณ์ “โครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างความสามัคคี” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ เมื่อ 9 ตุลาคม 2551 คลิ๊กรายละเอียด
นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 และนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2551  คลิ๊กรายละเอียด
นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 36 ปี” 1 ตุลาคม 2551  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกับผู้เกษียณอายุราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2551 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อ 30 กันยายน 2551 คลิ๊กรายละเอียด
น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณและความภูมิใจของกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2551 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อ 30 กันยายน 2551 คลิ๊กรายละเอียด
นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีและ เปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรมาตรฐานและปลอดภัยของสถาบันเกษตรกร  คลิ๊กรายละเอียด
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อ 29 กันยายน 2551 คลิ๊กรายละเอียด
น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 “สวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์” ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อ 29 กันยายน 2551 คลิ๊กรายละเอียด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์กับสภากาชาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีผู้เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 จำนวน 3 ราย ณ ตึกศักรินทรภักดี สภากาชาดไทย เมื่อ 25 กันยายน 2551 คลิ๊กรายละเอียด 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงสีข้าวพิกุลทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมีนายวาณิชย์ เจนรักสุขุม สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ถวายรายงานผลการดำเนินงานของโรงสีข้าว เมื่อ 24 กันยายน 2551 คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช  ถาวร (รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์) และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 คลิ๊กรายละเอียด 
  นายปราโมช  ถาวร (รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์) และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านเกษตร ซึ่งดำเนินการ โดยสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด   เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551 คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสำนักงานจังหวัดอ่างทอง  และประชุมชี้แจงนโยบายโครงการลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่าน สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เมื่อ 14 กันยายาน 2551 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระชัย  แสนแก้ว  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงาน " สหกรณ์เข้มแข็ง ผู้บริโภคปลอดภัย เกษตรไทยมั่นคง " ณ อุทยานการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 19 กันยายน 2551  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสหกรณ์จาก APEX Association of cooperative ประเทศมองโกเลีย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  เมื่อ 23 กันยายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “สหกรณ์เข้มแข็ง ผู้บริโภคปลอดภัย เกษตรกรไทยมั่นคง” ตามโครงการสัมมนาทางวิชาการและจัดนิทรรศการด้านสินค้าเกษตรมาตรฐานปลอดภัย ( Food safety) แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 22 กันยายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการด้านสินค้าเกษตรมาตรฐานและปลอดภัย (Food safety) โดยมีคณะผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  19 กันยายน 2551  ที่ อาคารจตุรมุข อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิ๊กรายละเอียด
  จังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามได้จัดโครงการแปรรูปและส่งเสริมการตลาดโคเนื้ออำเภอเชียงยืนของสถาบันเกษตรกร ในวันที่ 10 กันยายน 2551 
คลิ๊กรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตมหาสารคาม  จัดโครงการศึกษาดูงาน  "การจัดการแปลงผลิตท่อนพันธุ์อ้อย" เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพแก่สมาชิกของสหกรณ์สมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อย จังหวัดมหาสารคาม  จำกัด  ในวันที่  9  กันยายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง โดยมีนายบุญส่ง พานิชการ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมบรรยายในงานดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช  ถาวร (รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์) และคณะ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสเปิดศูนย์เพื่อพ่อแม่และเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหุบกะพง และมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่ของโครงการฯ  เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " แนวทางการตลาดเชิงรุก "
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร JA HADANO ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 14 คน ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคาระและเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 10 กันยายน 2551คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา   ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจำแนกเพศ ณ ห้วยป่าปกรีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 คลิ๊กรายละเอียด
 

สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ" การพัฒนาการผลิต และการตลาดผลผลิตกุ้งของประเทศไทย "มีเป้าหมายในการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 ณ โรงแรมหาดทอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  คลิ๊กรายละเอียด

  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2551 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ 5 กันยายน 2551  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีบูชาศาลประจำกรมส่งเสรมสหกรณ์ ภายในบริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2551 คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานนิคมการเกษตรพืชอาหารและพลังงานทดแทน นิคมสหกรณ์แม่สอด (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)ที่ตลาดกลางสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด จังหวัดตาก คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ  ประจำปี 2551ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน เมื่อ 27 สิงหาคม 2551 ซึ่งงานนี้จะจัดในระหว่างวันที่ 5 - 14 กันยายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการแถลงข่าว " งานเกษตรแฟร์ ของดีจากชายแดนใต้  " ณ ห้องประชุม อตก. เมื่อ 26 ส.ค. 51ซึ่งงานนี้จะจัดตั้งแต่วันที่ 11 -14 ก.ย. 51 ที่ อตก.  คลิ๊กรายละเอียด
  สำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาทองในพื้นที่นิคมสหกรณ์ดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 100 ไร่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว “ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”( กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2551 ) ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เมื่อ 20 สิงหาคม 2551  คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี เมื่อ 14 สิงหาคม 2551  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  เมื่อ 15 สิงหาคม 2551  คลิ๊กรายละเอียด
  สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 2551 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและทุกจังหวัดรวมทั้งสิ้น 174 คน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ์ เข้าร่วม สัมมนา เพื่อศึกษาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ทางรอดผลไม้ภาคตะวันออก ซึ่งดำเนินการจัด โดยกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบรรหาร ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 และ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “อัญเชิญแม่โพสพคืนนา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เมื่อ 5 สิงหาคม 2551  คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานีปี 51 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 31  กรกฎาคม 2551 คลิ๊กรายละเอียด
  โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 27 -30 กรกฎาคม 2551ณ โรงแรมและรีสอร์ทสักภูเดือน เขาใหญ่ คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง พานิชการ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดการอบรมการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร แก่สถาบันเกษตรกร ณ ฮิลล์ไซต์คันทรี่ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  2551 คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
(พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ) จ.เชียงใหม่ เมื่อ 28 กรกฎาคม 2551คลิ๊กรายละเอียด
  นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านบึงแวน จ.พิษณุโลก คลิ๊กรายละเอียด
  นายมนตรี ณ รังษี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านพัฒนาการส่งเสริมงานสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Hiroshi Tsuchiya กรรมการบริหารสหภาพสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Central union of Agricultural Co-operative:JA Zenchu) เมื่อ 29 กรกฎาคม 2551 คลิ๊กรายละเอียด
  การตรวจเยี่ยมราชการและตรวจดูความพร้อมสถานที่จัดงานเปิดตัวโครงการจัดตั้งนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์)  ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2551  คลิ๊กรายละเอียด
  เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ รว่มกับ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 ได้จัดงาน"มหกรรมสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ไทยรวมใจร่วมเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2551" ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2551 ณ ห้างสรรพสินค้า เจ เจ มอล์ล (ตลาดนัดติดแอร์) คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ตรวจเยี่ยม หารือ วางแผนการบริหาร  การดำเนินการตลาดกลางผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชเฉพาะที่ : กรณีตัวอย่างการเพิ่มผลผลิตมันสำประหลังของเกษตรกร และพิธีรับมอบในประกาศนียบัตรเกษตรกรแปลงต้นแบบ โดย นายจิตรกร  สามประดิษฐ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ไร่เกษตรกร ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างประเทศเรื่องสหกรณ์การเกษตรและการแก้ใขปัญหาความยากจน ณ โรงแรมสยามซิตี้  กรุงเทพฯ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2551  คลิ๊กรายละเอียด

