กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน้าหลัก >> ข่าวน่ารู้

ข่าวน่ารู้
เสริมแนวรุกการใช้อำนาจนายทะเบียน กำกับ-ส่งเสริม-ดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (20 มี.ค. 2560)
สหกรณ์ไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒ พร้อมสำหรับเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของประเทศ (23 ก.พ. 2560)
กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทัพขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23 ก.พ. 2560)
อุดรธานีตามรอยพ่อหลวง (23 ก.พ. 2560)
อุดรธานี อบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ภาคการเกษตร (23 ก.พ. 2560)
อุดรธานี เร่งส่งเสริมอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม (23 ก.พ. 2560)
สหกรณ์อุดรฯ ยังคนเดินหน้าตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่๕ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (23 ก.พ. 2560)
สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดงานข้าวประชารัฐ (23 ก.พ. 2560)
สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (23 ก.พ. 2560)
สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงวัดจันทร์ จำกัด (23 ก.พ. 2560)
สตูล เปิดเวทีสร้างโอกาสเข้าถึงเงินทุนระดับฐานราก (23 ก.พ. 2560)
วิทยากรการสหกรณ์ ประจำศูนย์เรียนรู้ (23 ก.พ. 2560)
ยะลา กระจ่ายข้าวอีสานสู่ท้องถิ่น (23 ก.พ. 2560)
ประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร (23 ก.พ. 2560)
ธารน้ำใจจากสหกรณ์ ช่วยกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ (23 ก.พ. 2560)
ตลาดข้าวประชารัฐ จับมือผู้ประกอบการ (23 ก.พ. 2560)
จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานธนาคารโคนมทดแทนฝูง (23 ก.พ. 2560)
จังหวัดอุดรธานี เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่๔ (23 ก.พ. 2560)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนงบประมาณ (23 ก.พ. 2560)
อุดรธานี ออกติดตามการใช้รถเกี่ยวนวดข้าว (13 ม.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์