ภาพข่าว / กิจกรรม ทั้งหมด

  นายมนตรี ณ รังษี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านพัฒนาการส่งเสริมงานสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Hiroshi Tsuchiya กรรมการบริหารสหภาพสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Central union of Agricultural Co-operative:JA Zenchu) เมื่อ 29 กรกฎาคม 2551 คลิ๊กรายละเอียด
  การตรวจเยี่ยมราชการและตรวจดูความพร้อมสถานที่จัดงานเปิดตัวโครงการจัดตั้งนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์)  ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2551  คลิ๊กรายละเอียด
  เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ รว่มกับ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 ได้จัดงาน"มหกรรมสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ไทยรวมใจร่วมเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2551" ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2551 ณ ห้างสรรพสินค้า เจ เจ มอล์ล (ตลาดนัดติดแอร์) คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ตรวจเยี่ยม หารือ วางแผนการบริหาร  การดำเนินการตลาดกลางผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชเฉพาะที่ : กรณีตัวอย่างการเพิ่มผลผลิตมันสำประหลังของเกษตรกร และพิธีรับมอบในประกาศนียบัตรเกษตรกรแปลงต้นแบบ โดย นายจิตรกร  สามประดิษฐ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ไร่เกษตรกร ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างประเทศเรื่องสหกรณ์การเกษตรและการแก้ใขปัญหาความยากจน ณ โรงแรมสยามซิตี้  กรุงเทพฯ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2551  คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ)จ.เชียงใหม่  คลิ๊กรายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาสถานีบริการน้ำมันสหกรณ์ ภาพลักษณ์ใหม่ด้านบริการ” รุ่นที่ 1 โดยมีผู้จัดการสหกรณ์และผู้แทนสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันชุมชน เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 80 คน  คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์  มุสิกะมาน ผอ.สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  นำผู้แทนจากประเทศสมาชิก ACD จำนวน 15 ประเทศ จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายวิศว  ศะศิสมิต) ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับจังหวัดฉะเชิงเทรา คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการเรื่องสหกรณ์การเกษตร และการแก้ไขปัญหาความยากจนปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ไทย ร่วมใจเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2551 ณ ห้างสรรพสินค้า เจ เจ มอล์ล คลิ๊กรายละเอียด
  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้การต้อนรับ ผู้บริหารสหกรณ์ผู้บริโภค TOTO และสหกรณ์ผู้ผลิตWAGONE แห่งประเทศญี่ปุ่น
คลิ๊กรายละเอียด
 

ภาพข่าว นายสุวิชช์ ไชยเทพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการส่งเสริมงานสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเปิดโลกธุรกิจร้านสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด

   เปิดตัวนวัตกรรมของกระทรวงเกษตรฯโปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืชและโปรแกรมจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการทำงานของสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ณ โฮมพุเตยรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง พานิชการ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของสมาคมชาวสวนผลไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาชนบท กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 11 กรกฎาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ"การปฏิบัติการใช้ระบบ GFMIS ส่วนขยาย "
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานการประชุมสหกรณ์จังหวัด และข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ 3 และ 9ณ ชาญชลรีสอร์ท  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานผลไม้ไทยร่วมใจกีฬาโอลิมปิค 2008 ณ นครกวางโจ และงานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทยเพื่อมหกรรมกีฬาโอลิมปิค 2008 ณ นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2551 
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช  ถาวร (รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์) พร้อมด้วย นายจุมพล  ชละเอม (ผู้ตรวจราชการกรม) เดินทางไปตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด โดยมีนายสุรศักดิ์  สุขเหลือ  (สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี) พร้อมด้วย ผู้จัดการสหกรณ์ และคณะกรรมการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ เพื่อติดตามงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และเยี่ยมชมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 7 กรกฎาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
 

พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน " พลังสหกรณ์ พลังงานทดแทน " เนื่องในโอกาส " วันสหกรณ์สากล " ครั้งที่ 86  ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อ 4 กรกฎาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด

 

นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ภาคกลาง ประจำปี 2551 ณ เวทีจัดงานสนามกีฬาโรงเรียนวัดป่าเลไลย์ก์ อ.เมืองจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมี นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมชี้แจงนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์  เมื่อ 3 กรกฎาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด

  นายชาญชัย นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านพืชและผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสารระหว่างสหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิจำนวน 6 สหกรณ์ กับ บริษัท ซี.เอ.เอส.อินเตอร์เทรด จำกัด  เมื่อ 3 กรกฎาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจการสหกรณ์ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมการศึกษาวิจัยทางสหกรณ์ หลักสูตร “ การออกแบบและการแปลผลการวิจัย” ปีงบประมาณ 2551 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ภาคกลาง ประจำปี 2551คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 51
คลิ๊กรายละเอียด
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล  ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 51
คลิ๊กรายละเอียด

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ  ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 51
คลิ๊กรายละเอียด

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ การจัดกิจกรรมสหกรณ์และกิจกรรมอื่นของโรงเรียน  โดยมีนายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เฝ้าฯ รับเสด็จฯ  เมื่อ 19 มิถุนายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางระบบการบริหารการจัดการ และการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและกล่าวให้โอวาทแก่คณะเยาวชนบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์และผู้นำเยาวชนทั่วไปจากพื้นที่จังหวัดยะลา ตามโครงการจัดทำค่ายเยาวชนและฝึกอบรมด้านการสหกรณ์สำหรับเยาวชนสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายวัฒนไชย บุญชูวงศ์ สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นางรัตนา อินทรฤทธิ์ คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ภาคใต้ นายฤทธิชัย จันทร์คง ประธานเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ มหกรรมสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ภาคใต้ ประจำปี 2551 ” ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
 

นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ของสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด โดยมี นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ และนำชมสินค้ากลุ่มอาชีพในสังกัดของสหกรณ์  ณ สหกรณ์การเกษตร กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เมื่อ 23 มิถุนายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด

  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งนิคมการเกษตร อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระชัย  แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจการให้บริการสมาชิกสหกรณ์และเยี่ยมชมโรงงานผลิตนมพร้อมดื่ม นมโค-ราช ของสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2551
คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยี่ยม โรงเรียนบ้านหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมสหกรณ์และกิจกรรมอื่นของโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสวนทับทิมไทย-อิสราเอล ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวคีรีขันธ์เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางระบบการบริหารการจัดการ และการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม” ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ณ พี.เอ็น.เมาเทนรีสอร์ท อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
 

นายบุญส่ง  พานิชการ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมร้านค้าสหกรณ์จังหวัดตราดพร้อมทั้งฟังบรรยายสรุปจากผู้จัดการร้านสหกรณ์จังหวัดตราดพร้อมคณะกรรมการฯ
คลิ๊กรายละเอียด

 

นายบุญส่ง  พานิชการ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ไปร่วมประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังปัญหาจากคณะกรรมการ ฯ  ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
คลิ๊กรายละเอียด

 

นายบุญส่ง  พานิชการ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรมะขาม จังหวัดจันทบุรี
คลิ๊กรายละเอียด

  อสส.ร่วมแถลงข่าว งานการจัดงานเผยแพร่สินค้าเกษตรไทยไปประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2551 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร และ นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และบุคลากร/กลุ่มเกษตรกร ปี 2552-2555 ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด
   นายธีระชัย  แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2550 ของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมบรรยายพิเศษ
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ เดินทางเข้าไปร่วมประชุมความร่วมมือด้านสหกรณ์ระหว่างสหกรณ์ Hokkaido กับสหกรณ์การเกษตรไทย ระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 2551 ณ ประเทศญี่ปุ่น
คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดอาคารที่ทำการใหม่ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 โดยมีนางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานต่าง ๆ พร้อม  แขกผู้มีเกียรติเฝ้ารับเสด็จ
คลิ๊กรายละเอียด
 

พล.อ.อ. ชาญศักดิ์ นิวาศะบุตร รองสมุหราชองครักษ์ และนายเครือ กัณหานนท์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวังตรวจพื้นที่แปลงทดลองปลูกทับทิม ตามโครงการสวนทับทิมไทย – อิสราเอล ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง โดยมีนายบุญส่ง พานิชการ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายจุมพล ชละเอม ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 4 , 5 ให้การต้อนรับ
คลิ๊กรายละเอียด

  นายพินิจ กอศรีพร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรแปลงทดลองปลูกทับทิม ตามโครงการสวนทับทิมไทย – อิสราเอลเมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการลงนามในสัญญาระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(โดยรองศาสตราจารย์ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์)เพื่อว่าจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารสหกรณ์” และหลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์” แก่ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรและกรรมการสหกรณ์”  เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ก.เกษตรฯ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา " พัฒนาการเกษตรแนวใหม่ 5 จ. ชายแดนภาคใต้ ผาสุขร่มเย็น " ในวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ค. 51 ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมเจบี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  นำสมาชิกสหกรณ์เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เมื่อ 9 พ.ค. 51 คลิ๊กรายละเอียด
  งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและงานวันเกษตรกร 2551คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ในประเทศไทย รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพในสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2551ณ โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  ธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมบริโภคผลไม้ไทย ประจำปี 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมผู้แทนสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที่จะเข้าร่วมพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ บริเวณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและบริเวณโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการส่งเสริมงานสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์กรเพื่อเกษตรกร ประเทศกัมพูชา ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานกรมฯและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมฯกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
   ภาพข่าวนายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า (MOU)ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับห้าง Modern Tradeและบริษัทผู้ส่งออกผลไม้ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด จ. จันทบุรี
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำโครงการพัฒนาผู้นำอาชีพของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย  ในโอกาสที่เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกองแผนงาน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 2 พฤษภาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง  พานิชการ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในพิธีเปิดงานวันนัดพบแกษตรกรและมอบนโยบายกลุ่มเกษตรกร  ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์  / เยี่ยมชมโรงสีข้าวสหกรณ์ และ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง  พานิชการ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมงานวันครอบครัวอบอุ่น  ครั้งที่ 3   ณ พื้นที่โครงการในพระองค์ ๙๐๔ พร้อมกันนี้ได้ทูลเกล้าฯ ถวายอาหาร “เมี่ยงลาว” แด่พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร  เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมเต็นท์ภาคเหนือ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Purevjav Bayanmunkh อธิบดีกรมนโยบายและแผน กระทรวงอาหารและเกษตร ประเทศมองโกเลีย และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 2 พฤษภาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสาร ระหว่าง  สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิจำนวน 6 สหกรณ์ กับ บริษัท ซี.เอ.เอส.อินเตอร์เทรด จำกัด  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้”(KM Workshop for change agent team) แก่ข้าราชการในเขตตรวจราชการที่ 6 และ 8  ณ ห้องประชุมสวนสัตว์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์รวมพลคนสหกรณ์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดตรัง ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
   นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจราชการ ณ ฉางตลาดกลางประจำตำบลสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 51
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้โอวาทแก่คณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนปอเนาะ จ.ปัตตานีปี 2551 ณ ห้องประชุม สทส. เมื่อ 23 เมษายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
คลิ๊กรายละเอียด 1 / 2
  ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายปราโมช ถาวร) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ เรื่องการจัดการโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะในโรงงาน วันที่  22 เมษายน 2551 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้”(KM Workshop for change agent team) แก่ข้าราชการในเขตตรวจราชการที่ 1 และ 2 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จ.พระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของสหกรณ์ผู้ผลิตปุ๋ยแห่งประเทศอินเดีย จำกัด (IFFCO) ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานกรมฯและรับฟังบรรยายสรุปเรื่องบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมและการให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกสหกรณ์  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายปราโมช  ถาวร และนายจิตรกร  สามประดิษฐ์) พร้อมด้วย คณะข้าราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระชัย  แสนแก้ว) และคณะ ที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมของสหกรณ์นิคมเคนดง จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของนิคมสหกรณ์สตึก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา   ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมหลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์กับการบริหารจัดการสหกรณ์ยุคใหม่" ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2551   ณ ภูเขางามรีสอร์ท   จ.นครนายก
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนต้นแบบจำนวน 6 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การสร้างทีมงานเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้” เมื่อวันที่  3 เมษายน 2551 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
คลิ๊กรายละเอียด
   

ภาพข่าว / กิจกรรม ทั้งหมด

   นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจราชการ ณ ฉางตลาดกลางประจำตำบลสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 51
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้โอวาทแก่คณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนปอเนาะ จ.ปัตตานีปี 2551 ณ ห้องประชุม สทส. เมื่อ 23 เมษายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
คลิ๊กรายละเอียด 1 / 2
  ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายปราโมช ถาวร) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ เรื่องการจัดการโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะในโรงงาน วันที่  22 เมษายน 2551 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้”(KM Workshop for change agent team) แก่ข้าราชการในเขตตรวจราชการที่ 1 และ 2 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จ.พระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของสหกรณ์ผู้ผลิตปุ๋ยแห่งประเทศอินเดีย จำกัด (IFFCO) ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานกรมฯและรับฟังบรรยายสรุปเรื่องบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมและการให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกสหกรณ์  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายปราโมช  ถาวร และนายจิตรกร  สามประดิษฐ์) พร้อมด้วย คณะข้าราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระชัย  แสนแก้ว) และคณะ ที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมของสหกรณ์นิคมเคนดง จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของนิคมสหกรณ์สตึก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา   ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมหลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์กับการบริหารจัดการสหกรณ์ยุคใหม่" ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2551   ณ ภูเขางามรีสอร์ท   จ.นครนายก
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนต้นแบบจำนวน 6 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การสร้างทีมงานเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้” เมื่อวันที่  3 เมษายน 2551 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
คลิ๊กรายละเอียด
  เวลา 08.30 น. นายบุญส่ง พานิชการ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษ๖รกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ณ  โรงแรมลาพาโลมา  จ.พิษณุโลก   โดยมีนายประสิทธิ์  โพธิ์สุ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายจเรย์  สนประเทศ  สหกรณ์จังหวัดตาก และนายปัญญาสุขเกตุ  ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จ.ชัยนาท  ให้การต้อนรับ
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง พานิชการ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรเพชรบุรณ์  จำกัด  โดยมีผู้จัดการพร้อมคณะกรรมการให้การต้อนรับและนายเสริมศักดิ์  ตาลสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาการแทนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  ให้การต้อนรับ พาคณะดูงาน
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง พานิชการ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปตรวจราชการที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 พร้อมทั้งได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในจังหวัดอุดรธานี
คลิ๊กรายละเอียด
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551  เวลา 08.30-12.00 น. รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง  พานิชการ รองอธิบดีฯ  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง  การใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดทางภาคใต้  ณ โรงแรมซากุระ  แกรนด์วิว  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง  พานิชการ  รองอธิบดีฯ   ได้เดินทางเพื่อประชุมร่วมกับ องคมนตรี  (พล.อ.อ.กำธน  สินธวานนท์) เกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่   ครั้งที่ 1/2551  และร่วมกับคณะท่านรองอธิบดีฯ  ในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินทำกิน  ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง   พานิชการ  รองอธิบดีฯ ได้ประชุมร่วมกับ ธกส. และคณะกรรมการกองทุนสวนยางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก  จำกัด พร้อมทั้งดูกำลังการผลิตยางก้อนในโรงงานผลิตยางบ้านเขาซก พร้อมคณะ ธกส.และคณะกรรมการสหกรณ์บ้านเขาซก จำกัด
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้โอวาทแก่คณะเยาวชนสหกรณ์“โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นประจำปี 2551” จำนวน 6 ราย เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 116 ปี  ณ บริเวณกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เมื่อ 1 เมษายน 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  บรรยากาศการฝึกอบรมของข้าราชการกรมฯ ผู้นำกลุ่มอาชีพ และพนักงานสหกรณ์ จำนวน 23 คน ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นฝึกอบรมภายใต้โครงการ Community Leader Development in Agricultural Cooperatives in thailand ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2551 ณ ประเทศญี่ปุ่น
คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ภายใต้การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน " มหกรรมกุ้งไทย 2551"
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้”(KM Workshop for change agent team) ในเขตตรวจราชการที่ 15 และ 17  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน " มหกรรมกุ้งไทย 2551"
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส. สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตร ในวันที่ 24 มี.ค. 51
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและตรวจเยี่ยมกิจกรรมร้านสหกรณ์โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ จ. พังงา  เมื่อวันที่  11-14  มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่รางวัลสถานีบริการน้ำมันของสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2550 ซึ่งจัดโดยบริษัทบางจากปิโตเลียม จำกัด(มหาชน) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและสถานีบริการน้ำมันได้ใส่ใจดูแลงานบริการและภาพลักษณ์โดยรวมของสถานีบริการตลอดจนการเพิ่มยอดจำหน่ายน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ เมื่อ 20 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  ฯพณฯพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี ณ อาคารคุ้มเกล้า เมื่อ 19 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส. สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับ เมื่อ 18 มี.ค. 51
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช  ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาและส่งเสริม ศักยภาพของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี งบประมาณ 2551 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์    อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้” (KM Workshop for change agent team)   ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณรังสี อัครราชทูตที่ปรึกษาฯฝ่ายการเกษตร สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมคารวะและประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ไทยและสหกรณ์ญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) และการนำสินค้าสหกรณ์ร่วมงานเทศกาลไทยในประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่ ให้แก่ ร.ร. พญาไท และ ร.ร. อนุบาลวัดนางนองที่ได้รับคัดเลือกเป็น ร.ร. ต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในปี 2550 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด

 

นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 17 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 2551 แก่สหกรณ์จังหวัด ทั้ง 19 จังหวัดในภาคอิสาน และหารือปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรมแรมแม็กซ์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551  
คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2551 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า) อ.เมือง จ.อ่างทอง เมื่อ 10 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้”(KM Workshop for change agent team) ณ ทรัพย์ไพวัลย์รีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง  พานิชการ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ตรวจราชการ  ที่นิคมสหกรณ์บาเจาะ ตรวจดูพื้นที่ป่าพรุ  และตรวจดูการก่อสร้างโรงงานปาล์มน้ำมัน นิคมสหกรณ์บาเจาะ  จ.นราธิวาส วันที่ 4 มีนาคม 51
คลิ๊กรายละเอียด
  พิธีเปิดงาน มหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทยครั้งที่ 2 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายจิตรกรสามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ
คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระชัย แสนแก้ว รมต.ช่วยว่าการก.เกษตรฯ มอบนโยบายแก่ข้าราชการและหัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไปของ 5 หน่วยงานในกำกับ ณ โรงแรมแรมรามาการ์เด้น เมื่อ 29 ก.พ. 51
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Tek b thapa ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศเนปาล ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลด้านการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่าวว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและมอบโล่ให้นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2550 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร สาขาบริหารและส่งเสริมสหกรณ์ และรศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ สาขาวิชาการ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง พานิชการ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสาโรจน์  เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่1 นายอุดมเดช  ขจรอำไพสุข สหกรณ์จังหวัดน่าน นางสาวอลิศา  เชยประเสริฐ นักวิชาการสหกรณ์5 นางปัง  เครือมุกธิเบต  ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพจักสานบ้านห้วยล้อม และนางฟองจันทร์ ประธานกรรมการกลุ่มทอผ้าบ้านนาขวาง 2 เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารต้อนรับ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Enhancement of Farmers Income and Poverty Reduction through Cooperatives รุ่นที่ 2 จากประเทศต่างๆรวม 10 ประเทศ   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดอภิปรายเรื่อง ทิศทางการปฏิรูประบบสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2551 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส2 ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าฟังการอภิปรายเป็นอย่างมาก
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2551 โดยมีกิจกรรมพิธีสงฆ์และการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรและร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2551 เรื่อง “ก้าวสู่ศตวรรษสหกรณ์ไทย:สหกรณ์อยู่ตรงไหนในนโยบายรัฐบาล” ซึ่งจัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระรูป “พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2551 ณ บริเวณห้องโถง กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิลค์ที่โรงงานของบริษัทกรีนสปอต (ปท.ไทย)จำกัดและลงนามในสัญญาซื้อขายผลผลิตถั่วเหลืองคุณภาพคุณกับทางสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัดและสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.D.Hart ประธานบริษัท Harnet Corporation จากประเทศญีปุ่นและคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาสั่งซื้อกุ้ง กับทางชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งแห่งประเทศไทย จำกัด ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายชวน    ศิรินันท์พร    ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสินค้า OTOP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี  2551 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันพุธที่  20  กุมภาพันธ์  ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2551  รวม 5 วัน  ตั้งแต่เวลา  09.00น.- 21.00 น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมธุรกิจถั่วเหลืองแบบครบวงจรของสถาบันเกษตรกร หลักสูตร “การพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินธุรกิจถั่วเหลือง” ณ โรงแรมแมนฮัตตัน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างทีมงานเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้”
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง พานิชการ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานประชุมปาล์มน้ำมันร่วมกับ ธกส./ตัวแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช/ผู้ตรวจราชการกรม นายเพชร ศิรินุพงษ์  / สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 กพ. 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง พานิชการ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานประชุมกองทุนสวนยาง/ผู้ตรวจราชการกรม นายเพชร ศิรินุพงษ์  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 กพ. 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง พานิชการ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การบริหารจัดการเงิน กพส. " รุ่นที่ 2 จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 4 กพ 2551
คลิ๊กรายละเอียด
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  มอบทุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อคคี่  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี
คลิ๊กรายละเอียด

   นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธีรชัย แสนแก้ว และ นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการฯเข้ารับตำแหน่งใหม่และร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกรมฯเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551

คลิ๊กรายละเอียด

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนศาสน์อิสลามกะลาพอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี วันที่ 18 มกราคม 2551

คลิ๊กรายละเอียด


  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนบากงพิทยา อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี วันที่ 18 มกราคม 2551

คลิ๊กรายละเอียด

  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ที่มีอุปกรณ์การตลาด ปีงบประมาณ 2551 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551

คลิ๊กรายละเอียด

  คณะผู้นำกลุ่มสตรีสหกรณ์และข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 23 คน เดินทางไปอบรมในประเทศญี่ปุ่นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ไทย - ญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว

คลิ๊กรายละเอียด

  พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท์  พร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ในโรงงานผลิตภัณฑ์นม  ของสหกรณ์โคนมชะอำห้วยทราย จำกัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551

คลิ๊กรายละเอียด

  การประชุมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนานาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

คลิ๊กรายละเอียด

  นายปราโมช  ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551

คลิ๊กรายละเอียด

  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก การก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. เมื่อ 21 ม.ค. 51

คลิ๊กรายละเอียด

  สหกรณ์โบ๊เบ๊ จำกัด จัดประชุมใหญ่ครั้งแรก เมื่อ 21 ม.ค. 51 ณ ห้องประชุม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

คลิ๊กรายละเอียด

  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมฯเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA ) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เมื่อ 17 มกราคม 2551

คลิ๊กรายละเอียด

  นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์    พร้อมด้วยนายปราโมช ถาวร  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานเปิดบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แผนส่งเสริมการตลาดผลไม้คุณภาพอย่างเป็นระบบ" ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2551 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่

คลิ๊กรายละเอียด

  น.ส.สุพัตรา  ธนเสีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม. เมื่อ 15 ม.ค.2551

คลิ๊กรายละเอียด

 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดูงานสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จำกัดและกลุ่มสตรีบ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

คลิ๊กรายละเอียด

 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักศึกษา “โครงการยกระดับการศึกษา  ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี
คลิ๊กรายละเอียด

 

นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์    และคณะ ตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรี    เมื่อวันที่ 7 มกราคม  2551 ท่านอธิบดีและคณะ ตรวจเยี่ยม  ให้กำลังใจ    และมอบ  นโยบายแก่ข้าราชการ  ลูกจ้าง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
คลิ๊กรายละเอียด

  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM Workshop for Change agent Team) ณ ธารณีรีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี เมื่อ 6 มกราคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกรมฯเข้าอวยพร นายจรัลธาดา กรรณสูตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2551 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำข้าราชการและลูกจ้างร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2551  ณ บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีนำข้าราชการและลูกจ้างเข้าขอพร น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2551 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมฯ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2551 ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช  ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ให้กับสหกรณ์จังหวัด หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดฯที่ 11,12 และหัวหน้านิคมสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่2และ3
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช  ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนางานสหกรณ์ให้กับประธานกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ ข้าราชการในจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมไพลิน  จังหวัดพิษณุโลก
คลิ๊กรายละเอียด
  ศ.ดร. ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด " ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ " และ " งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ " ณ ตลาดสหกรณ์ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เมื่อ 25 ธ.ค 50
คลิ๊กรายละเอียด
  นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา รมต.ช่วยว่าการก.เกษตร ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับธกส.
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมฯเข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน โครงการหลวง 2550 “80 พรรษา ปวงประชาเทิดพระบารมี” โดยมี น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯและนำทอดพระเนตรงานโครงการหลวงในส่วนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมจัดแสดงในงาน
คลิ๊กรายละเอียด
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายบุญส่ง พานิชการ) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่
คลิ๊กรายละเอียด
 

ศ. ธีระ สูตะบุตร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานแถลงข่าวงาน " กระเช้าสินค้าสหกรณ์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ "ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2551 สนใจ โทร 0 2628 5536
คลิ๊กรายละเอียด

  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจความพร้อมสถานที่เปิด "ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์และงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์"ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2550 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
 

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แนะนำตัวอย่างสินค้าสหกรณ์ไทยให้กับคณะผู้บริหารระดับสูงจากสหพันธ์สหกรณ์แห่งประเทศเวียดนาม ( Vietnam Cooperative Alliance : VCA) เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2550 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด

  นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการ สำนักพระราชวังเป็นผู้แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเงินทุนพระราชทานให้แก่สหกรณ์โบ๊เบ๊ จำกัดจำนวน 9 ล้านบาท โดยมีนางสดศรี สมพันธ์ ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ณ ลานคนเมือง เสาชิงช้า กรุงเทพฯ
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ เป็นประธานเปิดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวปฏิญาณ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ.ค. 50 " มหกรรมสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริ" เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 50 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม.
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวกับคณะกรรมการ ธกส. มีกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว พิธีตำข้าวเม่าและทำข้าวผัดแจกนักเรียน ณ วัดราษฎร์บำรุง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2550 โดยมีนายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้าร่วมจัดงานด้วย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นายบุญส่ง พานิชการ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ารับตำแหน่งโดยมีข้าราชการและพนักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  .ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวปฏิญาณโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 “ในหลวงกับการสหกรณ์ไทย” สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อวันเสาร์ที่1ธันวาคม2550
คลิ๊กรายละเอียด

ข้าราชการและพนักงานสำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีกับนายบุญส่ง พานิชการ  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนใหม่ ณ ห้องประชุมสจส.เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด

  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่องานสหกรณ์รักพ่อ รักษ์ป่า ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตร เมื่อ 29 พ.ย. 50
คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ สูตะบุตร รมต.เกษตร ฯเป็นประธานเปิดงานมหกรรมเกษตรรวมใจ เทิดไท้มหาราชา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน  2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมนำคณะข้าราชการดูพื้นที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ดำเนินงานนิคมสหกรณ์แม่สอด และดูการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์นิคมแม่สอดและสหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ.ตาก ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและซื้อขายมะม่วงล่วงหน้าปี 2551 ระหว่างสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรากับบริษัทเอกชน ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 15 บริษัท ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 50
คลิ๊กรายละเอียด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชุมพร จำนวน 3 โรงเรียน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550 
คลิ๊กรายละเอียด
น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยกรมฯสนับสนุนงบประมาณจำนวน 40,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านทำตะลิงปลิงแช่อิ่มและคุกกี้ “ตราขนมบ้านรถโพล์ค”ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ปี 2551 ณโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่มสตรีสหกรณ์ต่างๆในจังหวัด Hokkaido Coopperative Woman Group:HWG และเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การเกษตรจังหวัด Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 และจะเดินทางไปดูงานการดำเนินงานของกลุ่มสตรีสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายปราโมช ถาวร) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายปริญญา เพ็งสมบัตร) และคณะได้เดินทางไปติดตามผลการก่อสร้างโรงงานบรรจุภัณฑ์ผลไม้ ที่สหกรณ์การเกษตรขลุง จำกัด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการผลิตชาผู๋เออร(PU-ER) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จำกัด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมการจัดส่งลำไยไปตลาดประเทศจีน ณ ท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
   
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายปราโมช ถาวร) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายปริญญา เพ็งสมบัตร) และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมและรับทราบผลการก่อสร้างโรงคัดแยกผลไม้ที่สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด จังหวัดตราด  และได้ประชุมชี้แจงวางแผน การบริหารจัดการผลไม้ปี 2551 หลังจากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มอาชีพ การเลี้ยงปูนิ่ม ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด
คลิ๊กรายละเอียด
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายปราโมช ถาวร) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายปริญญา เพ็งสมบัตร) และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นร้านสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จ และให้บริการสมาชิกและประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง
คลิ๊กรายละเอียด
  ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
การจัดงานสหกรณ์แฟร์ ครั้งที่ 5 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช  ถาวร  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ได้รับรางวัล "สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 3 สมัย" (www.cooptp.com) และได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าน้ำปลา ที่บ้านดอนมูล หมู่ 5 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช  ถาวร  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บ้านถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าว จัดตั้งขึ้นในปี 2547 ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานจาก อ.ย. ได้แก่ แหนม , แหนมซี่โครง , ไส้กรอกเวียดนา , หมูยอ , ลูกชิ้น และกุนเชียง นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเมื่อปี 2548
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช  ถาวร  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปี 2551 ของข้าราชการ ในเขตตรวจราชการที่ 1 วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมฯเข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านควนมีชัย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายเพชร ศิรินุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมเขต 17,18,19และคณะข้าราชการเข้าเฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณและการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อ 25 ตุลาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
   นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.ปทุมธานี ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จ.ปทุมธานี เมื่อ 25 ตุลาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
   นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
" การจัดทำตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2551" ระหว่างวันที่ 4 - ตุลาคม 2550 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพ ฯ
คลิ๊กรายละเอียด
น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 งานสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
พิธีเปิดโครงการปลูกป่าในเขตนิคมสหกรณ์สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 75 พรรษา ณ พื้นที่ ปลูกป่านิคมสหกรณ์โคกขาม จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนร่วมเดินทางไปทำข่าวการแจกเอกสารกสน. ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ดอนตาล เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นายแต้มต่อ ฉันทานุมัติอาภรณ์
ผอ. ศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม “เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ” โดยมีนางวนิดา สักการโกศล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "การพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง" ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส. สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การให้บริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม" ณ ห้วยป่าปกรีสอร์ท จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน Asia Fruit Logistica 2007 โดยมีนายประเสริฐ โกศัลวิตร และนายจิตรกร สามประดิษฐ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตร JA HADANO ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานด้านสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด

นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรยุทธศาสตร์การตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2551 ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายชี้แจงแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิงลงสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2550 ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม
คลิ๊กรายละเอียด
 

นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด

  นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมตลาดกลางการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรภาคเหนือ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีตัดริ้บบิ้นเปิดงานนนทบุรีสายใยรัก 3จังหวัดภาคใต้ ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นายสมบัติ เมฆทรงกรด ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง"การค้าสินค้าเกษตรไทย : โอกาสและความท้าทายในตลาดโลก" ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
 

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการ รับทราบนโยบายการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เมื่อวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมอู่ทองอินน์ จ. อยุธยา
คลิ๊กรายละเอียด

  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา หลักเกณฑ์และวิธีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ. อยุธยา
คลิ๊กรายละเอียด
  ศูนย์สารสนเทศ จัดการอบรมเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดว์ ตามโครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แก่บุคคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 21 สิงหาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบูชาศาลประจำกรมส่งเสรมสหกรณ์ ภายในบริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสาร ระหว่างบริษัท ซี.เอ.เอส.อินเตอร์เทรด จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรที่ส่งมอบข้าวสารให้กับบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 16 สิงหาคม 2550 
คลิ๊กรายละเอียด
 

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ของนิคมสหกรณ์อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด

  ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด " มหกรรมบริโภคผลไม้ไทย ปี 2550 " เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แถลงข่าวความร่วมมือการค้าผลไม้ระหว่างสหกรณ์ในภาคใต้กับห้างสรรพสินค้าและผู้ส่งออกเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การต้อนรับ นายสมนึก เกตุสิงห์สร้อย ที่ปรึกษาด้านการตลาดสถาบันที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเจรจาหาช่องทางการตลาดเพิ่มในประเทศอินเดียและประเทศอื่นๆเมื่อ3สิงหาคม2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสหกรณ์แฟร์ 2007 เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค จากสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตจรกร กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน ณ บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 1 สิงหาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้นำกลุ่มอาชีพของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย ณ โรงแรมพัทยาการ์เด็น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อ 24 กรกฎาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยนำคณะผู้แทนองค์การสหกรณ์ประมงระหว่างประเทศแห่งองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ(ICFO)เดินทางมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ประมงในประเทศไทยโดยมีนายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์ หัวหน้าฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ และผู้แทนจาก สพส.สจส.และสทส.ร่วมให้การต้อนรับให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 16 กรกฎาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและภาพลักษณ์องค์กร แก่ข้าราชการและพนักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด
 

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายผลไม้ระหว่างสหกรณ์ใน 4 จังหวัดภาคใต้กับห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส 4 กรกฎาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ และครอบครัวในพื้นที่นิคมสหกรณ์สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย บริเวณหมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
คลิ๊กรายละเอียด 
  นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย - ญี่ปุ่น (ด้านการเกษตร)
คลิ๊กรายละเอียด 
นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร่นที่ 2”แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1,2 และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1-20 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จ.นครราชสีมา เมื่อ 2 กรกฎาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด 
  นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม NEDAC-Executive Committee ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับข่ายงานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก(NEDAC)เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 3 กรกฎาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด 
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมด้านสหกรณ์สำหรับผู้นำและบุคคลากรองค์กรต่างๆในชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2 ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กทม. เมื่อ 29 มิถุนายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด 
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างราชการไทยใสสะอาด หลักสูตรการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ และบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของศูนย์ราชการใสสะอาด” ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ. เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อ 26 มิถุนายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด 
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้นำและบุคคลากรขององค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี ที่มาเข้าร่วมรับการฝึกอบรมด้านสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สทส. เมื่อ 22 มิ.ย. 50
คลิ๊กรายละเอียด 
  นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกรมฯ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้นิคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่นิคมศรีสำโรง และหมู่บ้านสายใจไทย ในพื้นที่นิคมสวรรคโลก
คลิ๊กรายละเอียด
   .ดร.ธีระ สูตะบุตร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าว "โครงการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการออม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา" ณ ห้องประชุมชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด 
    
..สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน“มหกรรมสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ไทยรวมใจร่วมเทิดพระเกียรติ ประจำปี2550” ห้างสรรพสินค้าเจเจมอล์ล จตุจักร กทม. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
   น.ส.สุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่" ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กทม เมื่อ 5 มิถุนายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  
.ดร.ธีระ สูตะบุตร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ธุรกิจเกษตรชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด(ชสท.) .นครหลวง .พระนครศรีอยุธยาเมื่อ 30 พฤษภาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
    
..สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรกองคลังรามายานา เกาะช้างรีสอร์ท .ตราดเมื่อ 27 พฤษภาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
    นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการรวบรวมผลไม้ของ สกก.เมืองขลุง จำกัด .จันทบุรี
คลิ๊กรายละเอียด
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีสาสน์แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 25 ปี บริษัท Amway (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค. 2550 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมThe 3rd  Asian Regulators Conference: Monitoring and Standadization of Asian Regulators Conference จัดการจัดประชุมโดย สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนแห่งเอเชีย (ACCU) กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด ณ โรงแรม Ambassador กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  นาย ประเสริฐ  โกศัลย์วิตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพระนคร และเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์เขตพระนคร ณ ห้องประชุม สทส. เมื่อ 14 พ.ค.50
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดี ให้การต้อนรับ Mr.Okamoto ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นด้านการตลาด Mr.Takahashi ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต Mr.Kurita ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นด้านการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย Dr.Kanamori เจ้าหน้าที่ JICA
คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รวมใจร่วมเทิดพระเกียรติ ในวันที่ 28 เมษายน 2550 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
คลิ๊กรายละเอียด
    นายปริญญา  เพ็งสมบัติ ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายเลอพงษ์  มุสิกะมาน ผู้เชี่ยวเฉพาะด้านพัฒนาการส่งเสริมงานสหกรณ์ นำนายประจวบ ตยาคีพิสุทธิ์ ผอ.สายงานรัฐกรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมการผลิตและรวบรวมถั่วเหลืองของสหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด ก่อนทำสัญญาซื้อ-ขาย เมื่อ 27 เมษายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
    นายฉกรรจ์   แสงรักษาวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่สำรวจปริมาณลำไยฤดูการผลิต 2550 เมื่อ 26 เมษายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
    น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การต้อนรับ Mr.Ranjith Hettiarchchi ผู้บริหาร ACCU เพื่อหารือรายละเอียดในการจัดประชุม The 3rd Asian Regulators Conference  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 23 เมษายน 2550 สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนแห่งเอเชีย
คลิ๊กรายละเอียด
    ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมงานเทศกาล "ไทยแลนด์ แดนผลไม้" ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
     ..สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีให้การต้อนรับ Mr.Craig Stauffer ประธานบริษัทแวงการ์ดอิงค์ ในโอกาสที่นำผู้บริหารห้างสรรพสินค้าจากอินโดนีเซียละฮ่องกงเจรจาซื้อผลไม้จากสหกรณ์ไทย ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด
    น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดี นำข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมรดน้ำขอพรจากอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อ 20 เมษายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
    .ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการจัดงานเทศกาล “ไทยแลนด์แดนผลไม้” ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ วันที่ 18 เมษายน2550
คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดี นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ารดน้ำขอพร ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2550 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ 12 เมษายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด
   
นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การเตรียมความพร้อม เจรจาธุรกิจ จัดทำแผนการตลาดและข้อตกลงการค้าของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี"
คลิ๊กรายละเอียด
   
กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 2550 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดส่วนกลางและปริมณฑลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด

..สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสหกรณ์จาก
Vietnam Cooperative Alliance:VCA ประเทศเวียดนาม
คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การพัฒนาธุรกิจน้ำมันสหกรณ์ก้าวสู่ยุคพลังงานทดแทน
คลิ๊กรายละเอียด

ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดงานคล้ายวันสถาปนา “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 115 ปี” ณ บริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550
คลิ๊กรายละเอียด

 

..สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์รับรางวัล“ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น”ประจำปี 2548–2549 จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
คลิ๊กรายละเอียด
   นายจิตกร  สามประดิษฐ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารของชุมชนสตรีสหกรณ์แห่งรัฐกุจารัฐ  ประเทศอินเดีย
คลิ๊กรายละเอียด
  ..สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับรางวัลหน่วยงานราชการส่วนกลาง ระดับกรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าดีเด่นลำดับที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2549 โดยมี นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
คลิ๊กรายละเอียด 
น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ น.ส.ศิริลักษณ์ สุวรรณรังษี อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการเกษตร ) หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ    ประจำกรุงโตเกียว
คลิ๊กรายละเอียด  
   น.ส.สุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ อธิบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์  ณ  โรงแรมปรินซ์พลาเลซ  มหานาค กรุงเทพฯ
คลิ๊กรายละเอียด  
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสหกรณ์เอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 8 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12 -15 มีนาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด  
    นายปราโมช ถาวร รองอธิบดี เป็นประธานธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร  “การจัดการสหกรณ์การเกษตร” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้นำสหกรณ์จากประเทศเวียดนาม จำนวน 10 คนนำโดยนายเลอ คุย ดัง รองอธิบดีกรมสหกรณ์และพัฒนาชนบท
คลิ๊กรายละเอียด
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เกษตรกรและสหกรณ์ไทยรวมใจ ร่วมเทิดพระเกียรติ” ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
    น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดี และผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายด้านการเกษตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอกสุรพล ชินะจิตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
   นายปราโมช ถาวร รองอธิบดี เป็นประธานในพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสารระหว่าง บริษัท ซี.เอ.เอส.อินเตอร์เทรด จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรที่ร่วมโครงการจำหน่ายข้าวสารให้ บริษัท แอมเวย์(ประเทศไทย) จำกัด ที่ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
คลิ๊กรายละเอียด
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด  โดย นายชูชาติ   อินสว่าง  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด และ นายอ่อน แก้วภักดี  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด ร่วมแถลงข่าว การจัด ศึกยอดมวยโลก PABA – WBA  ป้องกันแชมป์ PABA
คลิ๊กรายละเอียด
 นายสุวัฒน์  ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดลพบุรี ปี 2550 "งานสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ณ สนามกีฬาโกษาปาน บริเวณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
คลิ๊กรายละเอียด
 น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) "เกษตรกรและสหกรณ์ไทยร่วมใจ ร่วมเทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลิ๊กรายละเอียด
นายปราโมช ถาวร รองอธิบดี ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมขององค์การ ICA สำนักงานเอเชียและแปซิฟิก จาก 11 ประเทศ จำนวน 13 คน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2550
คลิ๊กรายละเอียด
 น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อจันทร์วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
คลิ๊กรายละเอียด

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจการสหกรณ์” และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการตรวจการสหกรณ์
คลิ๊กรายละเอียด

นายปิยสวัสดิ์  อัมระนันท์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เป็นประธานในพิธีเปิดปั๊มสหกรณ์พลังงานทดแทนแห่งแรก  ณ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ ที่  16  กุมภาพันธ์  2550
คลิ๊กรายละเอียด

น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Karl-Peter Schoenfisch M.A. ผู้อำนวยการมูลนิธิ Hanns Seidel ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550
คลิกรายละเอียด
กรมส่งเสริมการเกษตร มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลระหว่างกัน ณ ศูนย์สารสนเทศ
คลิกรายละเอียด  
นายปราโมช ถาวร รองอธิบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ การติดตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร ( ASPL )” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
คลิกรายละเอียด 
น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายปราโมช ถาวร รองอธิบดี รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ เยี่ยมโรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยทราย
คลิกรายละเอียด 
น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนำคณะกรรมการพิจารณารางวัลเจ้าฟ้ามหิดล เยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
คลิกรายละเอียด
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ CPD SPORTDAY 2007
คลิกรายละเอียด
นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรและผู้นำสหกรณ์จากประเทศกัมพูชา
คลิกรายละเอียด 
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจการซื้อและบริการ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2550
คลิ๊กรายละเอียด
นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2550 “เด็กไทยหัวใจเกษตรครั้งที่ 4”
คลิ๊กรายละเอียด
นายเชาว์ปรีชา ศรีรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Market Information Service “การให้บริการข้อมูลการตลาด”
คลิ๊กรายละเอียด
นายแผ่เกียรติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นำผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าขอพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กับอธิบดีสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
คลิ๊กรายละเอียด
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
คลิ๊กรายละเอียด
นางอรุณี เอกทัฬห์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏาน
คลิ๊กรายละเอียด
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เปิดการประชุม เพื่อสรุปผลงาน การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ สู่วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสระบุรี
คลิ๊กรายละเอียด

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari